Vyhláška č. 543/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie

Čiastka 152/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

543

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 21. decembra 2011,

ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Písomný príkaz vydaný podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu, § 16 ods. 3 písm. c) prvého bodu, § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 4 písm. g) alebo § 17 ods. 2 písm. c) prvého bodu zákona obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o nemožnosti podať opravný prostriedok.

(2) V písomnom príkaze výroku sa uvedie

a) identifikačný údaj o orgáne podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona, ktorý vydal písomný príkaz, dátum vydania písomného príkazu a jeho evidenčné číslo,

b) názov subjektu hospodárskej mobilizácie, jeho sídlo a identifikačné číslo organizácie,

c) práva a povinnosti, ktoré má subjekt hospodárskej mobilizácie plniť podľa zákona,

d) obdobie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie.

(3) V odôvodnení príkazu orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na vydanie príkazu.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Juraj Miškov v. r.