Zákon č. 176/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.05.2021
Účinnosť od 15.05.2021

176

ZÁKON

zo 14. mája 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písm. l) sa slová „v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu“ nahrádzajú slovami „v období krízovej situácie“.

2. V § 3 písm. r) prvom bode a druhom bode sa vypúšťajú slová „v období krízovej situácie“.

3. V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „alebo“ a za slovo „služby15)“ sa vkladajú slová „alebo iná právnická osoba, ktorá realizuje opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia8)“.

4. V § 6 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ministerstva obrany podľa § 11 písm. d) alebo ministerstva vnútra podľa § 12 písm. e),“.

5. V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„V čase mimoriadnej situácie môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa predchádzajúcej vety okrem opatrení podľa § 5 písm. r).“.

6. V § 7 odsek 5 znie:

(5) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže okresný úrad z vlastného podnetu nariadiť vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) na účely vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych regulačných opatrení a opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) a t) vo svojom územnom obvode a odporučiť správe štátnych hmotných rezerv vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. o); to neplatí pre nariadenie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) v čase mimoriadnej situácie. Môže tiež nariadiť vo svojom územnom obvode aj vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) na účely zabezpečenia vykonávania služieb potrebných na zmiernenie následkov krízovej situácie.“.

7. V § 7 odsek 6 znie:

(6) Opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), d), f), l), n), q) a s) vykonávajú subjekty hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie bez toho, aby vláda tieto opatrenia nariadila. V období núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), g), h), i), j), m), y), aa), ab) alebo písm. ac). V období mimoriadnej situácie môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g), h), j), m), aa), ab) alebo písm. ac). Ak ich vláda nenariadi, subjekty hospodárskej mobilizácie ich vykonávajú v čase núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie tak ako v stave bezpečnosti.“.

8. V § 7 ods. 10 sa za slová „o vyhlásení“ vkladajú slová „mimoriadnej situácie,“.

9. V § 11 písm. a) sa slová „v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu“ nahrádzajú slovami „v období krízovej situácie“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3b sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) nariadenie vykonávania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súlade s osobitným predpisom,1aa) ak je to vzhľadom na povahu mimoriadnej udalosti potrebné.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.