Nariadenie vlády č. 291/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

Platnosť od 27.10.2020
Účinnosť od 27.10.2020 do20.05.2021
Zrušený 182/2021 Z. z.

291

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. októbra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 8 znie:

(8) Financovanie karanténnych zariadení sa riadi Usmernením generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-COKP1-2020/000496-006 o rozsahu a podmienkach úhrad nákladov spojených s vykonávaním karanténnych opatrení v karanténnych zariadeniach a o postupe účtovania zverejnenom na stránke www.korona.gov.sk.“.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§4a

Organizácia poštových služieb

(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. aa) zákona na účel obmedzenia doručovania poštových zásielok.

(2) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určeným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona spresní vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8 alebo podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.