Nariadenie vlády č. 459/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19

Platnosť od 03.12.2021
Účinnosť od 03.12.2021

459

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. decembra 2021,

na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 176/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Vláda nariaďuje vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) zákona a jeho financovanie v čase vyhláseného núdzového stavu.1)

§ 2

Pracovná povinnosť

(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie pracovnej povinnosti podľa požiadaviek určených subjektov hospodárskej mobilizácie uplatnených v súlade s § 4 ods. 1 vo väzbe na opatrenia hospodárskej mobilizácie nariadené osobitným predpisom.2)

(2) Osoba, ktorej je doručený vydaný písomný príkaz okresného úradu na vykonanie pracovnej povinnosti, je povinná si ho prevziať od osoby poverenej doručením písomného príkazu, inak je okresný úrad oprávnený uložiť pokutu podľa § 32 ods. 2 zákona.

(3) Zamestnanec určeného subjektu hospodárskej mobilizácie je povinný podľa § 19 ods. 2 zákona zotrvať v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jeho zamestnávateľ vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie nariadené osobitným predpisom2) a jeho pracovné miesto v organizačnej štruktúre subjektu je potrebné na zabezpečenie vykonania opatrenia hospodárskej mobilizácie nariadeného osobitným predpisom.2) Takémuto zamestnancovi okresný úrad nevydáva príkaz na pracovnú povinnosť a vzťahuje sa na neho pokuta podľa § 32 ods. 2 zákona.

(4) Pri vydávaní príkazu na vykonanie pracovnej povinnosti okresný úrad spolupracuje s príslušným subjektom hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého sa príkaz vydáva.

(5) Fyzická osoba, ktorej bol vydaný príkaz na pracovnú povinnosť, má nárok na poskytovanie mzdy alebo platu za pracovnú povinnosť u subjektu hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého mu bola pracovná povinnosť nariadená, vo výške, akú mala u svojho zamestnávateľa.

§ 3

Financovanie opatrenia hospodárskej mobilizácie

(1) Výdavky na opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 2 sú hradené z rezervy štátneho rozpočtu.

(2) Finančné prostriedky poskytne Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, ktorý je správcom alebo účastníkom rozpočtovej kapitoly medzirezortného rozpočtového programu 06H podľa osobitného predpisu.3)

(3) Finančné prostriedky poskytuje na základe písomnej žiadosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky subjektom hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti vykonávajúcim opatrenie podľa § 5 písm. g) zákona.

(4) Subjekt hospodárskej mobilizácie určený písomným príkazom na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu2) si uplatňuje výdavky na pracovnú povinnosť v súlade s odsekom 5.

(5) Financovanie opatrenia hospodárskej mobilizácie sa riadi usmernením príslušného ministerstva, ktoré určilo subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého sa opatrenie vykonáva. Takéto usmernenie zverejní príslušné ministerstvo na stránke www.korona.gov.sk.

§ 4

Spoločné ustanovenia

(1) Subjekt hospodárskej mobilizácie, vykonávajúci opatrenie hospodárskej mobilizácie, môže požiadať príslušný okresný úrad o doplnenie ľudských zdrojov podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona, ak je na základe vydaného písomného príkazu na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie personálne zabezpečenie jeho výkonu nepostačujúce; požiadať môže v elektronickej podobe prostredníctvom špecifického aplikačného programu Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v listinnej podobe.

(2) Písomný príkaz vydaný podľa § 2 odseku 2 sa zasiela v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci alebo je doručený v listinnej podobe.


§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 5 ods. 1, 2 a 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 181/2006 Z. z. a ústavného zákona č. 414/2020 Z. z.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov.

3) § 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.