Nariadenie vlády č. 436/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.11.2021
Účinnosť od 27.11.2021

OBSAH

436

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. novembra 2021,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2021 Z. z. sa mení takto:

V § 3 odsek 4 znie:

(4) Financovanie zdravotníckych zariadení vykonávajúcich opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g) zákona sa riadi usmernením toho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý im vydal príkaz na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie. Každý z týchto ústredných orgánov štátnej správy vydá usmernenie o rozsahu a podmienkach úhrad nákladov spojených s vykonávaním opatrenia podľa § 5 písm. g) zákona a o postupe účtovania, ktoré sa zverejní na stránke www.korona.gov.sk. Financovanie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g) zákona realizuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 5 písm. d) zákona v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.