Nariadenie vlády č. 117/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

Platnosť od 13.05.2020
Účinnosť od 13.05.2020 do06.07.2020
Zrušený 189/2020 Z. z.

OBSAH

117

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. mája 2020,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie sa mení takto:

1. § 3 sa vypúšťa.

2. Príloha sa vypúšťa.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.