Nariadenie vlády č. 360/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2021 Z. z.

Platnosť od 08.10.2021
Účinnosť od 08.10.2021

OBSAH

360

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. októbra 2021,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2021 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2021 Z. z. sa mení takto:

V § 5a odsek 1 znie:

(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. ab) zákona na účel zabezpečenia poskytovania elektronických komunikačných služieb podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov najmä v súvislosti so zabezpečením očkovania, testovania osôb a vydávania príslušných certifikátov obyvateľstvu. Ide o služby:

a) zasielanie sms správ,

b) poskytnutie bezplatnej telefónnej linky pre verejnosť.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.