Vyhláška č. 172/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach

Platnosť od 13.05.2016
Účinnosť od 01.06.2016

OBSAH

172

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 11. apríla 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 až 4 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1 až 8 znejú:

㤠1

(1) Mimoriadne regulačné opatrenia sa vykonávajú podľa konkrétnych podmienok a potreby riešenia krízovej situácie na účel regulovaného predaja nedostatkových životne dôležitých tovarov, na ktoré sa vzťahujú vyhlásené mimoriadne regulačné opatrenia (ďalej len „životne dôležitý tovar”)

a) určením životne dôležitých tovarov, na ktoré sa budú vzťahovať mimoriadne regulačné opatrenia,

b) určením regulovaného množstva a spôsobu regulácie predaja určených životne dôležitých tovarov,

c) určením času predaja určených životne dôležitých tovarov,

d) zabezpečením cenovej stability určených životne dôležitých tovarov,

e) určením okruhu spotrebiteľov, ktorým budú určené životne dôležité tovary zabezpečené prednostne,

f) určením okruhu spotrebiteľov, na ktorých sa nevzťahujú mimoriadne regulačné opatrenia.

(2) Mimoriadne regulačné opatrenia sa môžu vyhlásiť samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii podľa odseku 1 písm. a) až d).

(3) Určené množstvá spotreby základných životne dôležitých tovarov nevyhnutných na prežitie podľa jednotlivých vekových kategórií fyzických osôb sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Zabezpečením cenovej stability životne dôležitých tovarov sa rozumie udržanie ceny určeného životne dôležitého tovaru na úrovni jeho priemernej ceny v určenej predajni počas 30 dní predchádzajúcich dňu od vyhlásenia núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo od vypovedania vojny. Určenou predajňou je predajňa, ktorá sa plánuje určiť ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona v období krízovej situácie na účel predaja určených životne dôležitých tovarov fyzickým osobám.

(5) Predaj obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov v určených predajniach je predaj určených životne dôležitých tovarov fyzickej osobe po predložení nákupného preukazu alebo odberného preukazu. Vzor nákupného preukazu je uvedený v prílohe č. 2. Ak sa do zoznamu určených životne dôležitých tovarov zaradí iný tovar, ktorý nie je uvedený v nákupnom preukaze, jeho predaj sa vykonáva prostredníctvom odberného preukazu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Predaj životne dôležitých tovarov na prídel v určených predajniach je predaj určených životne dôležitých tovarov fyzickej osobe v určených množstvách. Predaj sa vykonáva na základe prídelových lístkov podľa vekových kategórií fyzických osôb. Rozdelenie prídelových lístkov pre fyzické osoby podľa vekových kategórií je uvedené v prílohe č. 4. Vzory prídelových lístkov sú uvedené v prílohe č. 5.

(7) Predaj určených životne dôležitých tovarov zariadeniu podľa § 4 ods. 1 sa vykonáva po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení na predaj obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov alebo na predaj životne dôležitých tovarov na prídel podľa § 4 ods. 4.

§ 2

(1) Po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení na predaj obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov alebo na predaj životne dôležitých tovarov na prídel sa činnosť výdajne odberných oprávnení (ďalej len „výdajňa“) začne do 24 hodín od ich vyhlásenia; výdajňa má svoju územnú pôsobnosť k určenej predajni a ku konkrétnej ulici.

(2) Odberné oprávnenie sa potvrdí odtlačkom okrúhlej pečiatky obce alebo mesta a podpisom starostu obce alebo primátora mesta, alebo ním písomne poverenej fyzickej osoby s uvedením dátumu.

(3) Na vydaný nákupný preukaz možno nakúpiť určené množstvo určených životne dôležitých tovarov na 31 dní. Ak dĺžka trvania mimoriadneho regulačného opatrenia na predaj obmedzeného množstva určených životne dôležitých tovarov presiahne 31 dní, vydá sa oprávnenej fyzickej osobe ďalší nákupný preukaz.

(4) Na vydaný prídelový lístok možno nakúpiť určené životne dôležité tovary na 31 dní. Ak dĺžka trvania mimoriadneho regulačného opatrenia na predaj určených životne dôležitých tovarov na prídel presiahne 31 dní, vydá sa oprávnenej fyzickej osobe ďalší prídelový lístok. Nevyčerpané kupóny vydaného prídelového lístka ostávajú v platnosti a možno ich ďalej použiť počas vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení.

(5) Na vydaný odberný preukaz možno nakúpiť určené životne dôležité tovary podľa § 1 ods. 5. Ak dĺžka trvania mimoriadneho regulačného opatrenia na predaj obmedzeného množstva určených životne dôležitých tovarov presiahne určený dátum platnosti, vydá sa oprávnenej fyzickej osobe ďalší odberný preukaz.

(6) Odberné oprávnenie sa vydáva fyzickej osobe vo výdajni príslušnej k miestu jej trvalého pobytu (ďalej len „príslušná výdajňa“), ak nie je v § 3 ods. 2 uvedené inak.

(7) Odberné oprávnenie môže použiť fyzická osoba, ktorej sa vydalo, len v územne určenej predajni.

§ 3

(1) Výdajňa overuje totožnosť fyzickej osoby, ktorá si uplatňuje právo na vydanie odberného oprávnenia. Totožnosť sa overuje podľa dokladu totožnosti1) alebo u fyzickej osoby mladšej ako 15 rokov podľa rodného listu alebo podľa cestovného dokladu. Totožnosť možno preukázať aj iným úradným dokladom, na ktorom je fotografia a údaje o dátume narodenia a mieste trvalého pobytu; u cudzinca2) aj dokladom o oprávnení na pobyt v Slovenskej republike.3)

(2) Fyzická osoba staršia ako 15 rokov si právo na vydanie nákupného preukazu alebo prídelového lístka uplatňuje v príslušnej výdajni; cudzinec si právo na vydanie odberného oprávnenia uplatňuje v príslušnej výdajni podľa miesta oprávneného pobytu.3) Ak si fyzická osoba nemôže uplatniť právo na odber odberného oprávnenia v príslušnej výdajni, uplatňuje si ho v inej výdajni, ktorou je výdajňa v obci, v ktorej má fyzická osoba prechodný pobyt alebo miesto výkonu práce. O tejto skutočnosti výdajňa, ktorá vydala odberné oprávnenie bezodkladne informuje obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt alebo oprávnený pobyt, ak sú mimoriadne regulačné opatrenia vyhlásené aj na jej území.

(3) Fyzická osoba mladšia ako 15 rokov sa zapisuje do nákupného preukazu len jedného jej zákonného zástupcu. Zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie o tom, že táto fyzická osoba nebola zapísaná do iného nákupného preukazu.

(4) Za fyzickú osobu mladšiu ako 15 rokov prevezme prídelový lístok len jeden z jej zákonných zástupcov. Zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie o tom, že prídelový lístok neprevzala iná fyzická osoba.

(5) Odberný preukaz sa vydáva len plnoletej fyzickej osobe.

(6) Ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo zničeniu odberného oprávnenia, príslušná výdajňa, v ktorej bolo vydané pôvodné odberné oprávnenie, vydá fyzickej osobe nové odberné oprávnenie po predložení čestného vyhlásenia.

(7) Vzory čestných vyhlásení podľa odsekov 3, 4 a 6 sú uvedené v prílohe č. 6.

(8) Fyzická osoba, ktorá si zo zdravotných alebo z iných dôvodov nemôže osobne prevziať odberné oprávnenie, môže na jeho prevzatie písomne splnomocniť inú fyzickú osobu, ktorá je plnoletá. Vzor písomného splnomocnenia je uvedený v prílohe č. 7.

§ 4

(1) Mimoriadne regulačné opatrenie na predaj obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov alebo na predaj životne dôležitých tovarov na prídel sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá sa nachádza v zariadení

a) ústavnej zdravotnej starostlivosti,4)

b) poskytujúcom sociálne služby,5)

c) v ktorom sú fyzické osoby umiestnené na základe rozhodnutia súdu,

d) školského stravovania,3)

e) v ktorom sú hromadne ubytované fyzické osoby,3)

f) v ktorom sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.8)

(2) Mimoriadne regulačné opatrenia sa nevzťahujú na príslušníkov ozbrojených síl a na fyzické osoby vo výkone služby v ozbrojených bezpečnostných zboroch; potrebné tovary v období krízovej situácie dostávajú po uplatnení požiadaviek podľa § 11 alebo podľa § 12 zákona.

(3) Fyzickej osobe zdržiavajúcej sa v zariadení podľa odseku 1 sa zabezpečuje stravovanie po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení tak, aby sa jej zabezpečil prísun stravy minimálne podľa prílohy č. 1, ak nie je pri nariadení opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona rozhodnuté inak.

(4) Zásobovanie určenými životne dôležitými tovarmi a ich predaj zariadeniu podľa odseku 1 sa vykonáva obvyklým spôsobom, ako v stave bezpečnosti, ak to rozsah krízovej situácie umožňuje. Zariadeniu podľa odseku 1 sa vydáva hromadný odberný preukaz. Ak zvyčajný zásobovateľ nie je schopný v krízovej situácii zabezpečiť zásobovanie takého zariadenia určenými životne dôležitými tovarmi, určuje sa iný zásobovateľ ako subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorý túto činnosť prednostne zabezpečí pre určené zariadenie.

(5) O vydanie hromadného odberného preukazu žiada zariadenie podľa odseku 1 písomne príslušnú výdajňu, na ktorej území sa nachádza. Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o zariadení podľa odseku 1, ktoré žiada o vydanie hromadného odberného preukazu, a o jeho zásobovateľovi, informáciu o počte fyzických osôb, pre ktoré sa určené životne dôležité tovary majú zabezpečiť, a ich menný zoznam.

(6) Hromadný odberný preukaz vydáva príslušná výdajňa. Hromadný odberný preukaz sa vydáva poverenej fyzickej osobe, ktorá je splnomocnená na prevzatie hromadného odberného preukazu za zariadenie podľa odseku 1 a ktorá je uvedená v žiadosti o vydanie hromadného odberného preukazu.

(7) Vzor hromadného odberného preukazu je uvedený v prílohe č. 8 a vzor žiadosti o vydanie hromadného odberného preukazu je uvedený v prílohe č. 9.

(8) Výdajňa, ktorá vydá hromadný odberný preukaz podľa odseku 6, oznamuje túto skutočnosť príslušnej výdajni v obci, v ktorej má fyzická osoba zdržiavajúca sa v zariadení podľa odseku 1 trvalý pobyt.

(9) Ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo zničeniu hromadného odberného preukazu, príslušná výdajňa, v ktorej bol vydaný pôvodný hromadný odberný preukaz, vydá poverenej fyzickej osobe nový hromadný odberný preukaz po predložení čestného vyhlásenia.

(10) Vzor čestného vyhlásenia podľa odseku 9 je uvedený v prílohe č. 10.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 8 znejú:

„1) § 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 2 ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z.

4) § 7 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.

5) § 34 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

6) § 139 až 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších predpisov.

7) § 15 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 252/2001 Z. z.
§ 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

8) § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.“.

2. § 5 sa vypúšťa.

3. V § 6 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Predajňa na postihnutom území vykoná do 24 hodín od vyhlásenia mimoriadneho regulačného opatrenia inventúru určených životne dôležitých tovarov, ktoré sú v jej priestoroch a výsledky inventúry, vrátane inventúrnych súpisov, bezodkladne predloží obci.

(2) Obec vykoná analýzu výsledkov inventúr podľa odseku 1, ktorú najneskôr do desiatich hodín po ukončení inventúry v predajniach predloží okresnému úradu. Súčasne predloží požiadavku na zásobovanie určenými životne dôležitými tovarmi.“.

4. V § 6 ods. 3 sa slová „Obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“ a za slovo „zásobovanie“ sa vkladá slovo „určenými“.

5. V § 6 odsek 4 znie:

(4) Určená predajňa umiestni do 24 hodín od vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení na viditeľnom mieste nariadenie na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) zákona a vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení.“.

6. V § 6 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 5 a 6.

7. V § 6 odseky 5 a 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9 znejú:

(5) Určená predajňa pri predaji obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov

a) vyznačí v nákupnom preukaze množstvo predaného tovaru v príslušnom dni,

b) vyznačí v odbernom preukaze dátum predaja, pečiatku určenej predajne a druh predaného tovaru,

c) odstrihne príslušný kupón prídelového lístka.

(6) Určenej predajni sa podľa potreby upravuje čas a podmienky predaja určených životne dôležitých tovarov.9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 4 ods. 3 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 369/2004 Z. z.“.

8. § 7 znie:

㤠7

Na kupón prídelového lístka s označením „X“ možno nakupovať určený životne dôležitý tovar.“.

9. Prílohy č. 1 až 4 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.

URCENE MNOŽSTVA SPOTREBY ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNE DÔLEŽITÝCH TOVAROV NEVYHNUTNÝCH NA PREŽITIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ FYZICKÝCH OSÔB

Druh tovaruVekové kategórie fyzických osôb a minimálne množstvo spotreby základných životne dôležitých tovarov nevyhnutých na prežitie v g/l na jednu fyzickú osobu a deň
Typ
prídelového
lístka
Dospelí
nad 18
rokov
Deti
od 1 do 18
rokov
Deti
od 7 do 12
mesiacov
Deti
do 6
mesiacov
M. j.AD 18D 1D 06
Mäsog15712679
Sušené mliekog90120
Mliekol0,50,5
Vajciag3024
Živočíšne tukyg1613
Maslog7
Rastlinné tukyg4035
Chliebg100118
Múkag8064
Pečivog6053,660
Cukorg504050
Zemiakyg20017690
Ryžag10096100
Soľg20 g/1 kg
stravy
20 g/1 kg
stravy
3 g/1 kg
stravy
Balená vodal551

Príloha č. 2 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.

príloha č. 2

Príloha č. 3 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.

príloha č. 3

Príloha č. 4 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.

ROZDELENIE PRÍDELOVÝCH LÍSTKOV PRE FYZICKÉ OSOBY PODĽA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

Prídelový lístok s označením

a) „A“ je určený pre fyzické osoby nad 18 rokov,

b) „D 18“ je určený pre fyzické osoby od jedného roku veku do 18 rokov vrátane.

c) „D 1“ je určený pre fyzické osoby od šiestich mesiacov veku do 12 mesiacov vrátane,

d) „D 06“ je určený pre fyzické osoby do šiestich mesiacov vrátane.“.

10. Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 5 až 10, ktoré znejú:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.

príloha č. 5

Príloha č. 6 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.

príloha č. 6

Príloha č. 7 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.

príloha č. 7

Príloha č. 8 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.

príloha č. 8

Príloha č. 9 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.

príloha č. 9

Príloha č. 10 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.

príloha č. 10".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2016.


Peter Žiga v. r.