Vyhláška č. 152/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

Platnosť od 23.04.2021
Účinnosť od 01.05.2021

OBSAH

152

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 9. apríla 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 úvodná veta znie:

„Výdavkami na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „výdavky“) v stave bezpečnosti sú podľa konkrétnych vykonávaných opatrení hospodárskej mobilizácie a na účely s tým spojené tieto výdavky subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 zákona:.“.

2. V § 1 ods. 1 písm. e) sa za slovo „nákup“ vkladajú slová „a montáž“.

3. V § 1 ods. 1 písmeno j) znie:

j) údržba majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie (ďalej len „majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie“),“.

4. V § 1 ods. 6 úvodnej vete sa slová „§ 4 zákona na plnenie“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 zákona na vykonávanie“.

5. V § 1 ods. 6 písm. e) sa slovo „služby“ nahrádza slovami „tovary alebo služby“.

6. V § 1 sa odsek 6 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) mzdové zvýhodnenie, mzdovú kompenzáciu alebo doplatok2a) pre osoby zabezpečujúce vykonávanie nariadených opatrení hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu,2b)

g) vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 1 ods. 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

2a) Napríklad § 121 až 125 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

2b) § 3 písm. k), § 7 ods. 4 až 7, § 22 ods. 4, § 27 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z.“.

7. V prílohe štvrtom bode v úvodnej vete sa za slovo „výstavbou“ vkladá čiarka a slová „prestavbou, prístavbou, modernizáciou alebo rekonštrukciou“.

8. V prílohe piatom bode úvodnej vete sa slová „sú súčasťou stavieb“ nahrádzajú slovami „sú pevne spojené so stavbou“.

9. V prílohe sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

6. Výdavkami na nákup a montáž prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení nevyhnutných na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie sú výdavky na hnuteľné prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vrátane zdravotníckych prístrojov a zariadení.“.

Doterajší šiesty až dvadsiaty bod sa označujú ako siedmy až dvadsiaty prvý bod.

10. V prílohe deviatom bode písmeno d) znie:

d) spracovanie metodickej, technickej, bezpečnostnej a plánovacej dokumentácie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.“.

11. V prílohe sedemnásty bod znie:

„Výdavkami na uchovanie výrobných schopností sú výdavky na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. d) zákona, ktorých štruktúra vychádza z technicko-ekonomického rozboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, pričom za výdavky sa považujú aj výdavky súvisiace s údržbou majetku subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý je určený na zabezpečenie vykonávania uchovania výrobných schopností určeným subjektom hospodárskej mobilizácie.“.

12. V prílohe dvadsiatom bode písm. j) sa slová „súvisiace s výdavkami uvedenými“ nahrádzajú slovom „neuvedené“.

13. V prílohe dvadsiatom prvom bode sa za slovo „objednané“ vkladajú slová „tovary alebo“ a slová „ktoré sa vykonávajú“ sa nahrádzajú slovom „nariadených“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2021.


Richard Sulík v. r.