Oznámenie č. 464/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 141/2011
Platnosť od 14.12.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 30. decembra 2011.

464

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos zo 7. decembra 2011 č. 11943-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.), výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL (oznámenie č. 335/2009 Z. z.) a výnosu zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011 (oznámenie č. 124/2011 Z. z.).

Týmto výnosom sa menia požiadavky na personálne zabezpečenie pre ambulancie zubného lekára, požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie pre mobilný hospic, požiadavky na personálne zabezpečenie pre ústavné zariadenia na oddelení dlhodobo chorých a na oddelení urgentného príjmu a medzi ambulancie vnútorného lekárstva sa dopĺňa ambulancia paliatívnej medicíny.

Výnos nadobúda účinnosť 30. decembra 2011.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 49/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.