Oznámenie č. 124/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL a výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL

Čiastka 39/2011
Platnosť od 20.04.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

124

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.) a výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL (oznámenie č. 335/2009 Z. z.).

Týmto výnosom sa menia požiadavky na materiálno-technické vybavenie ambulancie zubného lekára a gastroenterologickej ambulancie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 9/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.