Vyhláška č. 273/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Čiastka 107/2010
Platnosť od 15.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010

273

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 28. mája 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

2. V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:

a) osôb dispenzarizovaných bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami a detí pri ochoreniach uvedených v prílohe č. 3,“.

3. V § 9 odsek 4 znie:

(4) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti vírusovému zápalu pečene typu A, očkujú sa

a) osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene,

b) deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.“.

4. § 9 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi, očkujú sa dievčatá v 13. roku života.“.

5. V prílohe č. 2 časti A bode 1 písmene a) sa vypúšťa deviata veta.

6. V prílohe č. 2 časti A bode 2 písmená a) až c) znejú:

„a) očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, hemofilovým invazívnym nákazám a pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a v 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života,

b) v šiestom roku života sa vykonáva preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a proti detskej obrne; v 13. roku života sa vykonáva preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne očkovacou látkou so zníženým obsahom antigénov,

c) očkovanie proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu sa vykonáva neživou očkovacou látkou s obsahom difterického anatoxínu, tetanického anatoxínu a acelulárnej zložky proti čiernemu kašľu.“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

7. V prílohe č. 2 časti A bode 3 prvá veta znie: „Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa vykonáva najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života; preočkovanie sa vykoná v 11. roku života.“.

8. V prílohe č. 2 časti A bode 4 sa na konci pripája táto veta: „Prvé preočkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej po každých 15 rokoch.“.

9. V prílohe č. 2 časti B bode 3 písmeno b) znie:

„b) sa ako postexpozičná profylaxia vykonáva po poranení besným zvieraťom, zvieraťom podozrivým z besnoty alebo neznámym zvieraťom; ak prišlo ku krvavému poraneniu takým zvieraťom alebo ku kontaminácii sliznice osoby slinou takého zvieraťa, súčasne s prvou dávkou očkovacej látky sa v indikovaných prípadoch podá aj antirabický imunoglobulín.“.

10. V prílohe č. 2 časti B bode 6 písmeno a) znie:

„a) detí od prvého dňa desiateho týždňa života do dvoch rokov života konjugovanou očkovacou látkou tromi, dvoma alebo jednou dávkou v závislosti od veku,“.

11. Príloha č. 2 časť B sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie:

„8. Postupy očkovania a preočkovania osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, určuje úrad.“.

12. V prílohe č. 3 v nadpise a v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „do dovŕšenia 12. roku života“.


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.


Richard Raši v. r.