Oznámenie č. 152/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

Čiastka 61/2010
Platnosť od 10.04.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.

152

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2008 Z. z.

výnos z 23. marca 2010 č. 11378/2010-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL (oznámenie č. 99/2009 Z. z.), ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby.

Obsahom materiálu je nová tabuľka sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby.

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.

Výnos je uverejnený v osobitnej čiastke Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. apríla 2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.