Vyhláška č. 269/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve

Čiastka 86/2011
Platnosť od 18.08.2011
Účinnosť od 01.09.2011

269

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. augusta 2011,

ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve, ktoré vydáva vzdelávacia ustanovizeň absolventom akreditovaných špecializačných študijných programov, absolventom akreditovaných certifikačných študijných programov a absolventom prípravy na výkon práce v zdravotníctve v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

§ 2

(1) Vzor diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre zdravotnícke povolanie lekár je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor diplomu o špecializácii v špecializačných odboroch anestéziológia a intenzívna medicína; cievna chirurgia; dermatovenerológia; detská chirurgia; detská psychiatria; endokrinológia; fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia; gastroenterologická chirurgia; gastroenterológia; geriatria; gynekológia a pôrodníctvo; hematológia a transfúziológia; hrudníková chirurgia; chirurgia; infektológia; kardiológia; klinická biochémia; klinická farmakológia; klinická imunológia a alergológia; klinická mikrobiológia; klinická onkológia; laboratórna medicína; lekárska genetika; maxilofaciálna chirurgia; nefrológia; neurochirurgia; neurológia; neuropsychiatria, nukleárna medicína; oftalmológia; ortopédia; otorinolaryngológia; patologická anatómia; pediatria; pneumológia a ftizeológia; plastická chirurgia; pracovné lekárstvo; psychiatria; radiačná onkológia; rádiológia; reumatológia; tropická medicína; urgentná medicína; urológia; úrazová chirurgia; verejné zdravotníctvo a vnútorné lekárstvo pre zdravotnícke povolanie lekár je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor diplomu o špecializácii v špecializačných odboroch maxilofaciálna chirurgia a čeľustná ortopédia pre zdravotnícke povolanie zubný lekár je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Vzor diplomu o špecializácii v špecializačných odboroch, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 až 3, je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Vzor certifikátu je uvedený v prílohe č. 5.

(6) Vzor osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve je uvedený v prílohe č. 6.

§ 3

Spoločné ustanovenie

Diplomy o špecializácii, certifikáty a osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve sa vydávajú na bielom papieri formátu A4, ktoré majú na strede v pozadí vodotlač štátneho znaku Slovenskej republiky v kresbe.1)


§ 4

Prechodné ustanovenie

Diplomy o špecializácii, certifikáty a osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.

§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 465/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.


Ivan Uhliarik v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.

DIPLOM o špecializácii

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.

DIPLOM o špecializácii

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.

DIPLOM o špecializácii

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.

DIPLOM o špecializácii

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.

CERTIFIKÁT certifikovanej pracovnej činnosti

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 269/2011 Z. z.

OSVEDČENIE NA PRÍPRAVU NA VÝKON PRÁCE V ZDRAVOTNÍCTVE

Vzor 06

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z.