271

ZÁKON

z 21. júna 2001

o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Predmet úpravy

§ 1

Tento zákon upravuje

a) podmienky, za ktorých sa prijímajú opatrenia, ak je podozrenie, že ide o falzifikát alebo nedovolenú napodobeninu, ktorá je navrhnutá do colného režimu voľný obeh,1) do colného režimu vývoz2) alebo je podaná žiadosť na jej spätný vývoz,3) je navrhnutá alebo prepustená do niektorého z colných režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla,4) vstupuje do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, je umiestnená v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade, opúšťa slobodné colné pásmo alebo slobodný colný sklad5) alebo je odhalená pri vykonávaní colného dohľadu6) alebo colnej kontroly,7)

b) oprávnenie nariadiť zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia súdu falzifikátom alebo nedovolenou napodobeninou,

c) priestupky a správne delikty.

§ 2

Na účely tohto zákona

a) falzifikátom je

1. tovar vrátane jeho obalu, na ktorom je neoprávnene umiestnené označenie zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou zapísanou v registri na rovnaký alebo podobný tovar8) alebo neoprávnene umiestnené označenie pôvodu výrobku zapísané v registri,9)

2. neoprávnene vyrobené označenie zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou zapísanou v registri na rovnaký alebo podobný tovar,

3. obal, na ktorom je neoprávnene umiestnené označenie uvedené v druhom bode,

4. forma alebo matrica špeciálne určená alebo upravená na výrobu ochrannej známky alebo tovaru, ktorý je označený touto známkou, ak použitie takejto formy alebo matrice poškodzuje alebo by mohlo poškodiť práva duševného vlastníctva,

5. tovar, ktorým sa porušuje právo majiteľa patentu,10) právo majiteľa autorského osvedčenia,10) právo majiteľa topografie11) alebo majiteľa šľachtiteľského osvedčenia,12)

b) nedovolenou napodobeninou je tovar vrátane jeho obalu, priamo alebo nepriamo vyrobený bez súhlasu majiteľa patentu, majiteľa autorského osvedčenia, majiteľa priemyselného vzoru,10) majiteľa úžitkového vzoru13) alebo nositeľa autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu14) alebo bez súhlasu osoby oprávnenej na výrobu tohto tovaru, ktorý je rozmnoženinou alebo je v ňom zahrnutá rozmnoženina, ak vyhotovenie rozmnoženiny porušuje práva duševného vlastníctva; za nedovolenú napodobeninu sa považuje aj forma alebo matrica osobitne vyrobená, určená alebo upravená na výrobu nedovolenej napodobeniny, ak použitie takejto formy alebo matrice poškodzuje alebo by mohlo poškodiť práva duševného vlastníctva,

c) oprávnenou osobou je majiteľ patentu, majiteľ autorského osvedčenia, majiteľ priemyselného vzoru, majiteľ úžitkového vzoru, nositeľ autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, majiteľ ochrannej známky,15) majiteľ topografie, majiteľ šľachtiteľského osvedčenia alebo iná osoba, ak preukáže oprávnenie domáhať sa ochrany práv podľa tohto zákona,

d) právom duševného vlastníctva je právo oprávnenej osoby chránené podľa osobitných predpisov,16)

e) držiteľom tovaru je dovozca, vývozca, príjemca alebo odosielateľ falzifikátu alebo nedovolenej napodobeniny.

§ 3

Tento zákon sa nevzťahuje na

a) tovar, s ktorým je spojené právo duševného vlastníctva, vyrobený so súhlasom oprávnenej osoby a na tovar označený ochrannou známkou so súhlasom majiteľa ochrannej známky, ale je

1. bez ich súhlasu navrhnutý do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz alebo je podaná žiadosť na jeho spätný vývoz, je navrhnutý alebo prepustený do niektorého z colných režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla, alebo vstupuje do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, je umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade alebo opúšťa slobodné colné pásmo alebo slobodný colný sklad,

2. vyrobený alebo označený ochrannou známkou za iných podmienok ako podmienok dohodnutých s majiteľom ochrannej známky,

b) tovar neobchodného charakteru17) v osobnej batožine cestujúceho, ktorého úhrnná hodnota u každého cestujúceho nepresiahne limit na oslobodenie od dovozného cla podľa osobitného predpisu,18) a na zásielky nepatrnej hodnoty.19)

Žiadosť o prijatie opatrenia

§ 4

(1) Oprávnená osoba môže požiadať, aby colný úrad prijal opatrenie, ktorým sa má zabrániť porušovaniu práva duševného vlastníctva (ďalej len „opatrenie“).

(2) Žiadosť o prijatie opatrenia podľa odseku 1 (ďalej len „žiadosť“) sa podáva písomne alebo prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“). Žiadosť podanú prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov je potrebné doplniť najneskôr do troch dní písomne alebo ústne do zápisnice.

(3) Žiadosť obsahuje

a) údaje o tovare umožňujúce jeho identifikáciu,

b) odôvodnenie podozrenia vrátane uvedenia údajov dostupných oprávnenej osobe, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina,

c) návrh lehoty, v ktorej má colný úrad uplatňovať opatrenie,

d) označenie príslušných colných úradov, ktoré majú prijať opatrenie,

e) ďalšie údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe.

(4) Prílohou žiadosti je doklad, ktorým sa preukazuje, že žiadateľ je oprávnenou osobou.

(5) Ak sa žiadosť týka nedovolenej napodobeniny, oprávnená osoba uvedie v žiadosti aj tieto jej dostupné údaje:

a) miesto, kde sa tovar nachádza, alebo miesto predpokladaného určenia,

b) údaje umožňujúce identifikáciu tovaru alebo zásielky,

c) dátum predpokladaného dodania alebo odoslania tovaru,

d) dopravný prostriedok použitý na prepravu tovaru,

e) údaje o držiteľovi tovaru.

(6) Oprávnená osoba je povinná poskytnúť colnému riaditeľstvu ďalšie jej dostupné údaje potrebné na posúdenie žiadosti, najmä údaje o osobitných vlastnostiach tovaru, údaje o predpokladanej cene tovaru, údaje o obale, údaje a doklady umožňujúce rozoznať falzifikát alebo nedovolenú napodobeninu od tovaru, ktorý je chránený právom duševného vlastníctva.

(7) Žiadosť sa podáva v štátnom jazyku.20) Ak je žiadosť podaná v inom jazyku ako v štátnom jazyku, k žiadosti sa pripojí jej úradne overený preklad do štátneho jazyka. To platí aj pre doklady a ďalšie údaje uvedené v odsekoch 4 až 6.

(8) Oprávnená osoba je povinná na účely prijatia opatrenia poskytnúť súčinnosť a bez zbytočného odkladu informovať colné riaditeľstvo o zániku práva duševného vlastníctva, ktorého ochrana sa uplatnila podľa tohto zákona.

§ 5

(1) Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 4, colné riaditeľstvo vyzve oprávnenú osobu, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy poskytla primerané zabezpečenie na úhradu nákladov colných orgánov spojených s uplatňovaním opatrenia a prípadne spôsobenej škody a nemajetkovej ujmy podľa odseku 3 (ďalej len „zabezpečenie oprávnenej osoby“).

(2) Zabezpečenie oprávnenej osoby možno vykonať

a) poskytnutím záruky ručiteľom21) alebo

b) zložením peňažných prostriedkov v hotovosti.

(3) Zabezpečenie oprávnenej osoby sa používa na úhradu

a) nákladov colných orgánov spojených s uplatňovaním opatrenia podľa § 8,

b) škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej osobám, voči ktorým colný úrad prijal opatrenie v prípade, ak zrušil rozhodnutie o zaistení tovaru z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 alebo ak súd rozhodol alebo sa dodatočne preukázalo, že takto zaistený tovar nie je falzifikát alebo nedovolená napodobenina.

(4) Prostriedky zo zabezpečenia oprávnenej osoby možno použiť na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy len na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

(5) Ak nevznikli náklady colných orgánov spojené s uplatňovaním opatrenia, škoda alebo nemajetková ujma podľa odseku 3, colné riaditeľstvo prostriedky zo zabezpečenia oprávnenej osoby bez zbytočného odkladu tejto osobe vráti alebo uvoľní.

(6) Proti výške zabezpečenia oprávnenej osoby podľa odseku 1 môže oprávnená osoba podať námietky colnému riaditeľstvu v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Proti rozhodnutiu colného riaditeľstva o námietkach nemožno podať odvolanie.

§ 6

(1) Colné riaditeľstvo v lehote troch pracovných dní odo dňa poskytnutia zabezpečenia oprávnenej osoby podľa § 5 ods. 1 oznámi príslušnému colnému úradu, že má prijať opatrenie, a určí lehotu, počas ktorej sa má prijaté opatrenie uplatňovať. Colné riaditeľstvo bez zbytočného odkladu upovedomí oprávnenú osobu o zaslaní oznámenia.

(2) Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 4, colné riaditeľstvo žiadosti nevyhovie, o čom vydá písomné rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom colného riaditeľstva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

§ 7

Odhalenie falzifikátu alebo nedovolenej napodobeniny pri vykonávaní colného dohľadu a colnej kontroly

(1) Ak má colný úrad podozrenie pri

a) colnej kontrole tovaru prepravovaného cez štátnu hranicu,

b) pátraní po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,

c) kontrole tovaru, ktorý vstupuje do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, je umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade alebo opúšťa slobodné colné pásmo alebo slobodný colný sklad,

d) overovaní colného vyhlásenia,22)

e) kontrole po prepustení tovaru,23)

že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, pričom žiadosť o prijatie opatrenia ešte nebola podaná alebo colné riaditeľstvo neoznámilo príslušnému colnému úradu, že je potrebné prijať opatrenie, colný úrad vydá rozhodnutie o zaistení tovaru a bez zbytočného odkladu o tom informuje colné riaditeľstvo. Tovar sa zaistí na tri pracovné dni odo dňa vydania rozhodnutia o zaistení tovaru.24)

(2) Proti rozhodnutiu o zaistení tovaru môže osoba, ktorej tovar sa zaistil, podať v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie colnému úradu, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolanie proti rozhodnutiu o zaistení tovaru nemá odkladný účinok.

(3) Colný úrad bez zbytočného odkladu oznámi oprávnenej osobe, ak mu je známa, zistenú skutočnosť o možnom porušení jej práva duševného vlastníctva.

(4) Ak oprávnená osoba nepodá žiadosť podľa § 4 alebo ak zaistený tovar už nie je potrebný na ďalšie konanie a neprichádza do úvahy jeho prepadnutie alebo zhabanie v konaní o priestupku alebo správnom delikte, alebo jeho zničenie podľa § 11, colný úrad vráti tovar osobe, ktorej bol zaistený.

(5) Ak tento zákon neustanovuje inak, použijú sa na postup colného úradu pri zaistení tovaru ustanovenia osobitného predpisu.24)

Prijatie opatrenia colným úradom

§ 8

(1) Ak colný úrad, ktorému colné riaditeľstvo oznámilo, že je potrebné prijať opatrenie, zistí, že sa v jeho územnom obvode nachádza tovar, ktorý zodpovedá opisu falzifikátu alebo nedovolenej napodobeniny uvedenej v oznámení a ktorý je navrhnutý do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz alebo je podaná žiadosť na jeho spätný vývoz, je navrhnutý alebo prepustený do niektorého z colných režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla, alebo vstupuje do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, je umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade alebo opúšťa slobodné colné pásmo alebo slobodný colný sklad, preruší už začaté colné konanie o prepustení takéhoto tovaru do navrhnutého colného režimu alebo o pridelení colne schváleného určenia, vydá rozhodnutie o zaistení tohto tovaru a bez zbytočného odkladu o tom informuje colné riaditeľstvo. Colný úrad je oprávnený z takto zaisteného tovaru odoberať vzorky podľa osobitného predpisu.25)

(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane použije aj v prípadoch, ak colný úrad zistí pri vykonávaní colného dohľadu porušenie práva duševného vlastníctva.

(3) Colný úrad, ktorý prijal opatrenie podľa odseku 1 alebo 2, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oprávnenej osobe. Colný úrad na písomnú žiadosť oznámi oprávnenej osobe identifikačné údaje o držiteľovi tovaru, o množstve a druhu tovaru, na ktorý bolo prijaté opatrenie, a umožní jej prezrieť si zaistený tovar.

(4) Oprávnená osoba je povinná v lehote desiatich pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 3 preukázať colnému úradu skutočnosť, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, alebo že súd nariadil predbežné opatrenie.

§ 9

Colný úrad neprepustí tovar podľa § 8 ods. 1 do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz alebo nepovolí jeho spätný vývoz, ak súd rozhodol, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina. Na vydanie rozhodnutia o neprepustení tovaru sa primerane použijú ustanovenia o colnom konaní podľa osobitného predpisu.26)

§ 10

(1) Colný úrad zruší rozhodnutie o zaistení tovaru a tovaru pridelí navrhnuté colne schválené určenie, ak sú splnené podmienky ustanovené osobitnými predpismi,27) ak oprávnená osoba v lehote desiatich pracovných dní odo dňa, keď jej bolo podľa § 7 ods. 3 alebo § 8 ods. 3 oznámené, že tovar bol zaistený, prípadne, že bolo prerušené colné konanie, nepreukázala colnému úradu, že

a) podala návrh na začatie konania vo veci určenia, či tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, alebo

b) súd nariadil predbežné opatrenie.

(2) Colný úrad môže na písomnú žiadosť oprávnenej osoby v odôvodnených prípadoch lehotu uvedenú v odseku 1 predĺžiť o ďalších desať pracovných dní.

(3) Držiteľ tovaru môže požiadať colný úrad o zrušenie rozhodnutia o prerušení colného konania alebo o zrušenie rozhodnutia o zaistení tovaru, o ktorom je podozrenie, že poškodzuje právo na patent, na autorské osvedčenie, na priemyselný vzor alebo na úžitkový vzor a pridelenie navrhnutého colne schváleného určenia, ak

a) sa splnili všetky podmienky ustanovené osobitnými predpismi,

b) držiteľ tovaru poskytol colnému úradu zabezpečenie potrebné na náhradu škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej oprávnenej osobe (ďalej len „zabezpečenie držiteľa tovaru“) a

c) v lehote podľa odsekov 1 a 2 oprávnená osoba vyrozumela colný úrad, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, a súd nenariadil predbežné opatrenie.

(4) Proti rozhodnutiu, ktorým bolo podľa odsekov 1 a 3 zrušené rozhodnutie o prerušení colného konania alebo rozhodnutie o zaistení tovaru, nemožno podať odvolanie.

(5) Zabezpečenie držiteľa tovaru možno vykonať spôsobom podľa § 5 ods. 2. Colný úrad zabezpečenie držiteľa tovaru vráti alebo uvoľní, ak iná osoba ako majiteľ patentu, majiteľ autorského osvedčenia, majiteľ priemyselného vzoru alebo majiteľ úžitkového vzoru nepreukáže, že si uplatnila svoje práva na súde do desiatich pracovných dní po uplynutí lehoty podľa odseku 1 alebo 2.

(6) Na uskladnenie tovaru v čase prerušenia colného konania alebo zaistenia tovaru sa primerane použijú ustanovenia o dočasnom uskladnení podľa osobitného predpisu.28)

§ 11

(1) Ak súd právoplatne rozhodol, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí alebo zhabaní podľa tohto zákona, colný úrad

a) môže na návrh oprávnenej osoby alebo z vlastného podnetu rozhodnúť, aby držiteľ tovaru tento tovar pod colným dohľadom zničil na vlastné náklady v lehote určenej colným úradom,

b) rozhodne o zničení falzifikátov alebo nedovolených napodobenín a zabezpečí ich zničenie, ak mu nie je známy ich držiteľ; o zničení falzifikátov alebo nedovolených napodobenín colný úrad spíše záznam.

(2) Ak nesplní držiteľ tovaru povinnosť uloženú rozhodnutím podľa odseku 1 písm. a), colný úrad je oprávnený vydať rozhodnutie o odňatí a zničení tovaru na náklady držiteľa tovaru. Držiteľ tovaru je povinný uhradiť náklady spojené s odňatím a zničením tovaru do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia colného úradu o ich výške.

(3) Držiteľ tovaru môže tovar prenechať v prospech štátu, ak tým štátu nevzniknú neprimerané náklady.

(4) Ak súd právoplatne rozhodol, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí, zhabaní alebo o jeho zničení alebo ak sa tovar neprenechal v prospech štátu podľa odseku 3, colný úrad prijme iné opatrenie na ochranu práv oprávnenej osoby, ktoré zbaví držiteľa tovaru ekonomického prospechu z obchodnej operácie s týmto tovarom. Odstránenie ochranných známok, ktorými je falzifikát neoprávnene označený, považuje sa za iné opatrenie na ochranu práv oprávnenej osoby len vtedy, ak oprávnená osoba udelí na takýto postup súhlas.

Náhrada nákladov colných orgánov, náhrada škody a nemajetkovej ujmy

§ 12

(1) Oprávnená osoba je povinná nahradiť náklady colných orgánov spojené s účelným uplatňovaním opatrenia podľa tohto zákona.

(2) Náklady uhradené oprávnenou osobou podľa odseku 1 sa považujú za náklady potrebné na účelné uplatňovanie práva podľa osobitného predpisu.29)

§ 13

Ak colný úrad zrušil rozhodnutie o zaistení tovaru alebo zrušil rozhodnutie o prerušení colného konania z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 po prijatí opatrenia v súvislosti so žiadosťou alebo ak súd právoplatne rozhodol alebo sa dodatočne preukázalo, že tovar nie je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, odporučí osobe, ktorá sa domáha náhrady škody a nemajetkovej ujmy, aby svoj nárok na náhradu škody a nemajetkovej ujmy uplatnila na príslušnom súde.

§ 14

Priestupky a správne delikty

Priestupku a správneho deliktu sa dopustí ten, kto

a) podá colné vyhlásenie na prepustenie falzifikátov alebo nedovolených napodobenín do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz alebo do niektorého z režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade,

b) dosiahne porušením colných predpisov27) prepustenie falzifikátov alebo nedovolených napodobenín do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz, do niektorého z colných režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade,

c) dovezie alebo vyvezie falzifikáty alebo nedovolené napodobeniny,

d) nedodrží podmienky na nakladanie s tovarom zaisteným podľa tohto zákona.

Priestupky

§ 15

(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá tento zákon porušila niektorým zo spôsobov uvedených v § 14, ak nejde o trestný čin.

(2) Na priestupky a ich prejednanie colnými úradmi sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,30) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 16

(1) Za priestupok možno uložiť tieto sankcie:

a) pokutu,

b) prepadnutie tovaru.

(2) Odkladný účinok včas podaného odvolania proti rozhodnutiu o uložení sankcie za priestupok nemožno vylúčiť.

§ 17

(1) Pokutu za priestupok možno uložiť do

a) 100 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 14 písm. a) až c),

b) 50 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 14 písm. d).

(2) Pokutu za priestupok podľa § 14 písm. a) až c) možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina.

(3) Pokutu za priestupok podľa § 14 písm. d) možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel o porušení podmienok na nakladanie s tovarom zaisteným podľa tohto zákona.

(4) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5) Pokuta uložená za priestupok podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

§ 18

(1) Prepadnutie tovaru možno uložiť, ak tovar patrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku, a tovar bol

a) použitý alebo určený na spáchanie priestupku alebo

b) získaný priestupkom, alebo bol nadobudnutý za tovar získaný priestupkom.

(2) Prepadnutie tovaru možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina.

(3) Prepadnutie tovaru nemožno uložiť, ak je hodnota tovaru v nápadnom nepomere k povahe priestupku.

(4) Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát.

(5) Prepadnutie tovaru možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

§ 19

(1) Ak za priestupok nebola uložená sankcia prepadnutia tovaru a ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar patrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku a ktorú nemožno za priestupok stíhať, alebo ak tovar nepatrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku, alebo ak osoba nie je známa.

(2) O zhabaní tovaru nemožno rozhodnúť, ak od spáchania priestupku uplynuli dva roky.

(3) Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.

§ 20

Na prejednanie priestupku je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba, ktorá sa dopustila priestupku, trvalý pobyt. Ak táto osoba nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prejedná priestupok colný úrad, v ktorého územnom obvode bol priestupok zistený.

Správne delikty

§ 21

(1) Správneho deliktu sa dopustí podnikateľ, ktorý konaním alebo opomenutím poruší tento zákon niektorým zo spôsobov uvedených v § 14, ak nejde o trestný čin.

(2) Na prejednanie správnych deliktov colnými úradmi sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,31) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 22

Za správny delikt podľa § 21 možno uložiť tieto sankcie:

a) pokutu,

b) prepadnutie tovaru.

§ 23

(1) Pokutu za správny delikt možno uložiť do

a) 2 000 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 14 písm. a) až c),

b) 3 000 000 Sk za opakované porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 14 písm. a) až c) alebo za porušenie tohto zákona vo väčšom rozsahu spôsobom uvedeným v § 14 písm. a) až c),

c) 4 000 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 14 písm. a) až c) opakovane vo väčšom rozsahu,

d) 1 000 000 Sk za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 14 písm. d).

(2) Opakovaným porušením tohto zákona je také porušenie, ku ktorému došlo v lehote dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola podnikateľovi uložená sankcia za porušenie tohto zákona.

(3) Porušením tohto zákona vo väčšom rozsahu je konanie, pri ktorom došlo k porušeniu práva oprávnenej osoby, ak

a) colná hodnota dovážaného tovaru presahuje 1 000 000 Sk alebo

b) cena vyvážaného tovaru určená podľa osobitného predpisu32) presahuje 1 000 000 Sk.

(4) Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

(5) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(6) Pokutu podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.

(7) Pokutu podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel o porušení podmienok na nakladanie s tovarom zaisteným podľa tohto zákona, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.

(8) Pokuta uložená za správny delikt podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

§ 24

(1) Prepadnutie tovaru možno uložiť, ak tovar patrí podnikateľovi, ktorý sa dopustil správneho deliktu, a tovar bol

a) použitý alebo určený na spáchanie správneho deliktu alebo

b) získaný správnym deliktom, alebo nadobudnutý za tovar získaný správnym deliktom.

(2) Prepadnutie tovaru možno uložiť, ak ide o správny delikt

a) podľa § 23 ods. 1 písm. a) až c), do jedného roka odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo,

b) podľa § 23 ods. 1 písm. d), do jedného roka odo dňa, keď sa colný úrad dozvedel o porušení podmienok na nakladanie s tovarom zaisteným podľa tohto zákona, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.

(3) Prepadnutie tovaru nemožno uložiť, ak je hodnota tovaru v nápadnom nepomere k povahe správneho deliktu.

(4) Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát.

(5) Prepadnutie tovaru možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

§ 25

(1) Ak za správny delikt nebola uložená sankcia prepadnutia tovaru a ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar nepatrí osobe, ktorá sa dopustila správneho deliktu, alebo osoba, ktorá sa dopustila správneho deliktu, nie je známa.

(2) O zhabaní tovaru nemožno rozhodnúť, ak od spáchania správneho deliktu uplynulo šesť rokov.

(3) Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.

§ 26

(1) Na prejednanie správneho deliktu je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má podnikateľ, jeho organizačná zložka alebo prevádzkareň sídlo alebo miesto podnikania.

(2) Ak osoba uvedená v odseku 1 nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, na prejednanie správneho deliktu je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode bol správny delikt zistený.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 27

Ak súd rozhodol, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina a colný úrad vyslovil prepadnutie alebo zhabanie tohto tovaru, colný úrad na náklady osoby, ktorá sa dopustila priestupku alebo správneho deliktu, zabezpečí

a) jeho zničenie,

b) odstránenie ochranných známok z tovaru, ak boli ochranné známky umiestnené na inom tovare ako na tovare, pre ktorý bola ochranná známka zapísaná, alebo

c) vykonanie iných úprav tovaru bez porušenia práv duševného vlastníctva.

§ 28

(1) Colný úrad rozhodnutím určí náklady na úkony podľa § 27 a osobu povinnú ich uhradiť.

(2) Osoba podľa odseku 1 je povinná uhradiť náklady do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o určení nákladov.

§ 29

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.31)

§ 30

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 271/2001 Z. z.

VZOR ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA

vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) § 160 až 283 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.

2) § 377 a 378 zákona č. 238/2001 Z. z.

3) § 386 zákona č. 238/2001 Z. z.

4) § 284 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z.

5) § 379 až 385 zákona č. 238/2001 Z. z.

6) § 5 zákona č. 238/2001 Z. z.

7) § 6 až 8 zákona č. 238/2001 Z. z.

8) § 25 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.

9) Zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.

12) Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z.

13) Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.

14) Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

15) Zákon č. 55/1997 Z. z.

16) Zákon č. 383/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
Zákon č. 527/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 478/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.
Zákon č. 55/1997 Z. z.
Zákon č. 159/1973 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 146/2000 Z. z.
Zákon č. 132/1989 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z.

17) § 2 písm. f) zákona č. 238/2001 Z. z.

18) § 215 až 218 zákona č. 238/2001 Z. z.

19) § 197 zákona č. 238/2001 Z. z.

20) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

21) § 546 až 550 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

22) § 88 až 92 zákona č. 238/2001 Z. z.

23) § 5 ods. 4 písm. c) zákona č. 238/2001 Z. z.

24) § 435 zákona č. 238/2001 Z. z.

25) § 69 a 71 zákona č. 238/2001 Z. z.

26) Zákon č. 238/2001 Z. z.

27) § 10 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z.

28) § 73 zákona č. 238/2001 Z. z.

29) § 142 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

30) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

31) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.