262

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky z 22. júna 1995 č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 21. marca 1996 č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 2. júla 1996 č. 224/1996 Z. z., zákonom zo 14. februára 1997 č. 70/1997 Z. z. a zákonom zo 4. decembra 1997 č. 1/1998 Z. z.

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o správnych poplatkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Úvodné ustanovenie

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré vyberajú orgány štátnej správy, obce, štátne archívy1) a zastupiteľské úrady (ďalej len „správny orgán“).

§ 2

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.

§ 3

Poplatník

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§ 4

Oslobodenie od poplatkov

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. časti sadzobníka,

b) Slovenský pozemkový fond, pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,

c) osoba, ktorej bolo priznané postavenie zahraničného Slováka2a),

d) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), o zdravotnom poistení, o priestupkoch3), o prístupe k informáciám o životnom prostredí, o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami alebo fyzickými osobami za úhradu4).

(3) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§ 5

Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou

(1) Základom poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou je, ak ide o nehnuteľnosť, cena zistená podľa osobitných predpisov5). Ak ide o hnuteľnú vec, základom poplatku je cena obvyklá v mieste a čase vykonania úkonu.

(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.

(3) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor. Poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol.

§ 6

Sadzby poplatkov

(1) Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.

(2) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

§ 7

Platenie poplatkov

(1) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa do sumy 10 000 Sk platia kolkovými známkami6) alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu, alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu. Nad sumu 10 000 Sk sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu.

(2) Poplatky vyberané obcami a poplatky, ktorých výnos je príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva, sa platia prevodom z účtu v banke, poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu.

(3) Poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu.

(4) Poplatky sa platia v slovenských korunách, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, v prepočte slovenskej meny na cudziu menu. Zastupiteľský úrad môže prijať platenie aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo. Táto mena však musí byť uvedená v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.

(6) Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.

(7) Prepočet slovenskej meny na cudziu menu sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska v deň oznámenia sumy poplatku.

§ 8

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

§ 9

Následky nezaplatenia poplatku

Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

§ 10

Vrátenie poplatku

(1) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

(2) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).

(3) Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.

(4) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

(5) Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať

a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,

b) dátum vydania rozhodnutia,

c) presné označenie poplatníka,

d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,

e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok (preplatok poplatku) vracia,

f) spôsob úhrady poplatku (§ 7),

g) sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť,

h) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a

i) odtlačok pečiatky.

(6) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

(7) Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 50 Sk. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.

(8) Poplatok alebo preplatok zaplatený kolkovými známkami a poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie, do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.

(9) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

§ 11

Doručovanie

Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk, ak adresát písomnosť neprevezme osobne, inak o doručovaní platia ustanovenia osobitného predpisu8).

§ 12

Lehoty

(1) Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.

(2) Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí

a) nalepením kolkovej známky na výzvu (§ 8) a odovzdaním osobne príslušnému správnemu orgánu, alebo na doručenie pošte v posledný deň lehoty,

b) v hotovosti v posledný deň lehoty na pošte, v banke alebo do pokladnice správneho orgánu.

(3) Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia osobitného predpisu8).

§ 13

Zánik práva

(1) Právo správneho orgánu vybrať poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie poplatku.

(2) Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.

(3) Právo daňového úradu, obce alebo Štátneho fondu cestného hospodárstva vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).

(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku alebo doplatku alebo ak daňový úrad, obec alebo Štátny fond cestného hospodárstva vykonajú úkon na vymáhanie poplatku alebo doplatku a ak o tom upovedomia poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.

(5) Právo daňového úradu, obce alebo Štátneho fondu cestného hospodárstva vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.

§ 14

Vymáhanie poplatkov

Splatný poplatok alebo splatný doplatok, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáhajú podľa osobitného predpisu8) daňové úrady príslušné podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie. Poplatok, ktorý nie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáha správny orgán, ktorého je príjmom.

§ 15

Kontrola poplatkov

Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti kontrolu správnosti a včasnosti vyberania a platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Štátneho fondu cestného hospodárstva. Ak poplatky vyberá organizačná jednotka správneho orgánu, na výkon kontroly je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka. Nedostatky zistené kontrolou je správny orgán povinný v určenej lehote odstrániť.

§ 16

Pokuty

(1) Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 5 000 Sk podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.

(2) Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje osobitný predpis8).

(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 17

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov

(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán prerokoval podanie, vykonal úkon alebo uskutočnil konanie. Príjmy poplatkov podľa položiek 62 až 68 sadzobníka sú príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva alebo obce, ak povolenia podľa týchto položiek vydáva obec.

(2) Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušného daňového úradu.

(3) Poplatky platené kolkovými známkami sú vždy príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 18

Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom upraví grafickú úpravu a hodnoty kolkových známok, ako aj spôsob ich použitia a výmeny.

§ 19

Prechodné ustanovenie

Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

§ 19a

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 20

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.

§ 21

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1995.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júla 1996.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 1997.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 70/1997 Z. z. nadobudol účinnosť 5. júla 1997.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1998 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 1998.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.

PREHĽAD sadzobníka správnych poplatkov
&nbsp Časť Položka
I. Všeobecná správa 1 až 14
II. Vnútorná správa 15 až 30b
III. Pôdohospodárstvo 31 až 42a
IV. Veterinárna správa 43 až 49
V. Stavebná správa 50 až 54
VI. Doprava 55 až 78
VII. Telekomunikácie 79 až 96
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 97 až 113
IX. Colná správa 114 až 117
X. Životné prostredie 118 až 128
XI. Banská činnosť 129 až 150a
XII. Jadrová bezpečnosť 151 až 157
XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 158 až 161a
XIV. Hospodárska súťaž 162 až 164
XV. Puncovníctvo 165
XVI. Priemyselné práva 166 až 187
XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 188 až 194
XVIII. Konzulárne poplatky 195 až 219a
XIX. Štatistika 220 a 221

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

I. ČASŤ

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 1

Návrh na obnovu konania na orgáne štátnej správy, ak ho podáva

1. fyzická osoba

500 Sk

2. právnická osoba

5 000 Sk

Poznámka

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa návrhu vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

20 Sk

b) Overenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku

20 Sk

v cudzom jazyku

50 Sk

c) Vyhotovenie a overenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike

300 Sk

d) Nostrifikácia dokladov o vzdelaní

100 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

2. Poplatku podľa písmena a) tejto položky nepodlieha prvý úradný výpis z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí.

3. Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberajú aj štátne archívy.

Položka 3

Overenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

20 Sk

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis

60 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené overenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Položka 4

Vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní

50 Sk

b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre

50 Sk

c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia

50 Sk

d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve

100 Sk

Poznámka

Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Položka 5

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov8a)

2 500 Sk

b) Vydanie osvedčenia alebo overenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov8a)

200 Sk

c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia

50 Sk

d) Vydanie potvrdenia o akreditácii podľa osobitných predpisov

2 000 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Položka 6

a) Vydanie preukazu (osvedčenia) alebo vydanie preukazu ako náhrady za preukaz (osvedčenie) stratený, zničený, poškodený, odcudzený alebo neupotrebiteľný

50 Sk

b) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka

20 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vydanie prvého občianskeho preukazu a vydanie občianskeho preukazu z úradnej moci.

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až na pätinu sadzby alebo ho zvýšiť až na štvornásobok sadzby. Ak je preukaz (osvedčenie) neupotrebiteľný, znižuje sa poplatok podľa tejto položky vždy na pätinu sadzby.

Poznámka

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok tejto položky až do výšky desaťnásobku sadzby, ak vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhradu za preukaz (osvedčenie) stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Položka 7

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)

50 Sk

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov. Ďalej sú od poplatku za vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) oslobodené poisťovne vykonávajúce zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Položka 8

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania

300 Sk

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 50 až 53.

3. Pri kolaudačnom konaní sa poplatok nevyberie.

4. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 9

a) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností alebo z parcelného protokolu bývalého pozemkového katastra, kópie z katastrálnej mapy alebo z mapy bývalého pozemkového katastra formátu A 4, vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách a identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 parciel katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra pri identifikácii parciel v rámci jednej pozemkovoknižnej vložky alebo jedného listu vlastníctva

100 Sk

b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu alebo kópie, za každú aj začatú stranu písomných a grafických dokladov uvedených v písmenách a) a c)

20 Sk

c) Vydanie kópie z katastrálnej mapy doplnenej o stav mapy bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel mapy bývalého pozemkového katastra

100 Sk

d) Poskytnutie časti katastrálneho operátu alebo operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia odpisu, výpisu alebo náčrtu, za každých aj začatých 20 parciel písomnej informácie a za každú grafickú informáciu v rámci jedného katastrálneho územia a pre jeden geometrický plán

50 Sk

e) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel právneho stavu

100 Sk

f) Overenie kópie geometrického plánu, za každú overovanú kópiu

100 Sk

g) Vytyčovanie hraníc 2 pozemkov

2 000 Sk

h) Overenie vytyčovacích náčrtov, za každý náčrt

100 Sk

i) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov

100 Sk

j) Overenie merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár

100 Sk

Oslobodenie

Poplatky podľa tejto položky neplatia zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, knižnice, galérie a múzeá.

Poznámky

1. Výpisom z katastra nehnuteľností sa rozumie výpis, odpis alebo kópia.

2. Úkony spoplatňované podľa písmena a) tejto položky nezahŕňajú vydanie výpisu z parcelného protokolu bývalého pozemkového katastra a identifikáciu parciel, ak je vlastnícky vzťah už vpísaný na liste vlastníctva. Táto poznámka neplatí, ak úkony spoplatňované podľa písmena a) tejto položky sa vyžadujú v súvislosti s uplatňovaním reštitučných nárokov podľa osobitných predpisov.

3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vydanie výpisu z parcelného protokolu bývalého pozemkového katastra a za identifikáciu parciel, ak je vlastnícky vzťah už vpísaný na liste vlastníctva.

4. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až d) tejto položky, ak ide o úkony spojené s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov a s vytváraním poľovných revírov.

5. Úkon spoplatňovaný podľa písmena d) nezahŕňa poskytovanie súradníc podrobných bodov.

6. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely dedičského konania a na účely ochrany kultúrnych pamiatok.

7. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa už správny poplatok nevyberá.

8. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá aj poplatok za overenie podľa položky 2 písm. b).

Položka 10

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

a) zmluvy o prevode nehnuteľnosti, z ceny nehnuteľnosti

0, 1 %,
najmenej 200 Sk,
najviac
4 000 Sk

b) zmluvy o záložnom práve na založenie nehnuteľnosti, zo sumy poskytnutého úveru a v prípade, že sa úver neposkytol, z ceny nehnuteľnosti

0, 1 %,
najmenej
300 Sk,
najviac
5 000 Sk

c) zmluvy o zriadení, obmedzení, zrušení vecného bremena, zmluvy o zriadení predkupného práva

300 Sk

d) zámennej zmluvy, z ceny nehnuteľnosti, ktorá je vyššia

0, 1 %,
najmenej
200 Sk,
najviac
2 500 Sk

e) dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z ceny nehnuteľnosti

0, 1 %,
najmenej
200 Sk,
najviac
2 500 Sk

f) zmluvy o rozdelení nehnuteľnosti, z ceny pôvodnej nehnuteľnosti

0, 1 %,
najmenej
200 Sk,
najviac
4 000 Sk

Oslobodenie

Poplatky podľa tejto položky neplatí Fond národného majetku Slovenskej republiky, zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov, knižnice, galérie a múzeá.

Poznámka

Ak sa jedným návrhom žiada vklad do katastra nehnuteľností viacerých zmlúv spoplatňovaných podľa písmen a) až e) tejto položky, vyberie sa poplatok súčtom poplatkov určených pri konkrétnych zmluvách.

Položka 11

Vydanie potvrdenia o registrácii periodickej tlače9)

200 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán vyberie poplatok vo výške polovice určenej sadzby, ak vykonáva zmenu názvu alebo zmenu vydavateľa periodickej tlače. Za súčasné vykonanie zmeny názvu a zmeny vydavateľa sa vyberie len jeden poplatok.

Položka 12

a) Vydanie licencie na rozhlasové a televízne vysielanie10) éterom

20 000 Sk
až 200 000 Sk

b) Vydanie licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch

do 500 prípojok vrátane 10 000 Sk

nad 500 do 1 000 prípojok vrátane 15 000 Sk

nad 1 000 do 2 000 prípojok vrátane 20 000 Sk

nad 2 000 do 4 000 prípojok vrátane 30 000 Sk

nad 4 000 do 8 000 prípojok vrátane 40 000 Sk

nad 8 000 prípojok 50 000 Sk

za každých ďalších 1 000 prípojok 1 000 Sk

c) Vydanie licencie na rozhlasové a televízne vysielanie satelitom (družicou)

400 000 Sk

d) Zmena programovej skladby a vysielacej schémy

20 000 Sk

e) Ostatné zmeny vo vydanej licencii

10 000 Sk

Splnomocnenie

1. Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena a) tejto položky určí príslušný správny orgán.

2. Správny orgán vyberie poplatok vo výške polovice sadzby pri vykonaní zmien vo vydanej licencii.

Položka 13

Vydanie potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc

600 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípade, ak spoje nevydali povolenie na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.

Položka 14

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

1. fyzické osoby

300 Sk

2. právnické osoby

5 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.

II. ČASŤ

VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 15

Žiadosť o nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

20 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípade, ak sa nahliadnutie do matrík povolí.

Položka 16

Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine

500 Sk

Poznámka

Ak sa doručuje osvedčenie o právnej spôsobilosti do cudziny, poplatok vyberie zastupiteľský úrad.

Položka 17

a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom obvodnom úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky

200 Sk

b) Uzatvorenie manželstva iným než príslušným obvodným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky

500 Sk

c) Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby alebo mimo úradne určenej miestnosti

300 Sk

d) Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, a cudzincom, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený iný než trvalý pobyt

1 000 Sk

e) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený iný než trvalý pobyt

500 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania ťažko zdravotne postihnutí a držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú manželstvo na obvodnom úrade príslušnom podľa miesta prechodného pobytu v mieste pracoviska jedného z nich.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

2. Poplatok podľa písmen a), b) a c) sa vyberie aj od cudzincov,11) ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt.

3. Pre územie Slovenskej republiky sa orgánom, pred ktorým sa manželstvo uzatvára, rozumie stále pracovisko obvodného úradu.

4. Ak sa uzatvorí manželstvo pred iným než príslušným obvodným úradom, poplatok podľa písmena d) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci) obvodný úrad, ktorý pripravil podklady na uzatvorenie manželstva.

Položka 18

Povolenie zmeny

a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného alebo priezviska rozvedeného manžela na predchádzajúce priezvisko

50 Sk

b) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

1 000 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť predchádzajúce alebo pôvodné (rodné) priezvisko, ak sa táto skutočnosť oznámila do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena alebo oprava priezviska osvojených detí alebo zmena, ktorú treba vykonať v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.

Poznámky

1. Oprava mena a priezviska osoby v prípade transsexuality sa považuje za zmenu v dôsledku nesprávneho zápisu v matrike.

2. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

3. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej rodinnej starostlivosti na priezvisko opatrovníka, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak opatrovníkmi alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.

4. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.

Položka 19

a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov veku

5 000 Sk

b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 18. roku veku

500 Sk

c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31. 12. 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike

500 Sk

d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky jednou listinou

1. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku

5 000 Sk

2. deťom do 18. roku veku

500 Sk

3. manželom, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

500 Sk

4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

500 Sk

5. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

500 Sk

Položka 20

a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov veku

10 000 Sk

b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 18. roku veku

500 Sk

c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

200 Sk

d) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky dieťaťa do 18. roku veku

100 Sk

e) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou

1. manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

200 Sk

2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

200 Sk

3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

100 Sk

Poznámky

1. Ak sa doručuje listina o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky do cudziny, poplatok vyberie zastupiteľský úrad.

2. Listina o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa odovzdá (doručí) až po zaplatení poplatku.

Položka 21

Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

50 Sk

Položka 22

a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného preukazu totožnosti

400 Sk

b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu deťom do 15. roku veku

150 Sk

c) Vydanie cestovného preukazu alebo preukazu na prekračovanie štátnych hraníc

200 Sk

d) Vydanie hraničnej priepustky

1. jednorazovej

50 Sk

2. stálej

200 Sk

e) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom doklade, za každý úkon

100 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie hraničnej priepustky deťom do 15. roku veku.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie cestovného dokladu ako náhrady za platný cestovný doklad pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom.

Splnomocnenie

1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený, a až do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť poplatníka. Správny orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov.

2. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške polovice určenej sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za platný doklad, ktorému bola skrátená platnosť do 31. decembra 1997.

Položka 23

a) Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účel

1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe

2 000 Sk

2. liečenia, udržania rodinného zväzku

3 000 Sk

3. zamestnania, podnikania a na iné vyššie neuvedené účely

5 000 Sk

b) Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi

5 000 Sk

c) Predĺženie dlhodobého pobytu cudzincovi na účel

1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe

1 000 Sk

2. liečenia, udržania rodinného zväzku

2 000 Sk

3. zamestnania, podnikania a na iné vyššie neuvedené účely

3 000 Sk

d) Vydanie preukazu povolenia na pobyt

50 Sk

e) Vydanie preukazu povolenia na pobyt ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený preukaz pre nedbanlivosť cudzinca

500 Sk

f) Poskytnutie písomnej informácie o mieste pobytu cudzinca

50 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené deti do 15. roku veku.

2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.

3. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt študentov a stážistov, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov cudzích jazykov prichádzajúcich na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.

Splnomocnenie

1. Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.

2. Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena e) tejto položky až do výšky štvornásobku sadzby, ak vydáva preukaz povolenia na pobyt po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka od vydania predošlého preukazu.

Položka 24

Udelenie víza Slovenskej republiky alebo jeho predĺženie cudzincovi s povolením pobytu na území Slovenskej republiky

1 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené udelenie víza a predĺženie víza Slovenskej republiky

a) do diplomatických a služobných pasov, deťom do 15. roku veku a ak je zachovaná vzájomnosť v ostatných prípadoch,

b) z dôvodu zdravotníckej alebo charitatívnej pomoci a pri vyhostení.

Poznámka

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 % určenej sadzby, ak sa vízum Slovenskej republiky udeľuje cudzincovi v rámci organizovanej turistiky na kratší pobyt ako 24 hodín.

Položka 25

Udelenie víza Slovenskej republiky na hraničnom priechode

2 000 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

2. Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udeľuje vízum z humanitných dôvodov, zdravotníckej alebo charitatívnej pomoci, alebo ak sa vízum udeľuje cudzincovi na účely núteného pobytu na území Slovenskej republiky. Oslobodenie sa vzťahuje aj na cudzincov do 15. roku veku.

Poznámka

Poznámka k položke 24 tu platí obdobne.

Položka 26

Overenie pozvania cudzinca do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v pozvaní

1 000 Sk

Položka 26a

Žiadosť o nahliadnutie do Hraničného dokumentárneho diela a hraničného archívu za každé hraničné dielo, resp. každý druh archívneho dokumentu

20 Sk

Položka 26b

Vydanie

a) súradníc hraničných znakov, trigonometrických a polygónových bodov ako súčasti vyznačenia štátnej hranice, za každých aj začatých 20 súradníc

100 Sk

b) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A3

100 Sk

c) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A4

50 Sk

d) súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici a v jej ochrannom pásme alebo na dočasné vybratie hraničného znaku

200 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberá v prípade, ak ide o hraničné dokumentárne dielo v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Položka 27

a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu

1. štátny občan Slovenskej republiky

200 Sk

2. cudzinec

600 Sk

b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať zbraň a strelivo

1. prvá skúška

500 Sk

2. opakovaná skúška

250 Sk

c) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti nosiť zbraň a strelivo

1. prvá skúška

1 000 Sk

2. opakovaná skúška

500 Sk

d) Vykonanie skúšky na rozšírenie oprávnenia držať zbraň a strelivo na oprávnenie nosiť zbraň a strelivo

1. prvá skúška

500 Sk

2. opakovaná skúška

250 Sk

e) Žiadosť o predĺženie platnosti zbrojného preukazu

1. štátny občan Slovenskej republiky

100 Sk

2. cudzinec

300 Sk

f) Žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu

2 000 Sk

g) Rozšírenie alebo zmena oprávnenia v rámci držania zbraní a streliva

100 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení vojaci z povolania a vojaci v ďalšej službe ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 oslobodenia pri položke 31, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.

4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

Poznámky

1. Od osôb, ktoré vykonávajú právo poľovníctva a používajú zbrane len na tento účel, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.

2. Od cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa príslušný poplatok vyberie v sadzbe ako od štátnych občanov Slovenskej republiky.

Položka 28

a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia, za každú zbraň alebo jej hlavnú časť, o zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti

1. štátny občan Slovenskej republiky

450 Sk

2. cudzinec

1 500 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu

900 Sk

b) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia za účelom vývozu streliva

1. štátny občan Slovenskej republiky

100 Sk

2. cudzinec

300 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu

200 Sk

c) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu, na každú zbraň alebo jej hlavnú časť

1. štátny občan Slovenskej republiky

450 Sk

2. cudzinec

750 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu

900 Sk

d) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na strelivo

1. štátny občan Slovenskej republiky

100 Sk

2. cudzinec

300 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu

200 Sk

e) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane

1. štátny občan Slovenskej republiky

100 Sk

2. cudzinec

300 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu

200 Sk

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 27.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe alebo na inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.

3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.

4. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.

5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode.

Poznámky

1. Poznámky k položke 27 tu platia obdobne.

2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.

3. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť, a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.

4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej najmenšie dostupné spotrebiteľské balenie streliva, a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.

5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo, a poplatok sa vybral podľa písmena b) tejto položky.

6. Ak povolenie podľa písmen c) a d) tejto položky vydáva útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode, zvyšuje sa príslušný poplatok o 50 % určenej sadzby. Zvýšenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré vykonávajú právo poľovníctva a používajú zbrane len na tento účel.

Položka 28a

a) Úschova každej zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je

1. štátny občan Slovenskej republiky

500 Sk

2. cudzinec

1 500 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu

900 Sk

b) Predĺženie úschovy zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je

1. občan Slovenskej republiky

250 Sk

2. cudzinec

750 Sk

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu

450 Sk

c) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní

5 000 Sk

Oslobodenie

Oslobodenie od poplatku podľa položky 27 bodov 1 a 4 platí takisto pri písmenách a) a b) tejto položky.

Poznámka

Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby a na múzeá, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti.

Položka 29

a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely ako živnostenské podnikanie

1 000 Sk

b) Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice

1 000 Sk

Poznámky

1. Poplatok vyberá správny orgán, ktorý vydáva povolenie.

2. Za vyjadrenie na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok nevyberá.

3. Poplatok sa nevyberá za zriadenie a prevádzku strelnice v pôsobnosti Armády Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby.

Položka 30

a) Návrh na registráciu

1. politickej strany alebo politického hnutia

1 000 Sk

2. združenia občanov

300 Sk

3. nadácie

500 Sk

4. záujmového združenia právnických osôb

300 Sk

5. pozemkového spoločenstva

300 Sk

6. spoločenstva bytových a nebytových priestorov

300 Sk

7. neinvestičného fondu

300 Sk

b) Zmena stanov a štatútu

1. politickej strany alebo politického hnutia

500 Sk

2. združenia občanov

200 Sk

3. nadácie

200 Sk

4. záujmového združenia právnických osôb

200 Sk

5. pozemkového spoločenstva

100 Sk

6. spoločenstva bytových a nebytových priestorov

100 Sk

7. neinvestičného fondu

100 Sk

c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy a štatút

1. politickej strany alebo politického hnutia, združenia občanov a nadácie

200 Sk

2. záujmového združenia právnických osôb, pozemkového spoločenstva, spoločenstva bytových a nebytových priestorov a neinvestičného fondu

100 Sk

d) Vyhotovenie výpisu zo zoznamu politických strán, politických hnutí, z registra združení občanov, nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev bytových a nebytových priestorov a neinvestičného fondu

50 Sk

e) Výmaz

1. politickej strany alebo politického hnutia zo zoznamu strán a hnutí

200 Sk

2. nadácie z registra nadácií

500 Sk

3. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb

300 Sk

4. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev

300 Sk

5. spoločenstva bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev bytových a nebytových priestorov

300 Sk

6. neinvestičného fondu

300 Sk

Poznámka

Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky znížený o 50 %, ak sa vykoná len zmena názvu alebo sídla. Za súčasné vykonanie zmeny názvu a sídla sa vyberie poplatok len raz. Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí a ulíc alebo zmenu údajov v stanovách vyplývajúcu zo zmien v právnych normách z oblasti združovania občanov sa poplatok nevyberie.

Položka 30a

a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky

500 Sk

b) Zmena stanov a štatútu organizácie s medzinárodným prvkom

200 Sk

c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy a štatút organizácie s medzinárodným prvkom

200 Sk

Položka 30b

a) Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky11a) konanej

1. na celom území Slovenskej republiky

500 Sk

2. v územnom obvode kraja

300 Sk

3. v územnom obvode okresu

100 Sk

b) Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky

50 Sk

III. ČASŤ

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 31

Vydanie poľovného lístka alebo predĺženie jeho platnosti

a) štátny občan Slovenskej republiky

120 Sk

b) cudzinec

1. ročný

5 000 Sk

2. na jeden mesiac

1 500 Sk

c) Výpis z registra disciplinárnych trestov

30 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, pracovníci štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, pracovníci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto funkciu vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže – dôchodcovia, ak túto funkciu v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

Poznámky

1. Od cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, sa poplatok vyberie podľa písmena a) tejto položky.

2. Vydanie ročného poľovného lístka pre poslucháčov odborných škôl, na ktorých sa vychovávajú poľovníci z povolania, poplatku nepodlieha.

Položka 32

Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti

a) štátny občan Slovenskej republiky

1. ročný

100 Sk

2. trojročný

200 Sk

3. pre deti do 15. roku veku

10 Sk

b) cudzinec

1. ročný

3 000 Sk

2. na jeden mesiac

500 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, odborní pracovníci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej náplni, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania.

Poznámka

Od cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, sa poplatok vyberie podľa písmena a) tejto položky.

Položka 33

a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru

2 000 Sk

b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru

3 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme štátnej ochrany prírody, ochrany genofondu zveri, ako aj vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného lesného úradu.

Položka 34

Povolenie vykonávať prípravné školenie uchádzačov o prvý poľovný lístok

5 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodené odborné školy, na ktorých je výučba poľovníctva súčasťou učebných osnov, a organizácie, ktoré sú určené zákonom o poľovníctve.

Položka 34a

Vykonanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky na získanie vysvedčenia a preukazu poľovníckeho hospodára

100 Sk

Položka 35

Povolenie mimoriadneho odstrelu zveri na poľovných a nepoľovných pozemkoch

500 Sk

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodené osoby a organizácie, ktoré vykonávajú odstrel zveri v záujme štátnej ochrany prírody a ochrany genofondu zveri, vedeckej a výskumnej činnosti a aj sanitárny odstrel a poľovačku na účely výcviku a skúšok poľovne upotrebiteľných psov.

Položka 36

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade pochybností

500 Sk

Položka 37

Povolenie zmeny predpisov lesných hospodárskych plánov, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov

do 10
200 Sk

do 30
300 Sk

nad 30
500 Sk

Oslobodenie

Od poplatkov je oslobodené schvaľovanie lesných hospodárskych plánov a vyhlasovanie lesov ochranných a osobitného určenia pod vplyvom imisií.

Položka 38

Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat

500 Sk

Položka 38a

a) Vydanie osvedčenia o uvádzaní prípravkov ochrany rastlín do obehu

1 000 Sk

b) Vydanie rozhodnutia o registrácii prípravkov ochrany rastlín

1 000 Sk

Položka 39

a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia

1. za prvých 5 rokov

3 000 Sk

2. za ďalšie 3 roky

2 000 Sk

3. za každý ďalší rok

800 Sk

b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia

400 Sk

c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia

300 Sk

Poznámky

1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.

2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti šľachtiteľského osvedčenia.

Položka 40

Rozhodnutie o schválení krmiva a o zápise do registra krmív

500 Sk

Položka 41

Osvedčenie o zápise krmiva do registra krmív

200 Sk

Položka 42

Osvedčenie o zápise výrobcu alebo dovozcu do registra krmív

500 Sk

Položka 42a

a) Žiadosť o povolenie na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu

500 Sk

b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu

500 Sk

c) Žiadosť o vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia

1 000 Sk

d) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia

500 Sk

IV. ČASŤ

VETERINÁRNA SPRÁVA

Položka 43

Vydanie veterinárneho povolenia na dovoz, prevoz a vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz

200 Sk

Poznámka

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 % určenej sadzby, ak ide o predĺženie platnosti povolenia alebo o jeho rozšírenie.

Položka 44

a) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti podmienok na výrobu, spracovanie, ošetrovanie, skladovanie a prepravu živočíšnych produktov

200 Sk

b) Vydanie veterinárneho rozhodnutia o použiteľnosti mäsa a orgánov jatočných zvierat podľa § 10 a 11 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

100 Sk

c) Schválenie skladu na oddelené uskladnenie pod uzáverom dovezených živočíšnych produktov, krmív alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz podľa § 25 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z.

100 Sk

Položka 45

Vydanie súhlasu

a) na overenie výroby, na dovoz a uvádzanie do obehu krmív doteraz nepoužívaných z hľadiska ich zdravotnej nezávadnosti

200 Sk

b) na overenie výroby, na dovoz a uvádzanie do obehu veterinárnych liečiv a ostatných veterinárnych prípravkov

200 Sk

Položka 46

Vydanie záväzného posudku podľa § 24 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

200 Sk

Položka 47

Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat

200 Sk

Položka 48

a) Vydanie povolenia na činnosť podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky

600 Sk

b) Zmena alebo rozšírenie priestorov a zmena zodpovedných zamestnancov

100 Sk

Položka 49

Vydanie veterinárneho osvedčenia

a) na vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu a krmív

100 Sk

b) na prepravu živočíšnych produktov

100 Sk

c) na premiestňovanie zvierat

1. veľkých

100 Sk

2. stredne veľkých

50 Sk

3. malých

20 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené humanitné, dobročinné, charitatívne spolky a neziskové nadácie v súvislosti s poskytovaním humanitnej pomoci do zahraničia pod podmienkou, že nejde o obchodnú ani o inú zárobkovú činnosť.

Poznámka

Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak ide o

a) naliehavé a nutné zabitie zvierat,

b) liečenie zvierat,

c) jatočné zvieratá na okamžité zabitie v územnom obvode okresu alebo mimo okresu,

d) premiestňovanie malých a drobných zvierat na výstavy, prehliadky, súťaže a zvody.

V. ČASŤ

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 50

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia

a) pre fyzické osoby

200 Sk

b) pre právnické osoby

500 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona a knižnice.

Poznámka

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 51

Žiadosť o stavebné povolenie

a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu12)

500 Sk

2. na stavbu bytových domov12)

1 000 Sk

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

500 Sk

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

1 000 Sk

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu

300 Sk

d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

300 Sk

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

500 Sk

f) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 1, 5 mil. Sk vrátane
1 000 Sk

nad 1, 5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane
1 500 Sk

nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane
2 000 Sk

nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane
3 500 Sk

nad 100 mil. Sk
6 000 Sk

g) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie

300 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania ťažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 50.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.

2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 52

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a zmeny stavby

päťnásobok
sadzby určenej v položke 51

Poznámka

Poplatok sa vyberie za vydanie dodatočného povolenia stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri l976 bez stavebného povolenia.

Položka 53

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby

300 Sk

2. na odstránenie stavby

100 Sk

3. na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie

1 500 Sk

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

2 000 Sk

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 50.

2. Od poplatku podľa písmena a) bodu 3 tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Poznámka

Pri konaní o zmene užívania stavby súčasne so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia sa vyberie poplatok podľa položky 51.

Položka 54

Vydanie oprávnenia na projektovú činnosť právnickým osobám

1 000 Sk

Poznámky

1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o zmenu v rozsahu oprávnenia na projektovú činnosť.

2. Ak ide o zmenu sídla právnickej osoby, priezviska alebo bydliska štatutárneho zástupcu alebo vedúceho projektovej zložky, vyberie sa poplatok 20 Sk.

VI. ČASŤ

DOPRAVA

Položka 55

Vydanie vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo inštruktorského preukazu a ich rozšírenie

50 Sk

Položka 55a

Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky12a)

1. okresným dopravným inšpektorátom

300 Sk

2. krajským dopravným inšpektorátom

500 Sk

3. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

500 Sk

Položka 56

Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch

100 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Poznámky

1. Poplatníkom je nadobúdateľ motorového alebo prípojného vozidla.

2. Poplatok podľa tejto položky zníži správny orgán na 50 Sk, ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie ťažko zdravotne postihnutými osobami a ak je poplatníkom osoba ťažko zdravotne postihnutá, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

3. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj poplatok za vydanie príslušných dokladov.

4. Správny orgán pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vyberie za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom poplatok podľa položky 60 písm. c).

Položka 56a

Vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla

1. okresným dopravným inšpektorátom

100 Sk

2. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

500 Sk

Poznámka

Vydanie informácií možno uskutočniť na základe odôvodnenej písomnej žiadosti a vydané informácie odovzdať písomne alebo v digitálnej forme na pamäťovom médiu.

Položka 57

Schválenie technickej spôsobilosti

a) jednotlivého motorového alebo prípojného vozidla

1. novovyrobené vozidlá

2 000 Sk

2. ojazdené vozidlá

2.1 kategórie M a N, do troch rokov

10 000 Sk

2.2 kategórie M a N, od troch do štyroch rokov

20 000 Sk

2.3 kategórie M a N, od štyroch do piatich rokov

30 000 Sk

2.4 kategórie M a N, od piatich do šiestich rokov

40 000 Sk

2.5 kategórie M a N, staršie ako šesť rokov

50 000 Sk

2.6 ostatné kategórie vozidiel

5 000 Sk

b) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla

5 000 Sk

c) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu súčasti, výstroja a výbavy motorového vozidla alebo prípojného vozidla

3 000 Sk

d) hromadne prestavaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla

2 000 Sk

e) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu pracovného stroja neseného

5 000 Sk

f) typu dráhového vozidla pre mestské dráhy alebo lanové dráhy

5 000 Sk

g) typu súčasti a výstroja dráhového vozidla pre mestské dráhy alebo lanové dráhy

3 000 Sk

h) podstatných zmien na dráhovom vozidle

2 000 Sk

Splnomocnenie

1. Poplatok podľa tejto položky zníži správny orgán na 75 Sk, ak sú držiteľmi motorových vozidiel osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S alebo ak ide o motorové vozidlá, na ktorých je vykonaná osobitná úprava ovládacích mechanizmov prispôsobených pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

2. Poplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán vo výške 50 % sadzby v prípadoch, ak ide o schválenie technickej spôsobilosti motorového alebo prípojného vozidla po prestavbe alebo dostavbe.

3. Poplatky podľa tejto položky sa nevyberú, ak sa schvaľuje technická spôsobilosť motorového vozidla alebo prípojného vozidla po odcudzení.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i poplatok za vydanie príslušných dokladov.

2. Podkladom na schválenie technickej spôsobilosti vozidla je vykonanie technickej kontroly v staniciach technickej kontroly.

3. Za schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu na prepravu viac ako 6 osôb na ložnom priestore s vykonaním záznamu do dokladov sa vyberie poplatok podľa položky 60 písm. b).

Položka 57a

Podanie žiadosti o povolenie výroby (stavby) alebo prestavby jednotlivého vozidla12b)

200 Sk

Položka 57b

Vykonanie zmeny alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla alebo typu súčasti, výstroja a výbavy

1 000 Sk

Položka 57c

a) Schválenie typu dráhového vozidla pre železničné dráhy

2 000 Sk

b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre železničné dráhy

1 000 Sk

Položka 58

a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie motorového alebo prípojného vozidla z premávky

200 Sk

b) Povolenie výnimky na schválenie technickej spôsobilosti jednotlivého motorového alebo prípojného vozidla

500 Sk

c) Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie

50 Sk

Položka 59

Vykonanie skúšky

a) na získanie vodičského oprávnenia

1. skupiny A a A/50

500 Sk

2. skupiny B a T

1 000 Sk

3. skupiny C a D

2 000 Sk

b) pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia

500 Sk

c) na získanie alebo rozšírenie inštruktorského oprávnenia

1 000 Sk

Poznámky

1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o skúšku na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.

2. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia, ak bol výcvik vykonávaný na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak bol výcvik vykonávaný na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.

3. Za vydanie preukazu (osvedčenia) o vykonaní skúšky sa vyberie poplatok podľa položky 55.

4. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.

5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

Položka 59a

a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo vydanie preukazu na vedenie lanovej dráhy osobám, ktoré nadobudnú odbornú spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla

200 Sk

b) Rozšírenie odbornej spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe

100 Sk

Položka 60

a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel

50 Sk

b) Zápis zmeny v dokladoch

50 Sk

c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku

300 Sk

d) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom

300 Sk

e) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom

300 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena c) tejto položky na dvadsaťnásobok, ak vydáva tabuľku s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla. V prípade vydania duplikátu takejto tabuľky z dôvodu odcudzenia, straty alebo poškodenia vyberie správny orgán poplatok vo výške dvojnásobku určenej sadzby.

Poznámky

1. Poplatky podľa písmen c), d) a e) tejto položky vyberie správny orgán za každú jednotlivú tabuľku s evidenčným číslom.

2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa už vybral podľa položky 6 sadzobníka.

3. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997 a ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.

Položka 61

Vydanie evidenčného dokladu

a) na vykonávanie výcviku vodičov a doškoľovacieho kurzu vodičov

5 000 Sk

b) na vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovacieho kurzu inštruktorov

5 000 Sk

Poznámka

Správny orgán zníži poplatok podľa tejto položky na 200 Sk, ak sa zmení názov organizácie z dôvodu zlúčenia alebo rozdelenia organizácie alebo z dôvodu zmeny pôsobnosti orgánov, ktoré ich evidujú (preregistrácia).

Položka 62

a) Vydanie dopravnej licencie vnútroštátnemu dopravcovi

1. na medzinárodnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok

2 000 Sk

2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok

500 Sk

3. na vnútroštátnu verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok

1 000 Sk

4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok

500 Sk

5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku

1 000 Sk

6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek mestskej hromadnej dopravy v obci

5 000 Sk

b) Vydanie dopravnej licencie na neurčitý čas podľa písmena a) tejto položky

25 000 Sk

c) Vydanie dopravnej licencie zahraničnému dopravcovi na medzinárodnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok

10 000 Sk

d) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmen a) až c).

50 % príslušnej sadzby

e) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie

400 Sk

f) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom na území Slovenskej republiky

1. na jednu prepravu jedným vozidlom

1 000 Sk

2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom

3 000 Sk

3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom

6 000 Sk

g) Vydanie povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom medzi dvoma miestami ležiacimi na území Slovenskej republiky

10 000 Sk

h) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom

10 000 Sk

i) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu

200 Sk

Splnomocnenie

1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov a z dôvodov verejného záujmu.

2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

Položka 63

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri prepravách nadrozmerných alebo nadmerných predmetov, prekročení nápravového tlaku alebo celkovej hmotnosti vozidla alebo za používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru povolenú osobitným predpisom, jednotlivo pre každú prepravnú trasu a prepravný zámer

a) poplatky za nadrozmernosť a nadmernosť

1. nadrozmerná preprava

1.1 pri prekročení prípustnej celkovej šírky14a)

celková šírka v cm

do 300,0
10 Sk/km

od 300,1 do 350,0

20 Sk/km

od 350,1 do 400,0

30 Sk/km

od 400,1 do 450,0
60 Sk/km

od 450,1 do 500,0
80 Sk/km

od 500,1 do 550,0
110 Sk/km

od 550,1 do 600,0
150 Sk/km

nad 600,1
150 Sk/km

a za každých i začatých 50,0 cm šírky
40 Sk

1.2 pri prekročení prípustnej celkovej výšky14a)

celková výška v cm

od 400,1 do 450,0
15 Sk/km

od 450,1 do 500,0
20 Sk/km

od 500,1 do 550,0
25 Sk/km

od 550,1 do 600,0
35 Sk/km

nad 600,1
35 Sk/km

a za každých i začatých 10 cm
5 Sk

1.3 pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky14a)

celková dĺžka v m

nad 12,01 (pre sólo vozidlo)
10 Sk/km

nad 18,01 do 22,00 (návesové súpravy a prívesové súpravy)
15 Sk/km

nad 22,00 (návesové súpravy a prívesové súpravy)
20 Sk/km

2. nadmerná preprava

2.1 prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti vozidla14b)

celková hmotnosť v t

do 60,00
50 Sk/km

od 60,01 do 70,00
70 Sk/km

od 70,01 do 80,00
90 Sk/km

od 80,01 do 90,00
100 Sk/km

od 90,01 do 100,0
105 Sk/km

nad 100,01
110 Sk/km

a za každých i začatých 10 t
20 Sk

2.2 prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravový tlak)14b)

prekročenie v %

3,01 % – 5 %

jednoduchá náprava 7 Sk/km

dvojnáprava 8 Sk/km

trojnáprava 12 Sk/km

5,1 % – 10 %

jednoduchá náprava 11 Sk/km

dvojnáprava 14 Sk/km

trojnáprava 16 Sk/km

10,1 % – 15 %

jednoduchá náprava 20 Sk/km

dvojnáprava 22 Sk/km

trojnáprava 28 Sk/km

15,1 % – 20 %

jednoduchá náprava 28 Sk/km

dvojnáprava 30 Sk/km

trojnáprava 38 Sk/km

20,1 % – 25 %

jednoduchá náprava 42 Sk/km

dvojnáprava 45 Sk/km

trojnáprava 48 Sk/km

25,1 % – 30 %

jednoduchá náprava 55 Sk/km

dvojnáprava 55 Sk/km

trojnáprava 55 Sk/km

30,1 % – 35 %

jednoduchá náprava 68 Sk/km

dvojnáprava 70 Sk/km

trojnáprava 70 Sk/km

35,1 % – 40 %

jednoduchá náprava 70 Sk/km

dvojnáprava 75 Sk/km

trojnáprava 80 Sk/km

40,1 % – 45 %

jednoduchá náprava 85 Sk/km

dvojnáprava 95 Sk/km

trojnáprava 95 Sk/km

45,1 % – 50 %

jednoduchá náprava 100 Sk/km

dvojnáprava 110 Sk/km

trojnáprava 120 Sk/km

nad 50 %

jednoduchá náprava 100 Sk/km

a za každých i začatých 5 % 20 Sk

dvojnáprava 110 Sk/km

a za každých i začatých 5 % 22 Sk

trojnáprava 120 Sk/km

a za každých i začatých 5 % 25 Sk

b) tranzitná preprava

1.1 nadrozmerná preprava

10 000 Sk

1.2 ostatné prípady

50 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti.

2. Poplatok za nadrozmernú a nadmernú prepravu vykonanú bez povolenia môže správny orgán zvýšiť na trojnásobok až päťnásobok14c) určenej sadzby.

3. Správny orgán môže pri vnútrozemskej preprave vykonávanej po vlastnej osi špeciálnych mechanizmov a vozidiel s pridelenou štátnou poznávacou značkou, ktoré majú v technickom preukaze vyznačenú výnimku z prípustných rozmerov a hmotnosti, ak ich celková hmotnosť neprekročí 60 t, šírka 3,0 m, výška 4,0 m a nápravový tlak 11,5 t, povoliť jednorazovo prepravu po viacerých trasách na čas najviac troch mesiacov. V týchto prípadoch správny orgán vyberie jednotnú sadzbu poplatku 25 000 Sk. V ostatných prípadoch špeciálnych mechanizmov a vozidiel sa pri spoplatňovaní postupuje tak ako pri inej nadrozmernej a nadmernej preprave.

4. Správny orgán môže pri nadrozmerných a nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

1. Poplatníkom podľa tejto položky je aj ten, komu sa povolenie vydáva dodatočne na základe zistenia meraním v teréne14c). Poplatok je splatný dňom začatia konania správnym orgánom.

2. Za základ výpočtu poplatku podľa bodu 1 sa berie maximálny rozmer, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke, výške alebo v dĺžke.

3. Do základu dĺžky súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené len na prekonanie krátkych obťažných úsekov prepravnej trasy.

4. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery (bod 1), sa celková výška poplatkov určí ako kombinácia súčtu poplatkov uvedených v bode 1 (1.1, 1.2 a 1.3).

5. Pri nadmernej preprave (2.1) je základom hmotnosti vozidla hmotnosť celej súpravy, t. j. ťažných vozidiel, prívesov a návesov a tlačných vozidiel prepravovaných bremien.

6. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu (2.2) sa každá náprava posudzuje samostatne a výsledný poplatok sa určí za maximálne prekročenú nápravu vynásobený dĺžkou prepravnej trasy v km. Ak má náprava nerovnomerné preťaženie ľavej a pravej strany, pri určení sadzby sa berie do úvahy viac preťažená strana.

7. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 10 t.

8. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená celková hmotnosť a nápravový tlak, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa bodov 2.1 a 2.2

9. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery14a) aj prípustná hmotnosť,14b) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa bodov 1 a 2.

Položka 64

Vydanie náhradného povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy pre zahraničného prevádzkovateľa na hraničnom priechode

15 000 Sk

Položka 65

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií

3 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Poznámka

Povolením podľa tejto položky sa rozumie povolenie podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Položka 66

a) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky diaľnic a ciest I. a II. triedy

5 000 Sk

b) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií

2 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok sadzby v závislosti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej dopravného významu a fyzickým osobám môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

Položka 67

a) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy

2 000 Sk

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

1 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 68

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie

1 000 Sk

b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

500 Sk

c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice

1. s cestou

3 000 Sk

2. s miestnou komunikáciou

2 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka

Poznámka bodu 1 pri položke 67 tu platí obdobne.

Položka 69

a) Vydanie výnimky zo zákazu stavieb v ochrannom pásme celoštátnych dráh a vlečiek

1. fyzickým osobám

500 Sk

2. právnickým osobám

1 000 Sk

b) Vydanie výnimky zo zákazu činnosti v obvode dráhy

1 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky vyberá dráhový správny orgán.

Položka 69a

Vydanie súhlasu pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy

1. fyzickým osobám

300 Sk

2. právnickým osobám

500 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky vyberá dráhový správny orgán.

Položka 70

a) Vydanie rozhodnutia o zriadení železničného priecestia

1 000 Sk

b) Vydanie rozhodnutia o spôsobe zabezpečenia zmeny zabezpečenia železničného priecestia

500 Sk

c) Vydanie rozhodnutia o zrušení železničného priecestia

100 Sk

Poznámky

1. Poznámka pri položke 69 tu platí obdobne.

2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie.

Položka 70a

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy

15 000 Sk

b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe

15 000 Sk

Položka 71

a) Vydanie povolenia na zriadenie pozemných leteckých zariadení (letísk)15)

1. dopravné letisko s medzinárodnou prevádzkou

10 000 Sk

2. dopravné letisko s vnútroštátnou prevádzkou

8 000 Sk

3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou premávkou

5 000 Sk

4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou

3 000 Sk

5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo

5 000 Sk

b) Vydanie osvedčenia na zriadenie leteckej školy

1 000 Sk

c) Predĺženie platnosti osvedčenia (licencie) uvedeného v písmene b)

500 Sk

d) Zmeny a rozšírenie osvedčenia uvedeného v písmene b)

200 Sk

e) Vydanie povolenia pre tuzemského prevádzkovateľa na vykonanie leteckej dopravy za úhradu alebo vydanie osvedčenia tuzemského leteckého prevádzkovateľa

5 000 Sk

f) Predĺženie platnosti alebo podstatná zmena osvedčenia uvedeného v písmene e)

500 Sk

g) Vydanie prevádzkového povolenia pre leteckého dopravcu určeného leteckým úradom cudzieho štátu na základe medzivládnej dohody

1 000 Sk

h) Predĺženie povolenia podľa písmena g) na ďalšiu IATA periódu

500 Sk

i) Vydanie prevádzkového povolenia zahraničnému leteckému dopravcovi na vykonávanie medzinárodnej leteckej dopravy nad rámec medzivládnej dohody

10 000 Sk

j) Predĺženie povolenia podľa písmena i) na ďalšiu IATA periódu

5 000 Sk

k) Vydanie povolenia zahraničnému leteckému dopravcovi na vykonávanie série nepravidelných letov (viac ako 10 letov v sérii)

10 000 Sk

l) Jednorazové udelenie prepravných práv pre nepravidelnú leteckú dopravu cestujúcich alebo nákladu dopravcom iného štátu, ako je dopravca štátu počiatku alebo konečného miesta určenia prepravy

5 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže na základe vzájomnosti znížiť poplatok podľa písmen g) až l) až o 50 %, prípadne od jeho vybratia upustiť.

Poznámka

Správny orgán vyberie poplatok za podstatnú zmenu povolenia v písmene a) tejto položky vo výške 25 % určenej sadzby.

Položka 72

a)

Vydanie rozhodnutia o prevádzkovej spôsobilosti civilného leteckého pozemného zariadenia (letiska) – certifikát

1. Letisko pre pravidelné a nepravidelné dopravné lety so vzletovou a pristávacou dráhou alebo vzletovou a dosadacou plochou

1.1 neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia

2 000 Sk

1.2 neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením

4 000 Sk

1.3 prístrojovou

8 000 Sk

1.4 na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva

10 000 Sk

1.5 na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva

15 000 Sk

1.6 na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva

20 000 Sk

2. Letisko pre všeobecné letectvo so vzletovou a pristávacou dráhou alebo vzletovou a dosadacou plochou

2.1 neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia

2 000 Sk

2.2 neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením

3 000 Sk

2.3 prístrojovou

6 000 Sk

b) Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia

1. dopravného letiska

10 000 Sk

2. letiska na iné účely

5 000 Sk

3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky

5 000 Sk

4. ornitologických ochranných pásiem

2 000 Sk

c) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení

500 Sk

d) Rozhodnutie o udelení výnimky z ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia

3 000 Sk

e) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu leteckého pozemného zariadenia spojené s miestnym šetrením

1. dopravného letiska

2 000 Sk

2. letiska na iné účely

1 500 Sk

3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky

1 500 Sk

f) Schválenie letiskového poriadku alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza,

1. letiska slúžiaceho výhradne na lety VFT

1 500 Sk

2. letiska slúžiaceho na lety VFT a IFR

2 000 Sk

Poznámky

1. Správny orgán vyberie za vykonanie zmeny alebo doplnku vo vydanom rozhodnutí o prevádzkovej spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia a za jeho obnovenie podľa písmena a) tejto položky poplatok vo výške 25 % určenej sadzby.

2. Správny orgán vyberie za vykonanie dodatočného posúdenia poplatok podľa písmena e) tejto položky zvýšený o 100 % určenej sadzby.

3. Zmeny a doplnky rozhodnutí vykonané nezávisle od majiteľa alebo prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia sa nespoplatňujú.

Položka 73

a) Zápis civilného lietadla do slovenského leteckého registra

1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane)

500 Sk

2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane)

1 500 Sk

3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg

5 000 Sk

b) Výmaz civilného lietadla zo slovenského leteckého registra

1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane)

50 Sk

2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane)

150 Sk

3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg

500 Sk

Položka 74

a) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky alebo vystavenie jeho duplikátu

600 Sk

b) Vydanie alebo rozšírenie preukazu vodcu malého plavidla alebo vystavenie jeho duplikátu

400 Sk

c) Vydanie medzinárodného preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel alebo vystavenie jeho duplikátu

200 Sk

d) Vydanie každej pracovnej knižky člena lodnej posádky

200 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky je oslobodené vydanie preukazov z dôvodov, ktoré nezavinil poplatník.

Položka 75

a) Vydanie alebo predĺženie platnosti lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu

1. pre malé plavidlá do dĺžky 7 m

1.1 bez vlastného strojného pohonu

200 Sk

1.2 s vlastným strojným pohonom

300 Sk

2. pre malé plavidlá nad dĺžku 7 m

2.1 bez vlastného strojného pohonu

500 Sk

2.2 s vlastným strojným pohonom

800 Sk

3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami

3.1 bez vlastného strojného pohonu

1 000 Sk

3.2 s vlastným strojným pohonom

1 500 Sk

b) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného osvedčenia pre malé plavidlá alebo vydanie jeho duplikátu

400 Sk

c) Vydanie zvláštneho povolenia na jednotlivú plavbu

1 000 Sk

d) Vydanie alebo predĺženie platnosti ciachového preukazu, vykonanie zmien alebo vydanie duplikátu pre plavidlá

1. určené na prepravu nákladov alebo cestujúcich

2 000 Sk

2. neurčené na prepravu nákladov alebo cestujúcich

1 000 Sk

e) Vydanie osobitného povolenia na státie plávajúcich zariadení, ktoré podliehajú evidencii, alebo vydanie jeho duplikátu

1. do dĺžky 20 m

300 Sk

2. nad dĺžku 20 m

800 Sk

f) Vydanie osobitného povolenia na osobitnú prepravu

500 Sk

g) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu jedného malého plavidla a vydanie povolenia na jeho stavbu

1 000 Sk

h) Schválenie typovej dokumentácie a vydanie typového osvedčenia malého plavidla

2 000 Sk

ch) Povolenie stavby malého plavidla podľa schválenej typovej dokumentácie

400 Sk

i) Schválenie technickej dokumentácie na stavbu a rekonštrukciu ostatných plavidiel

2 000 Sk

j) Povolenie na zriadenie požičovne malých plavidiel

1. do 10 plavidiel

1 000 Sk

2. nad 10 plavidiel

3 000 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vydanie zvláštneho povolenia na skúšobnú plavbu.

2. Od poplatku podľa písmen a), b) a d) tejto položky je oslobodené vydanie lodných listín na základe nariadenia ústredného orgánu štátnej správy.

Poznámky

1. Za zmenu lodného osvedčenia podľa písmena a) tejto položky a za zmenu ciachového preukazu podľa písmena d) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške 50 % určenej sadzby.

2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

Položka 76

a) Vydanie námorníckej knižky

500 Sk

b) Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka

100 Sk

c) Vydanie preukazu spôsobilosti námorného dôstojníka

300 Sk

d) Vydanie preukazu spôsobilosti kapitána a I. strojného dôstojníka

2 300 Sk

e) Vydanie potvrdenia preukazu spôsobilosti

500 Sk

f) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní predpísaného kurzu

200 Sk

g) Vydanie preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel na mori

400 Sk

h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až f)

400 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.

Položka 77

a) Prvý zápis lode do námorného registra vrátane vydania registrového listu

1. s BRT (brutto registrovaná tona) do 5 000 t

30 000 Sk

2. s BRT od 5 000 t do 15 000 t

50 000 Sk

3. s BRT viac ako 15 000 t

80 000 Sk

b) Opakovaný ročný zápis lode do námorného registra vrátane vydania registrového listu

1. s BRT do 5 000 t

15 000 Sk

2. s BRT od 5 000 t do 15 000 t

20 000 Sk

3. s BRT viac ako 15 000 t

30 000 Sk

c) Výmaz lode z námorného registra

10 000 Sk

d) Zmena mena lode

10 000 Sk

e) Iný zápis v námornom registri

5 000 Sk

f) Prvý zápis nesamohybného plavidla do námorného registra vrátane vydania registrového listu

5 000 Sk

g) Opakovaný ročný zápis nesamohybného plavidla do námorného registra vrátane vydania registrového listu

2 000 Sk

h) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra

2 000 Sk

ch) Zápis jachty do námorného registra vrátane vydania registrového listu

10 000 Sk

i) Výmaz jachty z námorného registra

3 000 Sk

j) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre rekreačné plavidlá na plavbu na mori alebo vydanie jeho duplikátu

400 Sk

Poznámky

1. Poplatky podľa písmen a) a b) tejto položky sa zvyšujú pre tankové, osobné a špeciálne lode o 50 % určenej sadzby.

2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú na námornú plavbu.

Položka 78

a) Vydanie dočasného sprievodného listu

2 000 Sk

b) Vydanie ostatných lodných listín okrem registrového listu, za každú listinu

2 000 Sk

c) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny

2 000 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na námornú plavbu.

VII. ČASŤ

TELEKOMUNIKÁCIE

Položka 79

Podanie námietky proti výške telekomunikačných poplatkov v správnom konaní na Oblastnom telekomunikačnom úrade

50 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení občania zdravotne ťažko postihnutí – držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S, držitelia osvedčení podľa zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie, zariadenia sociálnej starostlivosti a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby podľa osobitných predpisov bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona.

Položka 80

Poverenie na zriaďovanie (montáž, servis, meranie) vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete podľa kapitoly 267 Vestníka spojov č. 25/1992

15 000 Sk

Položka 81

Povolenie amatérskej rádiostanice

100 Sk

Položka 82

Povolenie modelárskej rádiostanice

30 Sk

Položka 83

Povolenie občianskej rádiostanice

a) pre fyzickú osobu

60 Sk

b) pre právnickú osobu

100 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení ťažko zdravotne postihnutí občania – držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S, zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov.

Položka 84

a) Vydanie povolenia na zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení

100 Sk

b) Zmena počtu rádiostaníc v povolení podľa písmena a) tejto položky

100 Sk

c) Iné zmeny údajov v povolení podľa písmena a) tejto položky

20 Sk

d) Vydanie zvláštnej volacej značky

100 Sk

e) Povolenie ďalšej prevádzky stanice, pri ktorej sa porušili podmienky v povolení

500 Sk

Položka 85

a) Vydanie vysvedčenia o spôsobilosti obsluhovať vysielacie rádiové stanice

200 Sk

b) Predĺženie platnosti vysvedčenia

50 Sk

c) Vydanie duplikátu vysvedčenia

20 Sk

Položka 86

Overenie spôsobilosti podľa osobitných predpisov

a) skúšky pozemných operátov

100 Sk

b) skúšky palubných operátov

1.1 pre vysvedčenie rádiotelegrafistu I. a II. triedy a všeobecné vysvedčenie

300 Sk

1.2 pre obmedzené vysvedčenie

100 Sk

c) skúšky rádioamatérov

100 Sk

Položka 87

Osobitné povolenie – udelenie výnimky zo súboru noriem na odrušenie

300 Sk

Položka 88

Povolenie na pripojenie telekomunikačného zariadenia na jednotnú telekomunikačnú sieť (JTS) alebo k telekomunikačnému zariadeniu iného prevádzkovateľa16) alebo telekomunikačnej prenosovej cesty

a) 2-drôtovým prípojným bodom na rozhraní JTS, za každý bod

300 Sk

b) 4-drôtovým prípojným bodom na rozhraní JTS, za každý bod

1 000 Sk

c) optickým káblom na rozhraní JTS, za každé vlákno

2 000 Sk

d) 3-drôtovým prípojným vedením

500 Sk

Poznámky

1. Za vydanie dočasného povolenia na pripojenie telekomunikačného zariadenia sa určená sadzba poplatku podľa tejto položky zvyšuje o 25 %. Ak sa vydáva dodatočné povolenie, zvyšuje sa určená sadzba poplatku o 500 %.

2. Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

3. V prípade kombinovaného pripojenia na rozhraní JTS sa výsledný poplatok určí súčtom bodov pod písmenami a) až c) tejto položky.

Položka 89

a) Vydanie povolenia na zriaďovanie televízneho káblového rozvodu

500 Sk

b) Zmena povolenia

500 Sk

Položka 90

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie televízneho káblového rozvodu17)

1 500 Sk

a za každú zásuvku
5 Sk

b) Zmena povolenia

500 Sk

Poznámka

Za jednu zásuvku sa na tento účel považuje bytová jednotka alebo každých 25 fyzicky začatých zásuviek v nemocniciach a školách.

Položka 91

Povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb mimo jednotnej telekomunikačnej siete,

za každý druh služby 5 000 Sk

Položka 92

a) Vydanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti

1. telekomunikačného zariadenia

3 000 Sk
až 24 000 Sk

2. telekomunikačného zariadenia v prípade opakovaného schvaľovania

3 000 Sk

b) Vydanie iného rozhodnutia alebo potvrdenia

1 000 Sk

Splnomocnenie

Poplatky podľa písmena a) tejto položky v rámci rozpätia určí príslušný správny orgán.

Poznámky

1. Poplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.

2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky nezahŕňa vedľajšie náklady spojené s mimoriadnou revíziou alebo kontrolou.

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení ťažko zdravotne postihnutí občania – držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S, zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov.

Položka 93

a) Zmena rozhodnutia podľa písmena a) položky 92

1 500 Sk

b) Vyhotovenie duplikátu rozhodnutia podľa písmena a) položky 92

100 Sk

c) Vydanie rozhodnutia o tom, že zariadenie nepodlieha schvaľovaniu

1 000 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.

Položka 94

a) Vydanie povolenia na poskytovanie neverejných služieb prostredníctvom pozemných staníc a sietí VSAT do celkového počtu 150 prevádzkovaných pozemných staníc

100 000 Sk

b) Rozšírenie povolenia pod písmenom a) o ďalších maximálne 150 pozemných staníc

100 000 Sk

Položka 95

Povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb

a) Telefaxová služba pre verejnosť

1 000 Sk

b) Audiotex a videotex

1. celoplošná úroveň

1 000 000 Sk

2. lokálna úroveň

300 000 Sk

c) Prenos dát

50 000 Sk

d) Hlasová pošta

50 000 Sk

Položka 96

Vydanie osvedčenia o autorizácii laboratória pre overenie technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení

50 000 Sk

VIII. ČASŤ

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 97

Udelenie povolenia na emisiu dlhopisov, z celkovej sumy emisie

1 o/oo,
najmenej 1 000 Sk, najviac 500 000 Sk

Položka 98

Žiadosť o povolenie vzniku investičnej spoločnosti alebo investičného fondu vrátane povolenia na vydávanie podielových listov18)

50 000 Sk

Položka 99

Schválenie štatútu investičného alebo podielového fondu

10 000 Sk

Položka 100

Schválenie zmeny štatútu investičného alebo podielového fondu

1 000 Sk

Položka 101

a) Žiadosť o povolenie zlúčenia, splynutia, rozdelenia investičných spoločností alebo investičných fondov

10 000 Sk

b) Žiadosť o vymenovanie likvidátora investičnej spoločnosti alebo investičného fondu

5 000 Sk

c) Schválenie likvidačného plánu alebo jeho zmeny

2 000 Sk

d) Žiadosť o schválenie zmien v povolení na vznik investičnej spoločnosti

1 000 Sk

Položka 102

Podanie žiadosti o udelenie povolenia na vydanie podielových listov vrátane schválenia štatútu podielového fondu

10 000 Sk

Položka 103

Vydanie povolenia

a) na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov19) vrátane premeny neverejne obchodovateľných cenných papierov na verejne obchodovateľné cenné papiere, z hodnoty emisie

0, 5 o/oo, najmenej 2 000 Sk, najviac 1 mil. Sk

b) na predaj alebo verejné obchodovanie zahraničného cenného papiera

20 000 Sk

c) pre tlačiareň na tlač cenných papierov

50 000 Sk

d) na organizovanie trhu s cennými papiermi

1. pre burzy20)

100 000 Sk

2. pre mimoburzový trh

50 000 Sk

e) na vykonávanie činnosti

1. obchodníka s cennými papiermi

50 000 Sk

2. makléra

5 000 Sk

f) na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov akciovej spoločnosti zaradenej do privatizácie

2 000 Sk

g) zmena povolení podľa písmen a) až e) bodu 1

5 000 Sk

Položka 103a

Podanie žiadosti o informáciu o subjektoch kapitálového trhu alebo žiadosti o zoznam účastníkov kapitálového trhu s povolením Ministerstva financií Slovenskej republiky na činnosť, ktorá nevyžaduje rozhodnutie

200 Sk

Položka 104

Žiadosť

a) o udelenie povolenia na podnikanie v poisťovníctve21)

50 000 Sk

b) o udelenie povolenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pre zahraničné poisťovne

1. fyzické osoby

2 000 Sk

2. právnické osoby

10 000 Sk

c) o udelenie povolenia na zmenu v predmete podnikania v poisťovníctve

20 000 Sk

d) o udelenie povolenia na zlúčenie alebo splynutie poisťovní

20 000 Sk

e) o schválenie všeobecných poistných podmienok alebo ich zmeny, ak nejde súčasne o udelenie povolenia podnikania v poisťovníctve

20 000 Sk

Položka 104a

Žiadosť

a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne21a)

5 000 Sk

b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne

1 000 Sk

c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne

1 000 Sk

d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne

500 Sk

e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní

2 000 Sk

Položka 105

Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na majetkovú účasť v zahraničí7)

1. fyzické osoby

500 Sk

2. právnické osoby

1 000 Sk

Položka 106 sa vypúšťa.

Položka 107

Udelenie povolenia na emisiu vkladových listov, vkladových a depozitných certifikátov splatných

1. do 1 roku, z celkovej sumy emisie

0, 5 o/oo, najmenej 1 000 Sk, najviac 50 000 Sk

2. nad 1 rok, z celkovej sumy emisie

1 o/oo, najmenej 1 000 Sk, najviac 500 000 Sk

Položka 107a

a) Zrušenie povolenia na verejnú obchodovateľnosť cenných papierov

3 000 Sk

b) Zrušenie ISIN

1 000 Sk

Položka 107b

Podanie žiadosti o schválenie zmien v povoleniach alebo žiadosti o zrušenie povolení podľa položiek 97 a 107

1 000 Sk

Položka 108

Prevzatie štátnej záruky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej sumy záruky

1 o/oo, najviac 10 000 000 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky vyberá Ministerstvo financií Slovenskej republiky pred vydaním záručnej listiny alebo pred podpísaním zmluvy o záruke.

Položka 108a

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva financií Slovenskej republiky

10 000 Sk

Poznámka

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 109

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj

40 000 Sk

Ak na technickom zariadení ako celku môže hrať súčasne viac hráčov, považuje sa každé samostatné hracie miesto (hrací modul) za jeden výherný prístroj.

b) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

1 000 Sk

c) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier

10 000 Sk

Položka 109a

a) Vydanie oprávnenia na prijímanie kurzových stávok v stávkových kanceláriách

1 000 Sk

b) Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a)

500 Sk

c) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja

500 Sk

d) Vydanie identifikačnej karty ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú kartu

500 Sk

Položka 110

Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

200 Sk

Poznámka

Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu samostatne hospodáriaceho roľníka sa vyberie poplatok v sume 20 Sk.

Položka 110a

a) Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, 13, § 38 ods. 6, § 59 a 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

300 Sk

b) Vydanie potvrdenia územným finančným orgánom podľa osobitných predpisov

100 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok na uznanie nezdaniteľných častí zo základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 40h ods. 1 písm. g) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej príslušnosti (domicile) a vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 36 zákona č. 286/1992 Zb.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu (zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov).

Poznámka

Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ, sa považuje za úkon spoplatnený podľa položky 2 písm. a) sadzobníka.

Položka 110b

a) Žiadosť o zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia

300 Sk

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra

300 Sk

c) Žiadosť o poskytnutie úľavy podľa § 103 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania, dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov, podľa § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov, podľa § 18 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch

300 Sk

d) Poskytnutie údajov a informácií z úradnej evidencie správcu dane podľa osobitných predpisov23a)

500 Sk

e) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie

200 Sk

Položka 110c

a) Žiadosť o odborné stanovisko k uplatňovaniu právnych predpisov na úseku cien pre

1. podnikateľské subjekty

500 Sk

2. ostatné subjekty

200 Sk

b) Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných cenových právnych predpisov (s výnimkou rozhodnutí vo veciach regulovaných cien)

1. podnikateľské subjekty

1 000 Sk

2. ostatné subjekty

500 Sk

Položka 110d

a) Vydanie rozhodnutia o úprave dane z obratu podľa § 52 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

500 Sk

b) Vydanie povolenia na predaj tovaru spotrebného charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností

500 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky vyberá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Položka 111

a) Vydanie živnostenského listu

1 000 Sk

b) Vydanie koncesnej listiny

2 000 Sk

c) Žiadosť o nahliadnutie do živnostenského registra, za každý list registra

20 Sk

d) Výpis zo živnostenského registra, za každý list registra.

50 Sk

e) Vydanie náhradného živnostenského listu alebo koncesnej listiny náhradou za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený

300 Sk

f) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

200 Sk

g) Autorizácia inšpekčnej knihy

50 Sk

Poznámky

1. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške 10 % určenej sadzby, ak ide o zrušenie živnostenského oprávnenia na ohlasovaciu živnosť alebo o vyznačenie zmien živnostenského listu. Počet živnostenských listov, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien nemá vplyv na výšku poplatku.

2. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky vo výške 10 % určenej sadzby, ak ide o zrušenie živnostenského oprávnenia na koncesovanú živnosť alebo o vyznačenie zmien koncesnej listiny. Počet koncesných listín, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien nemá vplyv na výšku poplatku.

3. Zmena adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačená v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc, alebo zmena dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúca z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa vykoná bez poplatku.

Položka 111a

1. Vydanie licencie na prevádzku

a) strážnej služby

2 500 Sk

b) detektívnej služby

3 000 Sk

c) vlastnej ochrany

2 000 Sk

2. Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú prípravu súkromných bezpečnostných činností

5 000 Sk

Položka 112

a) Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

1. krajským úradom podľa § 31 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1.1 fyzickým osobám podľa § 31 ods. 4 zákona

2 000 Sk

1.2 fyzickým osobám alebo právnickým osobám podľa § 31 ods. 5 zákona

5 000 Sk

2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 zákona

15 000 Sk

b) Zmena povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného

1. krajským úradom

1 000 Sk

2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

5 000 Sk

c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b)

100 Sk

d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu

1. fyzickým osobám

2 000 Sk

2. právnickým osobám

5 000 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 112a

a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi 500 Sk

b) Zmena povolenia vydaného podľa písmena a)

200 Sk

c) Vydanie rozhodnutia o využití prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 65 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

5 000 Sk

d) Vydanie súhlasu na vykonávanie geologických prác v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 66 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

1 000 Sk

e) Vydanie stanoviska k vykonávaniu geologických prác, banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, ak sa tieto práce vykonávajú na získanie prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 69 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

1 000 Sk

Položka 112b

a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku

75 000 Sk

b) Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku

50 000 Sk

c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku

20 000 Sk

d) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie veterinárneho lieku

20 000 Sk

e) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie humánneho lieku

50 000 Sk

f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku

20 000 Sk

Položka 112c

a) Žiadosť o registráciu novej chemickej látky alebo novej chemickej látky obsiahnutej v chemickom prípravku

3 000 Sk

b) Žiadosť o schválenie klasifikácie, balenia a označovania existujúcej chemickej látky alebo prípravku

2 000 Sk

c) Žiadosť o schválenie karty bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravku

2 000 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vzťahuje na chemický prípravok, ktorý sa skladá z dvoch chemických látok. Za každú ďalšiu chemickú látku obsiahnutú v chemickom prípravku sa určená suma poplatku zvyšuje o 25 %.

Položka 113

a) Vydanie povolenia na vývoz licencovaného tovaru (vývozná licencia) okrem povolenia na vývoz kontrolovaného tovaru a tovaru v rámci autolimitačných medzivládnych dohôd, obilia, múky, obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží, surového dreva, kovových odpadov a vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii

0, 1 %

b) Vydanie povolenia na vývoz obilia, múky, obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží, surového dreva a kovových odpadov, z hodnoty tovaru uvedenej v povolení

0, 5 %

c) Vydanie povolenia na dovoz licencovaného tovaru (dovozná licencia) okrem povolenia na dovoz kontrolovaného tovaru, ropy, zemného plynu, čierneho uhlia a vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii

0, 2 %

d) Vydanie povolenia na dovoz ropy, zemného plynu a čierneho uhlia, z hodnoty tovaru uvedenej v povolení

0, 1 %

e) Vydanie povolenia na dovoz a vývoz kontrolovaného tovaru a vývoz tovaru v rámci autolimitačných medzivládnych dohôd

500 Sk

f) Udelenie pracovnej licencie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na práce v zahraničí v rámci zmluvy o dielo, z kontrahovanej hodnoty prác

0, 2 %

g) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné a psychotropné látky a prekurzory

100 Sk

h) Vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom

50 000 Sk

i) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii

0, 2 %,
najmenej 1 000 Sk

j) Vydanie duplikátu alebo predĺženie platnosti povolení (licencií) podľa písmen a) až i)

300 Sk

Splnomocnenie

V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku.

IX. ČASŤ

COLNÁ SPRÁVA

Položka 114

a) Predĺženie platnosti colného dokladu pred uplynutím jeho platnosti

20 Sk

b) Overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom tovaru cez slovenské štátne hranice

20 Sk

c) Overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaru

100 Sk

Položka 115

Vydanie osvedčenia o pôvode tovaru vrátane overenia, že vyvážaný tovar je slovenského pôvodu

50 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány colnej správy. Doklady sú určené na identifikáciu tovaru v zahraničí.

Položka 116

Vydanie rozhodnutia o nomenklatúrnom zaradení tovaru alebo o pôvode tovaru

350 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky vyberá Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Položka 117

a) Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov a kontajnerov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou

200 Sk

b) Podnet na začatie konania o dumpingu

50 000 Sk

c) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie dovozného cla, daní a iných platieb pri dovoze

500 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmena a) tejto položky pri cestných vozidlách a kontajneroch vyberajú orgány colnej správy v súlade s ustanovením čl. 46 ods. 1 Dohovoru TIR (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb.).

X. ČASŤ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 118

Podanie žiadosti o udelenie súhlasu podľa § 7, § 13 ods. 2, § 14 ods. 2, § 19 ods. 6, § 27 ods. 2, § 28, § 29 ods. 1, § 30 ods. 1, § 32 ods. 3 a 4, § 34 ods. 3, § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

1. fyzická osoba

50 Sk

2. právnická osoba

500 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení užívatelia poľovných revírov, ktorí ochranu prírody a krajiny vykonávajú v súlade so zákonom č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, a múzeá s prírodovedným zameraním.

2. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

3. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 32 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiadatelia, ktorí sú povinní odstraňovať stromy a kry podľa osobitných predpisov.23a)

Poznámka

Poplatok podľa bodu 2 tejto položky sa vyberie aj od fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ak nimi podaná žiadosť súvisí s predmetom ich podnikania.

Položka 119

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

1. fyzická osoba

50 Sk

2. právnická osoba

500 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť, a múzeá s prírodovedným zameraním.

2. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiadatelia, ktorí sú povinní odstraňovať stromy a kry podľa osobitných predpisov.23a)

Poznámky

1. Za miestne zisťovanie, ak je potrebné na udelenie výnimky, vyberie sa poplatok podľa položky 8.

2. Poplatok podľa bodu 2 tejto položky sa vyberie aj od fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ak nimi podaná žiadosť súvisí s predmetom ich podnikania.

Položka 119a

a) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz odpadov

200 Sk

b) Žiadosť o vydanie súhlasu na vývoz nebezpečných odpadov

200 Sk

c) Žiadosť o vydanie súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky

200 Sk

Položka 120

a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia

1 000 Sk

b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia

800 Sk

c) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia

200 Sk

d) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia

500 Sk

e) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu

70 Sk

Poznámky

1. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky vo výške 10 % určenej sadzby, ak vykonáva zmenu sídla (trvalého pobytu), zmenu rodného čísla alebo zmenu identifikačného čísla organizácie.

2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie prieskumných území.

Položka 121

a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác

500 Sk

b) Rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác

300 Sk

c) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác

300 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmena a) tejto položky zahŕňa aj vydanie preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác okrem prípadov znovuoverenia odbornej spôsobilosti.

Položka 122

a) Vydanie rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác

1 000 Sk

b) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu

70 Sk

c) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác

300 Sk

d) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác

500 Sk

Poznámky

1. Ak ide o zmenu sídla (trvalého pobytu) organizácie alebo zodpovedného zástupcu, zmenu rodného čísla, identifikačného čísla organizácie, správny orgán vyberie poplatok vo výške 10 % sadzby uvedenej v písmene a) tejto položky.

2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných povolení na vykonávanie geologických prác.

Položka 123

Vydanie rozhodnutia o tom, že určitá činnosť je geologickou prácou

50 Sk

Položka 124

Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným alebo nevyhradeným nerastom

100 Sk

Položka 125

a) Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska

600 Sk

b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk

300 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % určenej sadzby, ak ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.

Položka 126

Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku

300 Sk

Položka 127

a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia

1 000 Sk

b) Žiadosť o udelenie oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonanie merania emisií a imisií, ak nejde o koncesovanú živnosť – úradné meranie

5 000 Sk

Poznámky

1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 % určenej sadzby, ak ide o podanie žiadosti o rozšírenie rozsahu alebo predĺženie času platnosti osvedčenia alebo oprávnenia.

2. Ak ide o zmenu priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmenu obchodného mena, prípadne názvu a sídla právnickej osoby a o zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia alebo oprávnenia, vyberie sa poplatok v sume 20 Sk.

3. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok podľa tejto položky.

4. Odňatie a zánik osvedčenia alebo oprávnenia sa nespoplatňujú.

5. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá, ak ide o koncesovanú živnosť – úradné meranie.

Položka 128

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach odpadov

5 000 Sk

Poznámka

Poznámky k položke 127 tu platia obdobne.

XI. ČASŤ

BANSKÁ ČINNOSŤ

Položka 129

Vydanie rozhodnutia o

a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia

500 Sk

b) zrušení chráneného ložiskového územia

200 Sk

Položka 130

Vydanie rozhodnutia o

a) určení dobývacieho priestoru

1 000 Sk

b) zmene dobývacieho priestoru

800 Sk

c) zrušení dobývacieho priestoru

200 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru určuje z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena b) až na štvrtinu určenej sadzby.

Položka 131

Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu

1 000 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov. Poplatníkom je nadobúdateľ dobývacieho priestoru.

Položka 132

a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti

1. v podzemí

1 000 Sk

2. na povrchu

500 Sk

b) Vydanie banského oprávnenia

2 000 Sk

c) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené banské oprávnenie

200 Sk

d) Vydanie výpisu z banského registra

100 Sk

Splnomocnenie

1. Správny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel znížiť poplatok podľa písmena a) bodu 1 tejto položky až o 50 % určenej sadzby.

2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % určenej sadzby, ak ide o vydanie rozhodnutia o zmene povolenej banskej činnosti.

3. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až na desatinu určenej sadzby, ak ide len o predĺženie časovej platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti.

Položka 133

Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku

a) podzemným spôsobom

500 Sk

b) povrchovým spôsobom

300 Sk

Splnomocnenie

1. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o zmenu povolenia dobývania, zabezpečenia alebo likvidácie, znížiť poplatok až o 50 % určenej sadzby.

2. Správny orgán môže znížiť poplatok až na desatinu určenej sadzby, ak ide len o predĺženie časovej platnosti povolenia.

Položka 134

Vydanie povolenia na uvedenie výbušniny alebo pomôcky na použitie výbušnín do obehu

300 Sk

Položka 135

Vydanie povolenia na odber výbušnín

100 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby, ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.

Poznámka

Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je povolenie na odber výbušnín súčasťou povolenia na trhacie alebo ohňostrojné práce podľa položky 137.

Položka 136

Vydanie povolenia na zhotovenie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce

500 Sk

Položka 137

Vydanie povolenia na

a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce

200 Sk

b) trhacie práce veľkého rozsahu

400 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa písmena b) tejto položky až na trojnásobok sadzby, ak sa jedným rozhodnutím povoľuje viac odstrelov.

Poznámky

1. Správny orgán zníži poplatok podľa tejto položky o 50 % určenej sadzby, ak je žiadateľom fyzická osoba.

2. Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je povolenie na trhacie práce súčasťou povolenia podľa položky 132 alebo 133.

Položka 138

Vydanie povolenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov

1 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky znížiť až na pätinu určenej sadzby v prípadoch zmeny povolenia alebo schvaľovania zmeny učebných osnov a textov.

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a schvaľovanie učebných osnov a testov.

Položka 139

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín

600 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 140

Vydanie povolenia na stavbu skladu výbušnín

1 500 Sk

Položka 141

Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín

1 500 Sk

Položka 142

Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby

1 500 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli povolené v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky 132.

Položka 143

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov

500 Sk

b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a)

500 Sk

c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania

400 Sk

Položka 144

a) Vydanie oprávnenia na vypracúvanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených technických zariadení

1 500 Sk

b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov

500 Sk

Poznámka

Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a overenie spôsobilosti sa poplatok zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 5 000 Sk.

Položka 145

Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení odberateľovi podľa osobitných predpisov

500 Sk

Položka 146

Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov

a) na dovoz technických zariadení

300 Sk

b) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja

300 Sk

c) k projektovej dokumentácii stavieb

300 Sk

d) k stavbe, k zariadeniu

300 Sk

Poznámka

Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa poplatok zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 3 000 Sk.

Položka 147

a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov

300 Sk

b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov

500 Sk

Poznámky

1. Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa poplatok zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 3 000 Sk.

2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj posúdenie výsledku overovacej prevádzky.

3. Pri povoľovaní zmeny na vybranom banskom zariadení sa určí základný poplatok v sume 150 Sk a za každú aj začatú hodinu sa zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 1 500 Sk.

Položka 148

Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom

300 Sk

Poznámka

Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a overenie spôsobilosti sa poplatok zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 3 000 Sk.

Položka 149

Vydanie povolenie na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo podstatné zmeny na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb

500 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie.

Položka 150

a) Povolenie výnimky z banských predpisov

500 Sk

b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch

1 000 Sk

c) Predĺženie platnosti povolenej výnimky

300 Sk

d) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem

500 Sk

Poznámka

Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa poplatok podľa písmen a), c) a d) zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 2 000 Sk.

Položka 150a

Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch

300 Sk

XII. ČASŤ

JADROVÁ BEZPEČNOSŤ

Položka 151

Vydanie rozhodnutia o súhlase na

a) jednotlivé etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, najmä na zavážanie jadrového paliva do reaktora, na začatie fyzikálneho spustenia, energetického spustenia a skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia

3 000 Sk

b) vykonanie zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia

1 500 Sk

c) používanie zariadenia na dopravu jadrových materiálov a na ich prepravu

1 000 Sk

d) skladovanie, spracovanie a ukladanie jadrových materiálov

2 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia pre vysoké školy alebo výskumné ústavy, v ktorých sa jadrové zariadenie využíva na výskumné alebo študijné účely.

Splnomocnenie

V prípade písomného podania s neúplnou alebo nevyhovujúcou dokumentáciou môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky až o 50 % určenej sadzby.

Poznámky

1. Poplatok podľa písmen a) a d) tejto položky sa vyberie za každé jednotlivé rozhodnutie.

2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie.

Položka 152

Vydanie rozhodnutia o schválení

a) súhrnu medzných stavov a parametrov jadrových zariadení

3 000 Sk

b) programov zabezpečenia akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti

2 000 Sk

c) programov uvádzania jadrových zariadení do prevádzky vrátane programov fyzikálneho a energetického spúšťania

5 000 Sk

d) zmeny limitov a podmienok programov uvádzania do prevádzky a spôsobu zaistenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia

1 000 Sk

Oslobodenie

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 151.

Splnomocnenie

Poplatok za vydanie rozhodnutia podľa písmena d) tejto položky môže správny orgán znížiť až na polovicu sadzby.

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberie správny orgán osobitne za vydané rozhodnutie o schválení zadávacieho programu, osobitne za schválenie každého čiastkového programu a osobitne za každý individuálny program.

2. Poznámka č. 2 k položke 151 platí tu obdobne.

3. Ak sa rozhodnutie podľa tejto položky použije ako podklad pre rozhodnutie podľa položky 151, správny orgán poplatok nevyberie.

Položka 153

Vydanie posudku o

a) vnútornom havarijnom pláne jadrového zariadenia

3 000 Sk

b) vonkajšom havarijnom pláne

3 000 Sk

c) havarijnom poriadku zariadenia na dopravu jadrových materiálov

1 000 Sk

Oslobodenie

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položky 151.

Položka 154

Vydanie

a) oprávnenia na odber jadrových materiálov

500 Sk

b) oprávnenia na výrobu a opravy uzavretých žiaričov

500 Sk

c) poverenia na vystavovanie osvedčení a sprievodných listov pre dovážané rádioaktívne žiariče B

300 Sk

d) poverenia na odvozy a uskladňovanie rádioaktívnych odpadov

500 Sk

Splnomocnenie

1. V prípade zmeny poverenia alebo oprávnenia môže správny orgán znížiť poplatok až o 50 % určenej sadzby.

2. Poplatok môže správny orgán znížiť až na desatinu určenej sadzby, ak ide len o predĺženie časovej platnosti poverenia alebo oprávnenia.

Položka 155

Vydanie oprávnenia

a) právnickej osobe na prípravu vybraných zamestnancov

2 000 Sk

b) fyzickej osobe na odbornú prípravu vybraných zamestnancov

500 Sk

Položka 156

Schválenie učebných osnov a spôsobu prípravy vybraných pracovníkov

1 000 Sk

Splnomocnenie

V prípade schvaľovania zmeny učebných osnov alebo spôsobu prípravy vybraných pracovníkov môže správny orgán poplatok podľa tejto položky znížiť až na polovicu určenej sadzby.

Položka 157

Vydanie oprávnenia na činnosť vybraných pracovníkov

300 Sk

Poznámka

Odňatie oprávnenia na činnosť vybraných pracovníkov sa nespoplatňuje.

XIII. ČASŤ

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA

Položka 158

a) Vydanie oprávnenia alebo osvedčenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení24)

500 Sk

b) Vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení v jadrovej energetike25) vrátane miestneho zisťovania na účely overenia spôsobilosti, za každú aj začatú hodinu pracovného času

200 Sk,
najviac však 10 000 Sk

c) Vydanie osvedčenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení v jadrovej energetike26)

500 Sk

d) Vydanie odborného stanoviska podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení v jadrovej energetike27)

1 000 Sk

e) Vydanie stanoviska orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technickými zariadeniami k pravidlám o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa ustanovení Zákonníka práce

500 Sk

f) Povolenie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

300 Sk

g) Predĺženie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

100 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena d) tejto položky znížiť, prípadne podľa rozsahu posudzovanej dokumentácie zvýšiť až na päťnásobok určenej sadzby.

Poznámky

1. Poplatky podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

2. Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 1 000 Sk.

3. Poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.

Položka 159

a) Žiadosť o vydanie potvrdenia (oprávnenia) o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov28) v oblasti určených technických zariadení na dráhach na zváranie koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave, pri opravách kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb vrátane miestneho zisťovania na účely overenia odbornej spôsobilosti organizácie, za každú aj začatú hodinu pracovného času pracovníka jednej odbornosti

400 Sk,
najviac
30 000 Sk

b) Žiadosť o vydanie vyjadrenia o spôsobilosti určeného technického zariadenia a kontajnerov ISO na prevádzku vrátane preverenia spôsobilosti podľa osobitných predpisov28) podľa druhu zariadenia a druhu výkonu

1. Elektrické zariadenia

1.1 pred uvedením do prevádzky

od 100
do 8 000 Sk

1.2 po uvedení do prevádzky

od 50
do 3 000 Sk

2. Zdvíhacie zariadenia

2.1 pred uvedením do prevádzky

od 500
do 3 000 Sk

2.2 po uvedení do prevádzky

od 300
do 2 000 Sk

3. Lanové dráhy

3.1 pred uvedením do prevádzky

od 100 000
do 500 000 Sk

3.2 po uvedení do prevádzky

od 1 000
do 5 000 Sk

4. Tlakové zariadenia

4.1 pred uvedením do prevádzky

od 100
do 6 000 Sk

4.2 po uvedení do prevádzky

od 100
do 5 000 Sk

5. Plynové zariadenia

5.1 pred uvedením do prevádzky

od 100
do 2 000 Sk

5.2 po uvedení do prevádzky

od 100
do 1 000 Sk

6. Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus

1 000 Sk

c) Vydanie osvedčenia (preukazu) pracovníkom podľa osobitných predpisov28) v oblasti určených technických zariadení na dráhach o zváraní koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave, pri opravách kontajnerov ISO radu 1 a výmenných nadstavieb vrátane overenia odbornej spôsobilosti

500 Sk

Splnomocnenie

1. Poplatky v rámci ustanoveného rozpätia určí podľa druhu určeného technického zariadenia v závislosti od rozsahu a zložitosti výkonu orgán štátneho odborného technického dozoru na dráhach.

2. Správny orgán môže zvýšiť poplatky podľa písmen a) a b) tejto položky až na päťnásobok určených sadzieb, ak je žiadateľom cudzozemec alebo ak sa úkon vykonáva v záujme cudzozemca.

3. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného technického dozoru na dráhach.

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 159a

a) Vydanie technického preukazu určeného dráhového vozidla

1. už prevádzkovaného

1 000 Sk

2. novododaného

2 000 Sk

b) Zmena údajov v technickom preukaze určeného dráhového vozidla

500 Sk

Položka 160

Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov v oblasti určených technických zariadení na dráhach na ich dovoz

1 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.

Položka 161

Posúdenie technickej dokumentácie určených technických zariadení a vydanie odborného stanoviska (vrátane vydania osvedčenia o posúdení technickej dokumentácie prototypu), za každú aj začatú hodinu pracovného času

200 Sk,
najviac 25 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona.

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 161a

Vydanie technického preukazu určeného dráhového vozidla na železničnej dráhe

a) pre novovyrobené dráhové vozidlo

1 000 Sk

b) pre už prevádzkované dráhové vozidlo

500 Sk

XIV. ČASŤ

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

Položka 162

Návrh na vydanie rozhodnutia o tom, či dohoda obmedzujúca súťaž spĺňa ustanovené podmienky, za ktorých sa na ňu nevzťahuje zákaz (negatívny atest)

2 000 Sk

Položka 163

Návrh na vydanie súhlasu s koncentráciou, ak spoločný obrat účastníkov koncentrácie je

a) menej ako 1 miliarda Sk

15 000 Sk

b) najmenej 1 miliarda Sk

50 000 Sk

Poznámky

1. Poplatníkom podľa tejto položky je oznamovateľ koncentrácie podľa § 9 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.

2. Spoločný obrat podľa tejto položky sa vypočíta podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z.

Položka 164

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

10 000 Sk

Poznámka

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.

XV. ČASŤ

PUNCOVNÍCTVO

Položka 165

a) Overenie platnosti puncovej značky

20 Sk

b) Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej značky na tovar z drahých kovov

200 Sk

c) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky na tovar z drahých kovov

40 Sk

d) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin

400 Sk

Poznámka

Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.

XVI. ČASŤ

PRIEMYSELNÉ PRÁVA

Položka 166

a) Vydanie fotokópie, odpisu, výpisu z registra, zo spisu alebo z úradnej listiny, za každú aj začatú stranu

100 Sk

b) Podanie prihlášky na preukázanie odbornej spôsobilosti advokátom alebo komerčným právnikom a vykonanie odbornej skúšky uchádzačom o zápis do registra patentových zástupcov

1 500 Sk

Položka 167

a) Podanie žiadosti o

1. odpustenie zameškania lehoty

1 000 Sk

2. vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie

200 Sk

b) Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“)

2 500 Sk

Poznámka

Poplatok zaplatený podľa písmena b) tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.

VYNÁLEZY

Položka 168

a) Podanie prihlášky vynálezu

1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami

800 Sk

2. ostatnými prihlasovateľmi

1 600 Sk

b) Podanie žiadosti o

1. zverejnenie prihlášky vynálezu pred zákonom ustanovenou lehotou

600 Sk

2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky vynálezu na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na majiteľa

800 Sk

3. zápis ďalšieho pôvodcu alebo prihlasovateľa vynálezu alebo majiteľa patentu

300 Sk

4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa vynálezu, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu, za každú prihlášku vynálezu alebo patentu

200 Sk

5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa vynálezu alebo majiteľa patentu

200 Sk

6. utajenie alebo odtajenie vynálezu

1 000 Sk

7. zápis licenčnej zmluvy do patentového registra, za každý vynález

200 Sk

8. udelenie nútenej licencie na vynález

5 000 Sk

9. prevedenie autorského osvedčenia na patent

2 000 Sk

10. zápis každého ďalšieho rozhodného údaja do patentového registra

200 Sk

c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky vynálezu

1. do 10 uplatnených patentových nárokov

2 500 Sk

2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok

400 Sk

d) Vydanie patentovej listiny

1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov

2 000 Sk

2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres

200 Sk

Oslobodenie

Od poplatku vybraného podľa písmena b) bodu 2 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Poznámka

Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy Úradu. Ak podklady na vydanie patentovej listiny sú predložené na 3,5-palcovej diskete, upravené v textových editoroch T 602, MS Word, Win Text, Word Perfect, vyberie sa poplatok v 2/3 určenej sadzby.

Položka 169

a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie spadá do rozsahu patentu

5 000 Sk

b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu

1 000 Sk

Položka 170

Udržiavanie platnosti patentu za

a) 3., 4. a 5. rok spolu

5 000 Sk

b) 6. rok

1 700 Sk

c) 7. rok

2 100 Sk

d) 8. rok

2 700 Sk

e) 9. rok

3 500 Sk

f) 10. rok

4 500 Sk

g) 11. rok

5 500 Sk

h) 12. rok

6 500 Sk

ch) 13. rok

7 500 Sk

i) 14. rok

8 500 Sk

j) 15. rok

9 500 Sk

k) 16. rok

11 000 Sk

l) 17. rok

12 500 Sk

m) 18. rok

14 000 Sk

n) 19. rok

15 500 Sk

o) 20. rok

17 000 Sk

Poznámky

1. Poplatok za tretí až piaty rok udržiavania platnosti patentu sa platí vo výške ustanovenej zákonom platným v čase rozhodnutia o udelení patentu. V rozhodnutí o udelení patentu sa uvedie aj údaj o výške poplatku. Poplatky za udržiavanie platnosti patentu na ďalšie obdobie sa platia bez výzvy Úradu vo výške ustanovenej zákonom platným v čase platenia poplatku. Ak poplatník zaplatil poplatok vopred na obdobie, keď začiatok lehoty na zaplatenie poplatku začína plynúť až v čase platnosti nového zákona, musí poplatok zaplatiť vo výške ustanovenej týmto zákonom. Ak poplatník platí poplatok v ďalšej lehote šiestich mesiacov podľa bodu 4 týchto poznámok, použije sa zákon platný v čase splatnosti poplatku v predchádzajúcej (uplynulej) lehote splatnosti.

2.

a) Poplatok za udržiavanie platnosti patentu za tretí až piaty rok je splatný najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu.

b) Poplatok za šiesty a každý ďalší rok platnosti patentu je splatný pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti patentu.

3. Ak lehota uvedená v bode 2 písmene b) uplynula pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu, poplatky v týchto prípadoch sú splatné v lehote ustanovenej v bode 2 písmene a).

4. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v bodoch 2 a 3, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov. V takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.

5. Za udržiavanie platnosti patentu, na ktorý dal majiteľ ponuku licencie, sa platia poplatky v polovičnej výške.

Položka 171

Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa § 81 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch sa vyberá poplatok podľa položky 170.

Položka 172

Úkony Úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci

1 600 Sk

ÚŽITKOVÉ VZORY

Položka 173

a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru

1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami

700 Sk

2. ostatnými prihlasovateľmi

1 400 Sk

b) Podanie žiadosti o

1. odklad zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov

500 Sk

2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa

800 Sk

3. zápis ďalšieho pôvodcu alebo prihlasovateľa, alebo majiteľa úžitkového vzoru

300 Sk

4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa úžitkového vzoru, pôvodcu úžitkového vzoru alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor

200 Sk

5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru

200 Sk

6. zápis licenčnej zmluvy do registra, za každý úžitkový vzor

200 Sk

7. udelenie nútenej licencie na úžitkový vzor

5 000 Sk

8. zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra úžitkových vzorov

200 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) bodu 2 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Položka 174

a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie spadá do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru

5 000 Sk

b) Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov

500 Sk

c) Konanie o výmaze úžitkového vzoru

2 500 Sk

Poznámka

Podľa písmena c) tejto položky sa vyberie poplatok za konanie o návrhu na výmaz začaté na základe vyjadrenia majiteľa úžitkového vzoru. Poplatok sa vyberie po konaní a poplatníkom je ten, kto nemal v konaní úspech. Pri čiastkovom úspechu v konaní rozhodne o výške miery úspešnosti účastníkov Úrad.

Položka 175

Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru

1. po prvý raz o tri roky

3 000 Sk

2. po druhý raz o tri roky

6 000 Sk

Poznámky

1. Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

2. Ak sa poplatok nezaplatil v určenej lehote, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov; v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.

PRIEMYSELNÉ VZORY

Položka 176

a) Podanie prihlášky priemyselného vzoru

1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami

1.1 za jednu vonkajšiu úpravu výrobku

600 Sk

1.2 za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v tejto prihláške

100 Sk

2. ostatnými prihlasovateľmi

2.1 za jednu vonkajšiu úpravu výrobku

1 200 Sk

2.2 za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v tejto prihláške

200 Sk

b) Podanie žiadosti o

1. odklad zápisu priemyselného vzoru do registra priemyselných vzorov

500 Sk

2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky priemyselného vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu priemyselného vzoru na iného majiteľa

600 Sk

3. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa priemyselného vzoru

300 Sk

4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa priemyselného vzoru, pôvodcu priemyselného vzoru alebo majiteľa priemyselného vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný priemyselný vzor

200 Sk

5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa priemyselného vzoru

200 Sk

6. utajenie alebo odtajenie priemyselného vzoru

1 000 Sk

7. zápis licenčnej zmluvy do registra priemyselných vzorov, za každý priemyselný vzor

200 Sk

8. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra priemyselných vzorov

200 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) bodu 2 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Položka 177

a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu zapísaného priemyselného vzoru

3 000 Sk

b) Podanie návrhu na výmaz priemyselného vzoru z registra priemyselných vzorov

1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku

600 Sk

2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v priemyselnom vzore

100 Sk

Položka 178

Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu priemyselného vzoru

1. po prvý raz o päť rokov

2 000 Sk

2. po druhý raz o päť rokov

4 000 Sk

Poznámky

1. Ak dôjde k zápisu priemyselného vzoru do registra priemyselných vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa priemyselného vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

2. Ak sa poplatok nezaplatil v určenej lehote, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov; v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.

TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

Položka 179

a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov

5 000 Sk

b) Podanie žiadosti o

1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa

600 Sk

2. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa topografie polovodičových výrobkov, pôvodcu topografie polovodičových výrobkov alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov, za každú prihlášku alebo zapísanú topografiu polovodičových výrobkov

200 Sk

3. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov

200 Sk

4. zápis licenčnej zmluvy do registra topografií polovodičových výrobkov

200 Sk

5. udelenie nútenej licencie na topografiu polovodičových výrobkov

5 000 Sk

6. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra topografií polovodičových výrobkov

200 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) bodu 1 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Položka 180

Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov

4 000 Sk

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Položka 181

a) Podanie prihlášky

1. individuálnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb

3 000 Sk

2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb

5 000 Sk

3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu výrobkov alebo služieb nad tri triedy

300 Sk

b) Podanie žiadosti o

1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného majiteľa

600 Sk

2. vyhlásenie ochrannej známky za chýrnu

20 000 Sk

3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú prihlášku alebo zapísanú ochrannú známku.

200 Sk

4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky

200 Sk

5. zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku do registra.

500 Sk

6. zápis zúženia zoznamu výrobkov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky, zmenu v ochrannej známke

500 Sk

7. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra ochranných známok

200 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) bodu 1 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Položka 182

a) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok

600 Sk

b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok

500 Sk

Položka 183

Podanie žiadosti o

a) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky

2 500 Sk

b) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky

3 000 Sk

c) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu

3 500 Sk

d) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu

4 000 Sk

Položka 184

Podanie žiadosti o

a) medzinárodný zápis ochrannej známky

1 500 Sk

b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky

1 500 Sk

c) územné rozšírenie alebo zúženie medzinárodného zápisu ochrannej známky

800 Sk

d) zúženie zoznamu výrobkov alebo služieb medzinárodne zapísanej ochrannej známky, zápis prevodu alebo prechodu medzinárodne zapísanej ochrannej známky, zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena alebo názvu sídla majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky

500 Sk

OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV

Položka 185

a) Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobkov

2 000 Sk

b) Podanie žiadosti o

1. zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvodu výrobkov

2 000 Sk

2. zápis prevodu alebo prechodu zapísaného označenia pôvodu výrobkov na iného užívateľa

600 Sk

3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa alebo užívateľa označenia pôvodu výrobkov

100 Sk

4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo užívateľa označenia pôvodu výrobkov

200 Sk

5. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení pôvodu

200 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) bodu 2 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Položka 186

Návrh na zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobkov

2 000 Sk

Položka 187

Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobkov

1 000 Sk

XVII. ČASŤ

METROLÓGIA, TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, ŠTÁTNE SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA

Položka 188

a) Podanie prihlášky fyzickou osobou alebo právnickou osobou na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika meradiel

500 Sk

b) Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) o vydanie písomného odborného výkladu slovenských technických noriem (ďalej len „normy“), za každých päť noriem

300 Sk

c) Podanie žiadosti na úrade o vydanie písomného odborného výkladu k článkom normy z hľadiska ich záväznosti, za každú normu

300 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmen b) a c) sa nevyberie, ak ide o žiadosti v súvislosti s tvorbou Slovenských technických noriem.

Položka 189

Podanie žiadosti na úrade o autorizáciu

a) štátneho metrologického strediska

1 000 Sk

b) na výkon úradného merania

1 000 Sk

c) certifikačného orgánu

1 000 Sk

d) štátnej skúšobne

1 000 Sk

Položka 190

a) Vydanie osvedčenie o akreditácii úradom a Slovenským národným akreditačným systémom (ďalej len „SNAS“)

1 000 Sk

b) Obnovenie účinnosti osvedčenia o akreditácii úradom a SNAS

300 Sk

c) Zmena v osvedčení o akreditácii vykonaná úradom a SNAS

200 Sk

Položka 191

Vydanie povolenia na vykonanie skúšok a na posudzovanie výrobkov zahraničnými inštitúciami

100 Sk

Položka 192

Podanie žiadosti o uznanie skúšok výrobku vykonaných v zahraničí na schválenie výrobku pre územie Slovenskej republiky

100 Sk

Položka 193

Podanie žiadosti na úrade o vydanie potvrdenia o tom, že výrobok nepodlieha povinnému schváleniu alebo certifikácii alebo že meradlo schvaľovaniu typu nepodlieha, za každý typ výrobku

200 Sk

Položka 194

a) Podanie žiadosti na úrade alebo štátnej skúšobni o schválenie výrobku alebo vydanie certifikátu alebo osvedčenia o výrobku, alebo vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla alebo dodatku k rozhodnutiu o schválení typu meradla

200 Sk

b) Vydanie osvedčenia na výherný prístroj podľa osobitného zákona28a)

100 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov.

XVIII. ČASŤ

KONZULÁRNE POPLATKY

SPLNOMOCNENIE k XVIII. ČASTI

1. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľské úrady môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia a z dôvodu vzájomnosti môžu poplatok zvýšiť vo vzťahu k cudzozemcovi.

2. Zastupiteľský úrad môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu.

Položka 195

a) Vstupné, návratné, jednosmerné prejazdné vízum

660 Sk

b) Obojstranné prejazdné vízum

990 Sk

c) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na 3 mesiace

1 540 Sk

d) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na 6 mesiacov

2 750 Sk

e) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na 12 mesiacov

3 850 Sk

f) Predĺženie platnosti spätného víza

330 Sk

g) Predĺženie platnosti víza, z určenej sadzby

50 %

Oslobodenie

Od poplatku za udelenie víza sú oslobodení

1. držitelia diplomatických a služobných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť,

2. deti do 15. roku veku,

3. občania štátov, s ktorými Slovenská republika uzavrela dohody o bezplatnom udeľovaní víz, jednostranne zrušila vízové poplatky alebo na základe reciprocity,

4. novinári, ktorí sú akreditovaní v Slovenskej republike, na základe predloženia platného novinárskeho preukazu vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vyberajú vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak ide o prednostné udelenie víza najmä mimo úradných hodín.

Položka 195a

Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

500 Sk

Položka 196

Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky

3 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa služobne v zahraničí.

Položka 197

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade

750 Sk

Poznámky

1. Podľa tejto položky sa nepostupuje, ak je žiadaný úkon spoplatnený podľa iných položiek tejto časti sadzobníka.

2. Za podanie žiadosti o povolenie zmeny mena alebo priezviska sa vyberie poplatok podľa položky 18.

Položka 198

Vybranie pohľadávky, renty a podobne s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia, úkony v konaní o dedičstve (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie a doručenie dedičstva), z vybranej sumy (ceny) alebo hodnoty dedičstva

4 %,
najmenej
150 Sk

Poznámky

1. Ak sa pri vybavení žiadosti veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonáva iba úkon na zabezpečenie pohľadávky, renty alebo dedičstva, vyberie sa poplatok za podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade.

2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyberá z hodnoty dedičstva nezníženej o honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do Slovenskej republiky.

Položka 199

Úradná úschova

a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, zo sumy alebo ceny predmetu za každý rok

1 %,
najmenej
150 Sk

b) listín alebo spisov, za každý rok

200 Sk

Poznámka

Poplatok sa nevyberie v prípade, ak je predmet uložený na zastupiteľskom úrade len za účelom jeho doručenia.

Položka 200

a) Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a podobne

600 Sk

b) Spísanie plnomocenstva s overením podpisu

300 Sk

Poznámka

Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a ďalších tlačív, ktoré slúžia pre úradnú potrebu alebo potrebu zastupiteľského úradu.

Položka 201

Vidovanie listín bez overovania

150 Sk

Položka 202

a) Overenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis

100 Sk

b) Overenie úradných pečiatok a úradných podpisov na listinách vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike (superlegalizácia), za každý odtlačok a za každý podpis

200 Sk

c) Overenie úradných pečiatok a úradných podpisov na listinách vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine, za každý odtlačok a za každý podpis

200 Sk

Položka 203

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) vrátane overenia

250 Sk

b) Overenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie)

250 Sk

c) Overenie správnosti predloženého prekladu

250 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vyberajú v polovičnej výške, ak ide o zápis do osobitnej matriky (matričná udalosť v cudzine). Poplatok sa vyberie za každú aj začatú stranu.

Položka 204

Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom

200 Sk

Položka 205

Vyhotovenie prekladu spisového materiálu

a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu

600 Sk

b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu

650 Sk

c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu

1 000 Sk

d) z čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak

30 Sk

e) do čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov, za každý slovný znak

30 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka 206

a) Vyhotovenie matričného dokladu

300 Sk

b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho overenie

700 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.

Položka 207

Podanie žiadosti o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky

200 Sk

Položka 208

Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov

150 Sk

Položka 209

a) Vydanie cestovného pasu

750 Sk

b) Vydanie cestovného pasu osobám do 15 rokov

250 Sk

c) Vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu) na cestu do Slovenskej republiky a späť

250 Sk

d) Vykonanie zmeny v cestovnom pase

150 Sk

e) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom preukaze (náhradnom cestovnom doklade) na cestu do Slovenskej republiky a späť

50 Sk

f) Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého

100 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky až do výšky dvojnásobku príslušnej sadzby, ak cestovný doklad vydáva ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený cestovný doklad.

Položka 210

a) Vyhotovenie cestovného preukazu na návrat do Slovenskej republiky osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike

100 Sk

b) Vyhotovenie cestovného preukazu totožnosti (náhradného cestovného dokladu) na návrat do Slovenskej republiky osobe bez štátnej príslušnosti s trvalým bydliskom v Slovenskej republike

250 Sk

Poznámka

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť.

Položka 211

Vydanie potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc

600 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípadoch, ak slovenské spoje nevydali povolenie na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.

Položka 212

Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby

150 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za potvrdenie alebo písomné oznámenie údajov o každej osobe v ňom uvádzanej.

Položka 213

Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

300 Sk

Položka 214

a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov veku

10 000 Sk

b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 18. roku veku

500 Sk

c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

200 Sk

d) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky dieťaťu do 18. roku veku

100 Sk

e) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou

1. manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

200 Sk

2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

200 Sk

3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

100 Sk

Poznámka

Listina o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa odovzdá (doručí) až po zaplatení poplatku.

Položka 215

a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov veku

5 000 Sk

b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 18. roku veku

500 Sk

c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31. 12. 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike

500 Sk

d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky jednou listinou

1. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku

5 000 Sk

2. deťom do 18. roku veku

500 Sk

3. manželom, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

500 Sk

4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

500 Sk

5. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

500 Sk

Položka 216

Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz a prevoz (jednosmerný i obojsmerný)

a) každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí

1. štátny občan Slovenskej republiky

450 Sk

2. devízový cudzozemec

1 500 Sk

b) streliva

1. štátny občan Slovenskej republiky

100 Sk

2. devízový cudzozemec

500 Sk

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dovoz a prevoz zbrane získanej ako cena v streleckých alebo iných podobných súťažiach.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov iných štátov, ak dovážajú alebo prevážajú zbrane a strelivo pri plnení úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.

Položka 217

a) Vydanie námorníckej knižky

200 Sk

b) Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka a námorného dôstojníka

100 Sk

Položka 218

a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov

200 Sk

b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v denníku posádky

200 Sk

c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke

100 Sk

d) Potvrdenie námorného protestu

600 Sk

e) Vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku lode

2 000 Sk

Poznámka

Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.

Položka 219

a) Žiadosť o vydanie povolenie na dlhodobý pobyt cudzincovi na účel

1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe

2 000 Sk

2. liečenia, udržania rodinného zväzku

3 000 Sk

3. zamestnania, podnikania a iné vyššie neuvedené účely

5 000 Sk

b) Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi

5 000 Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.

Položka 219a

a) Vydanie potvrdenia o skončení vojenskej prezenčnej služby

150 Sk

b) Podanie žiadosti o výpis z registra trestov

150 Sk

XIX. ČASŤ

ŠTATISTIKA

Položka 220

a) Pridelenie identifikačného čísla (IČO)

100 Sk

b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie

150 Sk

c) Výpis zo štatistického registra za každú registrovanú jednotku

50 Sk

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky vyberajú krajské správy Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Položka 221

a) Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, za každú žiadosť

200 Sk

b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie

50 Sk

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve.

2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.

2a) Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.

4) § 5 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

5) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.

6) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 95/1993 Z. z. o kolkových známkach.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

8a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.

9) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

11a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách.

12) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. a vyhlášky č. 376/1992 Zb.

12a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

12b) § 104 ods. 2 a § 106 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

14a) § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

14b) § 8 vyhlášky č. 116/1997 Z. z.

14c) § 3 ods. 4 písm. b) a § 8 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

15) Zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

17) Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch v znení vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 360/1991 Zb.

18) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.

19) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.

20) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

21) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

21a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov.

23a) Napríklad zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.

24) § 2 písm. g) a § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/1994 Z. z.

25) § 5 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 31/1991 Zb.

26) § 10 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 31/1991 Zb.

27) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 31/1991 Zb.

28) Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.

28a) Zákon Slovenskej národnej rady č.194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.