Vyhláška č. 389/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení vyhlášky č. 28/2005 Z.

Čiastka 169/2007
Platnosť od 24.08.2007 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

389

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 9. augusta 2007,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení vyhlášky č. 28/2005 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z. a podľa § 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení vyhlášky č. 28/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:

g) aktívna účasť žiakov na plnení úloh školy,

h) vypracovanie a predkladanie projektov neformálnymi skupinami žiakov,

i) vzájomná spolupráca so školami, s inými školskými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami,

j) medzinárodné výmeny a mobilita mládeže.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Ján Mikolaj v. r.