108

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. februára 2004

o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa na účely zabezpečenia ochrany a využívania historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkových rezervácií Banská Bystrica a Kremnica v súvislosti s ich ohrozením vyvolaným zmenami životného štýlu a transformáciou spoločenských a ekonomických podmienok vymedzujú územia týchto pamiatkových rezervácií.

(2) Predmetom ochrany je kultúrno-historické a prírodné prostredie pamiatkových rezervácií s ich historickou, urbanisticko-architektonickou skladbou zástavby.

§ 2

Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

(1) Územie pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica je vymedzené v prílohe č. 1.

(2) Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky v Bratislave a na Krajskom pamiatkovom úrade v Banskej Bystrici.

§ 3

Pamiatková rezervácia Kremnica

(1) Územie pamiatkovej rezervácie Kremnica je vymedzené v prílohe č. 2.

(2) Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Mestskom úrade v Kremnici, na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky v Bratislave, na Krajskom pamiatkovom úrade v Banskej Bystrici a v jeho pracovisku v Kremnici.


§ 4

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 108/2004 Z. z.

VYMEDZENIE HRANICE ÚZEMIA PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE BANSKA BYSTRICA

Popis hranice bol spracovaný podľa mapových listov č. 6-4/11, 6-4/13 Mapy evidencie nehnuteľností mierky 1 : 1 000, vydanej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v roku 1991 so stavom polohopisu k 31. marcu 1990, a mapových listov 7-4/22, 7-4/23, 7-4/24 Mapy evidencie nehnuteľností mierky 1 : 1 000, vydanej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky so stavom polohopisu k 31. decembru 1998.

Popis hranice

Hranica pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, začína sa v bode na severozápadnom okraji jej územia na križovatke Bakossovej a Katovnej ulice, je to severný styčný bod parciel č. 5422 a č. 5423. Odtiaľ vedie hranica na juhovýchod po západnom okraji parcely č. 5422 Bakossovej ulice po styčný bod s parcelami č. 1810 a č. 1811, kde sa lomí východným smerom, pretínajúc Bakossovu ulicu, a vedie do južného rohu parcely č. 1841, odtiaľ pokračuje po hranici tejto parcely do styčného bodu parciel č. 1840 a č. 5422, odkiaľ sleduje severnú hranicu parcely č. 1840 východným smerom do jej styku s parcelou č. 1832 (cintorín) a tu sa lomí na sever, sledujúc západnú hranicu parcely č. 1832 do jej styčného bodu s parcelami č. 1845/2, č. 1899 a č. 1900/24. Odtiaľ pokračuje po severnej hranici parcely č. 1832 juhovýchodným smerom až do jej styčného bodu s parcelou č. 5439/1 (ulica J. Kollára). Odtiaľ vedie severovýchodným smerom po severozápadnej hranici tejto uličnej parcely do styčného bodu parciel č. 5439, č. 30 a č. 5437 (ulica J. A. Komenského). Tu sa lomí juhovýchodným smerom a sleduje juhozápadnú hranicu parcely ulice J. A. Komenského do východného rohu parcely č. 24. Odtiaľ priamočiaro pretína ulicu D. Skuteckého do styčného bodu parcely č. 5440 tejto ulice a parcely č. 126, odkiaľ sledujúc severovýchodnú hranicu tejto parcely a parciel č. 127 a č. 129 vedie až do styčného bodu parcely č. 129 a č. 5458 (ulica Horná). Odtiaľ smeruje na východ, pretínajúc ulicu Hornú do styčného bodu jej parcely s parcelou č. 1298. Hranica pamiatkovej rezervácie pokračuje po severovýchodných hraniciach parciel č. 1298 a č. 1297/1 do styčného bodu parciel č. 1298, č. 1297/1, č. 1282 a č. 1283. Tu sa lomí smerom na juhozápad po rozhraní parciel č. 1283 a č. 1297 do západného rohu parcely č. 1283. Z tohto bodu pokračuje južným smerom do ďalšieho styčného bodu parciel č. 1298 a č. 1291/1, pretínajúc priamočiaro parcelu č. 1297/1, kde sa lomí na juhozápad a smeruje po severozápadnej hranici tejto parcely a parcely č. 1297/2 až do jej západného rohu. Odtiaľ ju sleduje juhovýchodným smerom do jej styku s parcelou č. 1204/1, pokračuje ďalej, sledujúc jej spoločnú hranicu s parcelou č. 1332 južným smerom do styku s parcelou č. 1204/16, a po jej východnej a následne južnej hranici zbieha do styčného bodu s parcelami č. 1353 a č. 5400 (Nábrežie Dukelských hrdinov). Odtiaľ vedie rozhraním parciel č. 1353, č. 5440 a č. 5506 (Kapitulská ulica) do styčného bodu s parcelou č. 1354, po jej hranici sa obtáča južným a západným smerom do spoločného bodu s parcelami č. 1355 a č. 5400. Pokračuje po severnej hranici parcely č. 5400 (Nábrežie Dukelských hrdinov, Štadlerovo nábrežie) západným smerom do jej styčného bodu s parcelami č. 1539 a č. 5513, odtiaľ smeruje po rozhraní parcely č. 5513 s parcelami č. 1539 a č. 1540 do styčného bodu parciel č. 1540 a č. 5512, kde pretína ulicu Dolnú severným smerom do styčného bodu parciel č. 5512, č. 5514 a č. 1541/2. Potom smeruje na sever, sledujúc východnú hranicu parcely č. 5514 do bodu jej styku s parcelami č. 1558/2 a č. 1647, ďalej po ich rozhraní a pokračuje po spoločných hraniciach parcely č. 1647 s parcelami č. 1564 a č. 1565, spoločnými hranicami parciel č. 1565 a č. 1566/2, spoločnými hranicami parciel č. 1566/2, spoločnými hranicami parciel č. 1566/2 a č. 1566, spoločnými hranicami parciel č. 1566/2 a č. 1568, lomí sa severovýchodným smerom a sleduje severozápadné hranice parciel č. 1568, č. 1569, č. 1572, ďalej rozhranie parcely č. 1647/1 s parcelami č. 1573, č. 1575, č. 1577, č. 1581, prechádza po rozhraní parciel č. 1582 a č. 1581, lomí sa na rozhraní parcely č. 1647/1 s parcelami č. 1581, č. 1583, č. 1586, č. 1587, č. 1590, č. 1591, č. 1594, č. 1595/1 a č. 1609, ktorej severozápadnú hranicu sleduje až do jej styku s parcelou č. 1610/1, otáča sa po západnej hranici tejto parcely do jej styčného bodu s parcelou č. 1610/2. Hranica pamiatkovej rezervácie ďalej vedie po severozápadných hraniciach parciel č. 1610/2, č. 1611, č. 1613, č. 1615/2. Tu sa lomí a vedie po rozhraní parcely č. 1633/1 s parcelami č. 1616, č. 1617, č. 1618, č. 1624, č. 1623, odtiaľ sa lomí na sever po západných hraniciach parciel č. 1623 a č. 1629 do styčného bodu s parcelou č. 5518 (ulica Dolná Strieborná), odtiaľ smeruje na východ, sledujúc južnú hranicu parcely tejto ulice do styčného bodu s parcelami č. 1627 a č. 5407 – Strieborné námestie (Námestie 1. mája), pokračuje tým istým smerom, potom na severovýchod a severozápad, sledujúc tak parcelu Strieborného námestia (Námestia 1. mája) po jeho východnej hranici do styčného bodu s parcelou č. 5521 (Katovná ulica), a po jej severozápadnej hranici sa dostáva do jej severného cípu, čo je styčné miesto s parcelou č. 5409/1 (Lazovná ulica). Hranica pamiatkovej rezervácie pretína túto ulicu juhovýchodným smerom a pokračuje do najjužnejšieho bodu parcely č. 5522, vedie po jej juhovýchodnej hranici a lomí sa do bodu styku parciel Lazovnej ulice, parcelné č. 5409 a Katovnej ulice, parcelné č. 5423. Po severozápadnej hranici parcely tejto ulice smeruje hranica pamiatkovej rezervácie na severovýchod do svojho východiskového bodu na križovatke ulíc Katovná a Bakossova.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 108/2004 Z. z.

VYMEDZENIE HRANICE ÚZEMIA PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE KREMNICA

Popis hranice bol spracovaný podľa mapových listov č. 3-5/11, 3-5/13, 3-5/31, 4-5/42 Mapy katastra nehnuteľností mierky 1 : 1 000, vydanej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, spracovanej Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici v roku 1994 na podklade technicko-hospodárskej mapy z roku 1976, so stavom polohopisu k 26. septembru 1994.

Popis hranice

Hranica pamiatkovej rezervácie Kremnica, katastrálne územie Kremnica, začína sa najsevernejším bodom hranice, ktorý tvorí stret pravého brehu Piarského potoka na parcele č. 2299 s východnou stranou Kutnohorskej ulice na parcele č. 2196. Hranica pokračuje východnou stranou chodníka parcely č. 2198 na juh po pešiu komunikáciu na parcele č. 2199. Pokračuje severnou a potom východnou stranou parcely č. 2199 a pretína Zámocké námestie na parcele č. 2201. Tu sa odkláňa juhovýchodným smerom severovýchodnou stranou cesty a chodníka parcely č. 2201 až po Kollárovu ulicu na parcele č. 2222, ktorú priamo križuje. Ďalej sa hranica odkláňa juhozápadným smerom juhovýchodnou stranou parcely č. 2222. Ďalej sa hranica lomí južným smerom, pokračuje východnou stranou parcely č. 2231, pri juhozápadnom rohu domu na parcele č. 511, križuje parcelu č. 2231 a ďalej pokračuje východnou stranou parcely č. 2232 a križuje uličku parcely č. 2233. Smer hranice sa následne odkláňa východným smerom Zvolenodolinského potoka, pokračuje po jeho pravom brehu, severnou stranou parcely č. 2300, v dĺžke cca 140 m, po juhovýchodný roh domu na parcele č. 795, kde sa odkláňa južným smerom. Križuje Zvolenodolinský potok a chodník na parcele č. 2237. Ďalej smeruje po východnej hranici parciel č. 955/2, č. 953, č. 952, č. 950, č. 2236, č. 948 k Zechenterovej záhrade na parcele č. 947, ktorú ohraničuje z východnej strany až po juhozápadný roh. Pri strete parciel č. 947, č. 2241 a č. 965 pokračuje hranica juhovýchodnou stranou parcely č. 2241, križuje Zechenterovu ulicu na parcele č. 2247, pokračuje juhovýchodnou hranicou parciel č. 927, č. 928, č. 922, č. 2254, križuje ulicu Pavla Križku na parcele č. 2240 a lomí sa juhozápadným smerom. Hranica pokračuje juhovýchodnou stranou parciel č. 2256 a č. 2253 na Matunákovej ulici po križovatku s Veterníckou ulicou. Hranica sa láme západným smerom, zahŕňajúc parcelu č. 842 a križujúc Dolnú ulicu na parcele č. 2196. Ďalej sa hranica lomí severným smerom, pokračuje západnou stranou Dolnej ulice na parcele č. 2205. Pri dome č. 68/95 na parcele č. 1690 sa hranica lomí západným smerom, zahŕňajúc parcelu č. 1689/3. Odtiaľ sa hranica lomí a pokračuje východnou stranou parcely č. 1689/1, južnou stranou parciel č. 1679, č. 1680, č. 1681/1, č. 1684, pretína štátnu cestu I/65 (ulica Júliusa Horvátha) na parcele č. 2196. Hranica pokračuje severovýchodným smerom a pozdĺž západnej strany parcely č. 2184 (ulica Jarka Langefelda – štátna cesta I/65 – smer Žiar nad Hronom – Martin) pokračuje až po dotyk štátnej cesty I/65 (ulica Júliusa Horvátha) s Kremnickým potokom na parcele č. 2298. Odtiaľ križuje štátnu cestu I/65 východným smerom a pokračuje pravým brehom Kremnického potoka západnou stranou na parcele č. 2298. Pri sútoku s Piarským potokom prechádza hranica na pravý breh Piarského potoka, na severnú stranu parcely č. 2299. Hranica pokračuje proti prúdu východným smerom až po východnú stranu parcely č. 2198 (chodníka Kutnohorskej ulice) a napája sa na východiskový bod.