21

ZÁKON

z 26. marca 1975

o udieľaní štátnych cien Klementa Gottwalda

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Štátne ceny Klementa Gottwalda sa udieľajú ako prejav čestného uznania socialistického štátu za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohatili ľudské poznanie, vytvorili umelecké hodnoty alebo inak prispeli k vyriešeniu úloh socialistickej výstavby a k ďalšiemu rozvoju kultúry v našej vlasti.

§ 2

Štátne ceny Klementa Gottwalda udieľa prezident republiky na návrh vlády Československej socialistickej republiky každoročne k 9. máju.

§ 3

Štátne ceny Klementa Gottwalda sa môžu udeliť jednotlivým osobám alebo kolektívom

- za diela, výkony alebo objavy z odboru spoločenských, prírodných, matematických, lekárskych a technických vied,

- za vynikajúce vynálezy a základné zmeny v rozvoji techniky a vynikajúce uplatnenie nových liečebných metód,

- za diela alebo výkony z odboru písomníctva, výtvarníctva, divadla, hudby, filmu a televízie.

§ 4

(1) Vyznamenaným prislúcha čestný titul „Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda“.

(2) Laureáti štátnej ceny Klementa Gottwalda majú právo nosiť červenú stužku na oboch stranách lemovanú modrým a bielym prúžkom, s vavrínovou snietkou.

§ 5

(1) So štátnymi cenami Klementa Gottwalda je spojená odmena, ktorá je 50 000 Kčs; ak je vyznamenaný kolektív utvorený z troch alebo viacerých osôb, je odmena 70 000 Kčs.

(2) Odmeny nie sú podrobené daniam ani poplatkom.

§ 6

(1) Návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda podávajú verejné inštitúcie, organizácie alebo jednotlivci Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda.

(2) Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda a jeho komisie pre odbory vedy, techniky a umenia sú zložené z vynikajúcich predstaviteľov vedy, techniky a umenia a ostatných odborov tvorivej činnosti. Členov Výboru a komisií vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.

(3) Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda hodnotí predložené návrhy a predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrh na udelenie štátnych cien. Robí tak na základe posudkov svojich komisií.

§ 7

Spôsob prerokúvania návrhov na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda upravuje vláda Československej socialistickej republiky.


§ 8

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 29/1962 Zb. o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Indra v. r.