Oznámenie č. 86/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

Čiastka 8/2016
Platnosť od 10.02.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2016.

86

OZNÁMENIE


Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 30 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

opatrenie z 28. januára 2016 č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním.

Opatrenie ustanovuje spôsob úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky, a to prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy na základe hromadnej licenčnej zmluvy, a určuje celkovú výšku odmeny vyplácanú organizácii kolektívnej správy v danom kalendárnom roku. Opatrenie sa vzťahuje na nositeľov práv všetkých predmetov ochrany.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. decembra 2007 č. MK-4992/2007-10/19609 o odmene nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky (oznámenie č. 642/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2016.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.