Nariadenie vlády č. 429/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu

Čiastka 73/1990
Platnosť od 25.10.1990
Účinnosť od 31.12.1990

OBSAH

429

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 2. augusta 1990,

ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 1 ods. 3 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu nariaďuje:


§ 1

(1) Ústredné riaditeľstvo Česko-slovenského filmu (ďalej len „Ústredné riaditeľstvo“) sa 31. decembrom 1990 zrušuje a vstupuje do likvidácie.

(2) Pre likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia Hospodárskeho zákonníka o likvidácii štátneho podniku.1)

(3) Ústredné riaditeľstvo vykonaním likvidácie zaniká.


§ 2

Vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu sa zrušuje.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembrom 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27a až 27e Hospodárskeho zákonníka.