Nariadenie vlády č. 280/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica

Čiastka 116/2000
Platnosť od 31.08.2000
Účinnosť od 01.09.2000

280

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. augusta 2000

o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Územie pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica (ďalej len „rezervácia“) je vymedzené v prílohe.

(2) Mapové podklady so zakresleným územím sú uložené na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici, na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, v Pamiatkovom ústave v Bratislave a na jeho pracoviskách – v Regionálnom stredisku v Banskej Bystrici a na pracovisku v Banskej Štiavnici.

§ 2

(1) Cieľom vymedzenia hraníc rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt mesta Banská Štiavnica ako lokality zapísanej v Zozname svetového kultúrneho dedičstva.

(2) Predmetom ochrany je kultúrno-historické a prírodné prostredie mesta s jeho historickou, urbanisticko-architektonickou skladbou zástavby.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 280/2000 Z. z.

VYMEDZENIE HRANÍC ÚZEMIA PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE BANSKÁ ŠTIAVNICA

Hranica pamiatkovej rezervácie sa začína na Vilovej ulici na parcele číslo 5868 v bode PBPP číslo 1758, odkiaľ pokračuje juhovýchodným smerom po severnej strane parcely číslo 3796 a priamo pretína Akademickú ulicu na parcele číslo 5853 až po jej východný okraj a po ňom sa stáča južným smerom až po napojenie sa na ihrisko na parcele číslo 3835. Ďalej sleduje jeho severný okraj a priamo prechádza cez parcelu číslo 3806 k bodu spojenia parciel číslo 3831, 3834 a 3806. Ďalej sleduje severný okraj parcely číslo 3834 až po Mládežnícku ulicu na parcele číslo 5544 a ďalej pokračuje po jej západnom okraji smerom na juh. V bode napojenia sa na uličku na parcele číslo 5548 sleduje jej severný a západný okraj až po napojenie uličky na parcele číslo 5547. Po jej severnej strane prechádza na severozápad až po juhovýchodnú stranu Ulice Göllnerovej-Gwerkovej na parcele číslo 5545 a pokračuje na juhozápad po jej napojenie sa na uličku na parcele číslo 5554. Ďalej sleduje uličku po jej severnom okraji po severovýchodných stranách parciel číslo 3976, 3977, 3978 a 3979. Hranica zo západu ďalej obchádza parcelu číslo 3984 a pokračuje na východ po severnej strane parcely číslo 3983 až po jej napojenie sa na ulicu na parcele číslo 5544. Z tohto bodu hranica priamo prechádza do miesta spojenia parciel číslo 3991, 3989 a 3988, odkiaľ juhovýchodným smerom prechádza po južnej strane parcely číslo 3991 a ďalej severovýchodným smerom prechádza na severný okraj parcely číslo 3995. V jej severnom rohu sa stáča južným smerom a sleduje východné okraje parciel číslo 3995, 3999, 4001, 4006, 4021, 4019, 4013 a 4009 – cintorína, ktorý obchádza na východnej strane až po Ulicu F. Zúbka na parcele číslo 5563. Sleduje jej západnú stranu až po južný okraj parcely číslo 4041 – cintorína, ktorý obchádza západným smerom až po parcelu číslo 5557 – Zvonovú ulicu. Ulicu priamo pretína a stáča sa severným smerom po jej západnom okraji až po južnú stranu parcely číslo 4039, ktorú obchádza smerom na sever až po napojenie parcely číslo 4038. Odtiaľ prechádza západným smerom po južných okrajoch parciel číslo 4038 a 4037, kde sleduje rozhranie parcely číslo 5737 – Dolnej ulice a parcely číslo 5734 – Kammerhofskej ulice až k ústiu Tabakovej ulice na parcele číslo 5740, pričom prechádza po jej východnej strane až do miesta, kde v predĺžení ulicu pretína južný okraj parcely číslo 2001. Pokračuje severným smerom po východnej strane parcely číslo 2006 až po parcelu číslo 5733 a potom po jej rozhraní pokračuje južným smerom. Túto parcelu pretína smerom k juhovýchodnému okraju parcely číslo 2023. Sleduje jej južný a západný okraj na severozápad a pokračuje po juhozápadných stranách parciel číslo 2158, 2160, 2162, 2176 a 2180, ktorú obchádza na západ, a potom sa stáča na sever po jej severnej hranici až po parcelu číslo 5764. Po západnom okraji parcely číslo 5764 pokračuje na severozápad, prechádza na východnú a južnú stranu parcely číslo 2403 a ďalej ide západným smerom po južnom okraji parcely číslo 2405 k Ulici J. Hella na parcele číslo 5768, ktorú pretína východným smerom k cintorínu na parcele číslo 2533, kde sa stáča smerom na juh a sleduje východnú stranu parcely číslo 2531, takisto ako východnú stranu Staronovej ulice na parcele číslo 5785 a západným, severným a východným smerom obchádza parcelu číslo 2522. Hranica ďalej pokračuje severným smerom po východnej strane parcely číslo 2524 a znovu prechádza na západný okraj Staronovej ulice na parcele číslo 5785. Ďalej pokračuje po napojenie ulíc Horná Resla na parcele číslo 5789 a Staronová na parcele číslo 5784 a prechádza na severnú stranu Kyrmezerovej ulice na parcele číslo 5783, kde pokračuje západným smerom. Hranica ďalej severným smerom sleduje západný okraj parcely číslo 5781/2 a prudko sa stáča na juhozápad, kde sleduje okraj parcely číslo 2565. Hranica v mieste napojenia sa parciel číslo 2565 a 5780 pretína juhozápadným smerom parcelu číslo 5779 a pokračuje po južnej a západnej strane parciel číslo 2568 a 2570. Hranica pokračuje na sever po východnej strane chodníka na parcele číslo 5778 a po južnej strane chodníka na parcele číslo 5810 prechádza na jeho východnú stranu až po napojenie sa na Koncovú ulicu na parcele číslo 5811, kde ďalej pokračuje po jej východnej strane až do miesta stočenia ulice smerom na východ pri parcele číslo 2954, tu prechádza na južný, západný a severný okraj parcely číslo 2946 a ďalej pokračuje východným smerom po severnej strane parcely číslo 2948. Hranica sa stáča na juh, kde sa opäť napája na severný okraj parcely číslo 5811 – Koncovú ulicu. Ďalej ju sleduje severným smerom až po napojenie sa na ulicu na parcele číslo 5824, ktorú pretína k severnému okraju parcely číslo 3115. Hranica pokračuje po severnej strane parcely číslo 3113 k západnej strane parcely číslo 3119, obchádza ju severným a východným smerom až ku Kutnohorskej ulici na parcele číslo 5838, ktorú kolmo pretína. Sleduje západný a južný okraj parcely číslo 3124 a po severnej strane uličky na parcele číslo 5839 prechádza až po jej napojenie sa na chodník parcely číslo 3140/1. Odtiaľ po jej východnej strane južným smerom prechádza až do miesta, kde sa stretáva s južným okrajom parcely číslo 3131/1. Sleduje ho a pokračuje ďalej východným smerom po severnej strane parcely číslo 3135/1 a pretína Vodárenskú ulicu na parcele číslo 5842, pričom sleduje jej východný okraj v smere na sever. Pokračuje po severných hraniciach parciel číslo 3275 a 3277 a stáča sa južným smerom po východných hraniciach parciel číslo 3282, 3286, 3307, 3309, 3311, 3325, 3328, 3329, 3332 a 5859. Východným smerom prechádza po severnom okraji parciel číslo 3491 a 5860 a odtiaľ severným smerom na východné hranice parciel číslo 3501, 3543 a 3542, odkiaľ prechádza na juhovýchodný okraj Úvoznej ulice na parcele číslo 5862. Z nej prechádza na východný okraj Staromestskej ulice na parcele číslo 5864, ktorý sleduje južným smerom k severnému okraju parcely číslo 3624, odkiaľ pokračuje po južnej a východnej strane parcely číslo 3632. V mieste, kde v jej predĺžení okraj pretína severná strana parcely číslo 3766, sa stáča na východ po juhozápadnej strane parcely číslo 3737, znova pretína Vilovú ulicu na parcele číslo 5868 a vracia sa do východiskového bodu.

Po napojení sa cesty na parcele číslo 5500 a Roľníckej ulice na parcele číslo 5523 hranica prechádza po severnom okraji parcely číslo 5523 až do miesta styku s poľnou cestou na parcele číslo 7820. Sleduje jej severozápadný a západný okraj až do miesta spojenia s južným rohom parcely číslo 7540. Po jej juhozápadnom okraji pokračuje smerom na severozápad až po severovýchodný roh parcely číslo 7541 a po jej severnom okraji pokračuje západným smerom po jej napojenie sa na poľnú cestu na parcele číslo 7821, ďalej západným smerom sleduje južný okraj parcely číslo 7821 až po jej napojenie sa na Ulicu Hájik na parcele číslo 5539. Po jej východnom okraji pokračuje južným smerom, prechádza na západnú stranu ulice na parcele číslo 5536 a pokračuje po nej južným smerom až po jej napojenie sa na ulicu na parcele číslo 5535, ktorú kolmo pretína, pokračuje východným smerom po severnom okraji ulice na parcele číslo 5528 a stáča sa juhovýchodným smerom až po jej napojenie sa na parcelu číslo 5091. Ďalej sleduje severozápadný okraj parcely číslo 5091 až po jej napojenie sa na cestu na parcele číslo 5500 a pokračuje po východnej strane až po jej napojenie sa na Roľnícku ulicu.