Oznámenie č. 27/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72

Čiastka 9/2015
Platnosť od 25.02.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2015.

27

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. februára 2015 č. MF/006689/2015-721, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy ­výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72 (oznámenie č. 690/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2015.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.