Nález č. 306/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 25. augusta 1994 vo veci vyslovenia nesúladu § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe s ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 86/1994
Platnosť od 15.11.1994 do03.10.1995
Účinnosť od 15.11.1994 do03.10.1995
Zrušený 207/1995 Z. z.

306

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 25. augusta 1994

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Richarda Rapanta, JUDr. Miloša Seemanna a JUDr. Tibora Šafárika vo veci navrhovateľa Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne, zastúpeného predsedom senátu pplk. JUDr. Milanom Repáňom, proti Národnej rade Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe v rozsahu, v ktorom sa vzťahuje aj na odvody uskutočnené pred účinnosťou tohto zákona (t. j. pred 16. januárom 1992), s čl. 12 ods. 1, s čl. 13 ods. 3 a s čl. 25 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 25. augusta 1994 takto

rozhodol:

1. Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe nie je v súlade s čl. 12 ods. 1, s čl. 13 ods. 3 a s čl. 25 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ak sa vzťahuje na odvody uskutočnené pred 16. januárom 1992 a odvedenec požiadal o odklad vojenskej základnej služby a dôvody jej odkladu pominuli pred 16. januárom 1992.

2. Nevyhovuje návrhu Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne na vyslovenie nesúladu § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe s čl. 12 ods. 1, s čl. 13 ods. 3 a s čl. 25 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ak sa vzťahuje na odvody uskutočnené pred 16. januárom 1992 a odvedenec požiadal o odklad vojenskej základnej služby a dôvody jej odkladu pominuli po 16. januári 1992.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.