Zákon č. 94/1990 Zb.Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě

Čiastka 20/1990
Platnosť od 30.03.1990
Účinnosť od 30.03.1990

OBSAH

94

ZÁKON

České národní rady

ze dne 30. března 1990

o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Působnost ve věcech práva shromažďovacího podle zvláštního předpisu1) vykonává místní národní výbor, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat.

(2) Pokud místo konání shromáždění má přesahovat územní obvod obce, vykonává působnost podle odstavce 1 okresní národní výbor, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat.

§ 2

Působnost na úseku státní správy ve věcech civilní služby podle zvláštního předpisu2) vykonává okresní národní výbor, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt občan, o jehož právech a povinnostech ve věcech civilní služby se rozhoduje.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4, § 5 odst. 1, 4 a 5, § 6 odst. 1, 3, 5 a 6, § 8, 9, 10, 11 a 12 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

2) § 2 odst. 2, § 3 odst. 3 a 4, § 4 odst. 2 a 3, § 7 odst. 3 a 4 zákona č. 73/1990 Sb., o civilní službě.