Zákon č. 216/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 104/2003
Platnosť od 25.06.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.2003 do31.12.2005
Zrušený 569/2005 Z. z.

OBSAH

216

ZÁKON

z 21. mája 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. a zákona č. 185/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon“ nahrádza citáciou „§ 10 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti“.

2. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Občan vykonáva civilnú službu v zamestnávateľských organizáciách štátu, vo verejnoprávnych inštitúciách alebo v zamestnávateľských organizáciách územnej samosprávy, ktoré pôsobia v oblasti

a) zdolávania požiarov, poskytovania pomoci a vykonávania záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách alebo pri iných mimoriadnych udalostiach, poskytovania pomoci, ak je ohrozený život, zdravie fyzických osôb alebo majetok právnických osôb a fyzických osôb,2a)

b) poskytovania zdravotnej starostlivosti,

c) poskytovania sociálnej pomoci,

d) školstva,

e) kultúry,

f) ochrany životného prostredia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Napríklad zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.“.

3. V § 1 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Členovia reholí, duchovní a diakoni registrovaných cirkví a náboženských spoločností okrem vykonávania civilnej služby podľa odseku 2 môžu civilnú službu vykonávať aj v organizáciách registrovaných cirkví a náboženských spoločností v oblasti ich pôsobenia.2aa)

(4) U iných zamestnávateľov môže občan vykonávať civilnú službu iba vtedy, ak na jej výkon nie sú voľné miesta v zamestnávateľských organizáciách štátu, vo verejnoprávnych inštitúciách alebo v zamestnávateľských organizáciách územnej samosprávy podľa odseku 2, alebo v organizáciách registrovaných cirkví a náboženských spoločností podľa odseku 3.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

2aa) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.“.

4. V § 1 ods. 5 sa slovo „okresná“ nahrádza slovom „územná“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 2b sa citácia „§ 50 Branného zákona“ nahrádza citáciou „§ 15 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa citácia „§ 21 ods. 6 Branného zákona“ nahrádza citáciou „§ 13 ods. 6 zákona č. 320/2002 Z. z.“.

7. V § 1 sa vypúšťa odsek 9.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 11 Branného zákona“ nahrádza citáciou „§ 7 zákona č. 320/2002 Z. z.“.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 12 ods. 11 Branného zákona“ nahrádza citáciou „§ 8 ods. 11 zákona č. 320/2002 Z. z.“.

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 6a sa citácia „§ 23 Branného zákona“ nahrádza citáciou „§ 15 zákona č. 320/2002 Z. z.“.

11. V § 2 odseky 7 a 8 znejú:

(7) Ak odvedenec podá vyhlásenie v súlade s odsekmi 1 až 6, vojenská správa vydá rozhodnutie o zaradení odvedenca do evidencie občanov povinných vykonať civilnú službu.

(8) Ak vojenská správa rozhodne o nezaradení odvedenca, ktorý podal vyhlásenie, do evidencie občanov povinných vykonať civilnú službu, odvedenec môže proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie príslušnej vyššej vojenskej správe.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

12. Nadpis pod § 4 znie:

„Povolanie na výkon civilnej služby“.

13. V § 4 ods. 1 sa slová „60 rokov“ nahrádzajú slovami „55 rokov“.

14. V § 4 ods. 2 sa slová „60 rokov“ nahrádzajú slovami „55 rokov“.

15. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 4 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách“ nahrádza citáciou „§ 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách“.

16. V nadpise § 5 sa za slovo „zbavenie“ vkladá slovo „povinnosti“.

17. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak vojenská správa zistí, že zamestnávateľ alebo občan vykonávajúci civilnú službu závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom, rozhodne o prerušení výkonu civilnej služby z vlastného podnetu.“.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

18. V § 5 odsek 5 znie:

(5) Na odklad výkonu civilnej služby sa primerane vzťahujú ustanovenia o odklade nástupu na výkon základnej služby alebo náhradnej služby podľa osobitného predpisu.8a) “.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 15 zákona č. 320/2002 Z. z.“.

19. V § 5 ods. 6 sa za slová „pričom ju celú nevykonali“ vkladajú slová „alebo neboli na jej výkon povolaní“ a za slová „dovtedy vykonaná dĺžka civilnej služby“ sa vkladajú slová „alebo vojenskej služby“.

20. V § 5 odsek 7 znie:

(7) Vojenská správa rozhodne o zbavení povinnosti výkonu civilnej služby, ak sa občan stal neschopným na jej výkon z dôvodu, že sa stal invalidným alebo čiastočne invalidným podľa osobitného predpisu.8b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

8b) § 29 ods. 3 a § 37 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.

21. V § 5 odsek 9 znie:

(9) Na oslobodenie od povinnosti výkonu civilnej služby počas výkonu funkcie a od začatia volebnej kampane až do skončenia volieb sa vzťahujú ustanovenia o dočasnom oslobodení od výkonu povinnej vojenskej služby podľa osobitného predpisu.8c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

8c) § 20 ods. 1 a 2 zákona č. 320/2002 Z. z.“.

22. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Občan počas výkonu civilnej služby nesmie byť zárobkovo činný v pracovnoprávnom vzťahu ani v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo prevádzkovať živnosť alebo inú podnikateľskú činnosť; to neplatí, ak takýto občan mimo času určeného na výkon pracovnej činnosti vykonáva vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu, umeleckú alebo športovú činnosť, správu vlastného majetku, majetku manželky, majetku vlastných nezaopatrených detí, osvojených detí, detí, ktoré mu boli zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo správu majetku osôb, o ktorých tak rozhodol súd.8d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

8d) § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.“.

23. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Napríklad § 73 ods. 1 a § 135 ods. 2 Zákonníka práce“ nahrádza citáciou „Napríklad § 81 a 148 Zákonníka práce“.

24. V poznámke pod čiarou k odkazu 9a sa citácia „§ 95 Zákonníka práce“ nahrádza citáciou „§ 96 Zákonníka práce“.

25. V § 7 ods. 2 sa za slovami „prípustné odvolanie“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „o ktorom rozhoduje príslušný úrad vojenskej správy.9b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b sa vypúšťa.

26. V § 8 ods. 1 sa za slovo „práce11)“ vkladajú slová „a príslušnej vojenskej správe“.

27. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 13 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 298/1994 Z. z.)“ nahrádza citáciou „§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov“.

28. V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

29. V § 9 ods. 2 tretia veta znie: „Peňažná náhrada sa poskytuje občanovi vykonávajúcemu civilnú službu za neodobratú stravu v dňoch dovolenky a v dňoch, počas ktorých bol občan vykonávajúci civilnú službu práceneschopný.“.

30. V § 9 odsek 6 znie:

(6) Zamestnávateľ na účel plnenia povinností podľa tohto zákona vedie nevyhnutnú dokumentáciu spojenú s výkonom civilnej služby a evidenciu dochádzky občana vykonávajúceho civilnú službu, ktorá je súčasťou evidencie dochádzky ostatných zamestnancov zamestnávateľa.“.

31. V § 9 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Nevyhnutná dokumentácia spojená s výkonom civilnej služby a evidencia podľa odseku 6 obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu občana vykonávajúceho civilnú službu; tieto údaje poskytuje zamestnávateľovi písomne vojenská správa.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

32. § 9 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Súhlas občana podliehajúceho civilnej službe na spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré sú uvedené v nevyhnutnej dokumentácii zamestnávateľa spojenej s výkonom civilnej služby a v evidencii dochádzky občana vykonávajúceho civilnú službu, sa v súlade s osobitným predpisom12a) nevyžaduje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

33. V § 11 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „čas takto nevykonanej civilnej služby je občan povinný nahradiť.“.

34. V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Takto vedená evidencia je evidenciou nevyhnutnou na zabezpečenie dôležitého záujmu štátu v oblasti obrany.14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 2 zákona č. 428/2002 Z. z.“.

35. V § 13 ods. 3 sa slovo „list“ nahrádza slovom „osvedčenie“ a na konci sa pripája táto veta: „Na vyradenie občana podliehajúceho civilnej službe z vojenskej evidencie sa vzťahujú ustanovenia o vyradení z vojenskej evidencie podľa osobitného predpisu.14b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

14b) § 36 zákona č. 320/2002 Z. z.“.

36. V § 14 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „vyššie vojenské správy“.

37. V § 15 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „a rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam vojenských správ“.

38. Slová „vojenské cvičenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zdokonaľovacia služba“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.