Zákon č. 97/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe

Čiastka 20/1990
Platnosť od 30.03.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 30.03.1990 do31.12.2003
Zrušený 515/2003 Z. z.

OBSAH

97

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. marca 1990

o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Pôsobnosť vo veciach zhromažďovacieho práva podľa osobitného predpisu1) vykonáva miestny (obvodný) národný výbor, v ktorého územnom obvode sa má zhromaždenie konať.

(2) Ak má miesto konania zhromaždenia presahovať územie obce, vykonáva pôsobnosť podľa odseku 1 okresný národný výbor, v ktorého územnom obvode sa má zhromaždenie konať.

§ 2

Pôsobnosť vo veciach civilnej služby podľa osobitného predpisu2) vykonáva okresný národný výbor, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt občan, o ktorého právach a povinnostiach vo veciach civilnej služby sa rozhoduje.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4, § 5 ods. 1, 4 a 5, § 6 ods. 1, 3 a § 6, § 8, 9, 10, § 11 ods. 1 a 2 a § 12 ods. 1, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.

2) § 3 ods. 3 a 4, § 4 ods. 2 a 3 a § 7 ods. 3 a 4 zákona č. 73/1990 Zb. o civilnej službe.