Vyhláška č. 106/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

Platnosť od 24.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019

106

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 5. apríla 2019,

ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 písm. o) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 6a ods. 1 písm. b) zákona je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Rozsah a štruktúra správy podľa § 6a ods. 2 písm. a) zákona sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

Kompenzácia sa poukazuje na účet právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.


Peter Žiga v. r.


Príloha č.1 k vyhláške č. 106/2019 Z. z.

Zoznam oprávnených priemyselných odvetví

Kód NACEOpis
0510Ťažba čierneho uhlia
0729Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
0811Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice
0891Ťažba chemických a hnojivových minerálov
0893Ťažba soli
0899Iná ťažba a dobývanie i. n.
1032Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
1039Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
1041Výroba olejov a tukov
1062Výroba škrobu a škrobových výrobkov
1104Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
1106Výroba sladu
1310Príprava a spriadame textilných vlákien
1320Tkanie textilu
1394Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
1395Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
1411Výroba kožených odevov
1610Pilovanie a hobľovanie dreva
1621Výroba dosiek a drevených panelov
1711Výroba celulózy
1712Výroba papiera a lepenky
1722Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky
1920Výroba rafinovaných ropných produktov
2012Výroba farbív a pigmentov
2013Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
2014Výroba ostatných základných organických chemikálií
2015Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
2016Výroba plastov v primárnej forme
2017Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
2060Výroba umelých vlákien
2110Výroba základných farmaceutických výrobkov
2221Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
2222Výroba plastových obalov
2311Výroba plochého skla
2312Tvarovanie a spracovanie plochého skla
2313Výroba dutého skla
2314Výroba sklenených vlákien
2319Výroba a spracovanie ostatného skla, vrátane technického skla
2320Výroba žiaruvzdorných výrobkov
2331Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
2342Výroba keramického sanitárneho vybavenia
2343Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
2349Výroba ostatných keramických výrobkov
2399Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
2410Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
2420Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele
2431Ťahanie tyčí za studená
2432Valcovanie pásov za studená
2434Ťahanie drôtov za studená
2441Výroba drahých kovov
2442Výroba hliníka
2443Výroba olova, zinku a cínu
2444Výroba medi
2445Výroba ostatných neželezných kovov
2446Výroba jadrového paliva
2720Výroba batérií a akumulátorov
3299Ostatná výroba i. n.
2011Výroba priemyselných plynov
2332Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
2351Výroba cementu
2352Výroba vápna a sadry
2451/2452/2453 /2454Odlievanie železa, ocele, ľahkých kovov a ostatných neželezných kovov
2611Výroba elektronických komponentov
2680Výroba magnetických a optických médií
3832Recyklácia triedených materiálov

Vysvetlivky:

i. n. - inde neklasifikované

Príloha č.2 k vyhláške č. 106/2019 Z. z.

Rozsah a štruktúra správy

Názov podniku
Sídlo podniku
ICO
DIC
ICDPH
Bankové spojenie
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Číslo zápisu do Obchodného registra
Spotreba elektriny v roku t-1
Kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností1)
Podiel hrubej pridanej hodnoty podniku z činností podľa prílohy č. 1 z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku

1) Kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je kódom hlavnej činnosti podniku podľa prílohy č. 1.