Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.10.2020 24/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje v obchodnom registri
01.10.2020 79/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
01.10.2020 193/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
01.10.2020 235/2020 Z. z. Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
01.10.2020 236/2020 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
01.10.2020 254/2020 Z. z. Novela vyhlášky o dopravnom poriadku dráh
01.10.2020 265/2020 Z. z. Novela vyhlášky o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru
01.10.2020 266/2020 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
01.10.2020 268/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
01.10.2020 269/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19
03.10.2020 271/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s COVID-19
05.10.2020 272/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
08.10.2020 274/2020 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
09.10.2020 281/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení
13.10.2020 284/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
14.10.2020 285/2020 Z. z. Novela zákona o odpadoch
15.10.2020 260/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
15.10.2020 273/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
15.10.2020 278/2020 Z. z. Novela vyhlášky , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
15.10.2020 283/2020 Z. z. Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
15.10.2020 286/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
23.10.2020 290/2020 Z. z. Uznesenie Vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorší