Vyhláška č. 254/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 12/2012 Z. z.

Platnosť od 23.09.2020
Účinnosť od 01.10.2020

254

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 3. septembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 12/2012 Z. z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 12/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 29 ods. 11 a v prílohe č. 6 prvom bode sa číslo „60“ nahrádza číslom „65“.

2. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34a

Výluka dopravy

(1) Údržba, oprava alebo rekonštrukcia dráhy sa vykonáva bez vylúčenia dopravy na dráhe, ak je to technicky a technologicky možné a bezpečné. Pri väčších opravách električkových dráh tvorených viacerými koľajami je doprava realizovaná na zníženom počte koľají, ak je to technicky možné, bezpečné a účelné.

(2) Doprava na dráhe sa môže vylúčiť na nevyhnutne potrebný čas

a) pre údržbu, opravu alebo rekonštrukciu dráhy, ktorú nie je technicky a technologicky možné alebo bezpečné vykonať bez výluky; pri trolejbusovej dráhe aj pre opravu alebo rekonštrukciu pozemnej komunikácie, ktorú nie je technicky a technologicky možné alebo bezpečné vykonať bez výluky,

b) pre dopravnú nehodu na trati a odstraňovanie jej následkov,

c) pre neodvrátiteľnú udalosť alebo neovplyvniteľnú udalosť a odstraňovanie jej následkov, alebo

d) ak je prevádzkovaním dopravy na dráhe bezprostredne ohrozený život a zdravie osôb alebo majetok.

(3) Náhradnú dopravu v priebehu plánovanej výluky dopravy na dráhe zabezpečí dráhový podnik tak, aby v konkrétnom úseku dráhy časy odchodu prvého spoja a posledného spoja náhradnej dopravy zodpovedali približne časom odchodu prvého spoja a posledného spoja dráhovej dopravy a aby nebol priemerný následný interval medzi spojmi náhradnej dopravy dlhší ako priemerný následný interval medzi spojmi dráhovej dopravy. Ak je to účelné, priemerná hodinová prepravná kapacita náhradnej dopravy aspoň približne zodpovedá priemernej hodinovej kapacite dráhovej dopravy. Náhradná doprava môže byť vedená po odlišnej trase ako dráhová doprava, ak je to účelné a zároveň sa tým výrazne nezhorší dopravná obslužnosť územia alebo ak je to kvôli miestnym podmienkam nevyhnutné.

(4) Náhradnú dopravu pri neplánovanej výluke dopravy na dráhe zabezpečí dráhový podnik tak, aby nebola výrazne znížená kvalita prepravy a zhoršená dopravná obslužnosť územia.“.

3. V § 38 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktoré je naložené nad jeho maximálnu nosnosť,“.

4. Doterajší text § 44 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pri vlakoch osobnej dopravy, pri ktorých rozhľadové pomery počas státia na železničnej stanici alebo železničnej zastávke nedovoľujú rozhľad po celej dĺžke vlaku a pri ktorých nie je zabezpečené centrálne uzatváranie a blokovanie dverí vrátane kontroly ich uzavretia zo stanovišťa rušňovodiča, železničný podnik zabezpečí minimálne jednu osobu na prijímanie a odovzdávanie návestí s povinnosťou výpravy vlaku z dopravne, kde nie je ustanovená výprava vlaku výpravcom. Osoba podľa prvej vety zároveň zodpovedá za kontrolu riadneho uzavretia všetkých dverí pred odchodom vlaku.“.

5. § 52 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak je trolejbus prevádzkovaný na pozemnej komunikácii so sklonom 5 % alebo väčším a na vozovke sa nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, je na hnacích nápravách vybavený pneumatikami na jazdu na snehu označenými horským symbolom alebo pneumatikami s vylepšenými trakčnými vlastnosťami v blate alebo čerstvom alebo roztopenom snehu s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“.“.

6. V § 53 ods. 3 písm. k) sa slová „zastávky bez zastavenia“ nahrádzajú slovami „miesto na úrovni označníka „Zastávka“ na zastávke, na ktorej nezastavuje“.

7. § 54 vrátane nadpisu znie:

㤠54

Označovanie vlakov

(1) Na správnu orientáciu cestujúcich sa pri vykonávaní verejnej dopravy vlaky označia najmenej

a) vpredu zvonka čitateľným číslom alebo iným označením linky a názvom mesta, obce, časti mesta alebo časti obce, kde sa nachádza cieľová zastávka, a cieľovej zastávky, prípadne aj ďalších dôležitých častí mesta, častí obce alebo prestupových uzlov na trase linky, čitateľným aj za tmy,

b) na strane nástupu cestujúcich zvonka čitateľným číslom alebo iným označením linky, názvom cieľovej zastávky, prípadne aj mesta, obce, časti mesta alebo časti obce, kde sa nachádza cieľová zastávka, a aj ďalších dôležitých častí mesta, častí obce alebo prestupových uzlov na trase linky, čitateľným aj za tmy, pričom vzdialenosť tabule od každého čela vlaku a vzájomná vzdialenosť dvoch tabúľ nie je väčšia ako 10 m,

c) vo vnútri vlaku čitateľným číslom alebo iným označením linky, názvom cieľovej zastávky alebo aj ďalších dôležitých častí mesta, častí obce alebo prestupových uzlov na trase linky,

d) vzadu zvonka čitateľným číslom alebo iným označením linky čitateľným aj za tmy.

(2) Ak je názov mesta, obce, časti mesta alebo časti obce obsiahnutý v názve zastávky, nemusí sa uvádzať samostatne. Ak názov cieľovej zastávky obsahuje názov železničnej stanice alebo železničnej zastávky, nemusí sa uvádzať názov mesta, obce, názov časti mesta alebo časti obce. Ak sa v meste, obci, časti mesta alebo v časti obce nachádza iba jedna konečná zastávka dráhy, môže sa vpredu uviesť iba názov mesta, obce, časti mesta alebo časti obce. Pri uvedení viacerých miest na trase sa zreteľne vyznačí, čo je cieľ linky v smere premávky daného spoja.

(3) Označenie linky a smeru jazdy čitateľné zvonka a vo vnútri vlaku sa vykoná tak, že

a) číslo alebo iné označenie linky sa odlíši od inej dráhovej linky alebo autobusovej linky v rámci danej siete liniek, napríklad mestská hromadná doprava, integrovaný dopravný systém,

b) označenie linky sa pri vykonávaní spoja, ktorého trasa je výrazne odlišná od základnej trasy linky, doplní o tenkú čiaru diagonálne vedenú cez číslo alebo iné označenie linky,

c) výška písmen číselného alebo iného označenia linky zvonka je najmenej 100 mm,

d) výška písmen názvu cieľa linky zvonka je najmenej 50 mm,

e) pri elektronických tabuliach čitateľných zvonka umiestnených na boku vlaku sa pripúšťa striedanie, posúvanie alebo rotovanie textu; pri elektronických tabuliach čitateľných zvonka umiestnených na čelách vlaku sa pripúšťa striedanie, posúvanie alebo rotovanie textu iba počas pobytu na zastávke, pričom číslo alebo iné označenie linky sa upraví tak, aby bolo vždy čitateľné,

f) pri elektronických tabuliach čitateľných zvnútra vlaku sa pripúšťa striedanie označenia linky a smeru jazdy s inými súvisiacimi textami, napríklad zastávka na znamenie, názov nasledujúcej zastávky, označenie tarifného pásma alebo zóny, aktuálny čas, výkon prepravnej kontroly vo vlaku a možnosť prestupu,

g) ak označenie linky a smeru nie je zabezpečené elektronickou tabuľou alebo ak je zabezpečené plnofarebnou elektronickou tabuľou, farebné vyhotovenie tabule s týmto označením určí dráhový podnik po dohode s objednávateľom.

(4) Vlak pohybujúci sa na trati na verejnom priestranstve sa označí pri nevykonávaní verejnej dopravy

a) textom „Objednaná jazda“ pri jazde pre vymedzený okruh cestujúcich,

b) textom „Služobná linka“, ktorý možno doplniť o označenie konkrétnej služobnej linky, pri jazde pre zamestnancov dráhového podniku,

c) textom „Skúšobná jazda“ pri jazde na overenie vlastností vozidla,

d) textom „Výcviková jazda“ pri vykonávaní výcviku vodičov,

e) textom „Technologická jazda“ alebo iným vhodným textom pri akejkoľvek inej jazde.

(5) Texty tabúľ podľa odseku 4 sa vizuálne odlíšia od označenia linky a smeru jazdy pri vykonávaní verejnej dopravy. Výška písmen textu je najmenej 50 mm.

(6) Vlak pristavený vo východiskovej zastávke dlhšie ako jednu minútu pred časom odchodu podľa cestovného poriadku sa označí označením linky a smeru jazdy platným pre najbližší spoj a časom ostávajúcim do času odchodu tohto spoja z východiskovej zastávky podľa cestovného poriadku uvedeným v minútach, pričom označenie smeru jazdy sa strieda s časom ostávajúcim do času odchodu. Vlak odstavený medzi vykonávaním spojov v obratisku mimo zastávky sa označí označením linky a smeru platným pre najbližší spoj alebo textom „Prestávka“ alebo iným vhodným textom. Odstavený zálohový vlak sa označí textom „Zálohový vlak“ alebo „Zálohové vozidlo“.

(7) Miesto určené na nástup a výstup s detským kočíkom, invalidným vozíkom alebo inou nadrozmernou príručnou batožinou sa na vonkajšej strane vlaku zreteľne označí príslušným symbolom.

(8) Vo vlaku sa vyhradí najmenej šesť miest pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, najmenej jedno miesto pre detský kočík, invalidný vozík alebo povolenú nadrozmernú príručnú batožinu a najmenej jedno miesto pre zrakovo postihnutú osobu s vodiacim psom. Tieto miesta sú situované vo vlaku čo najbližšie k stanovišťu vodiča a označené príslušným symbolom.

(9) Prvky umiestnené na vlaku a vo vlaku, ktoré sú určené na orientáciu a ovládanie cestujúcimi, sa zreteľne a zrozumiteľne označia.

(10) Každé dráhové vozidlo sa označí

a) zvonku na strane nástupu cestujúcich obchodným menom, logom alebo znakom dráhového podniku a integrovaného dopravného systému,

b) evidenčným číslom dráhového vozidla podľa odseku 11,

c) v priestore pre cestujúcich počtom miest na sedenie a počtom miest na státie pri najväčšom obsadení vozidla; najviac však päť stojacich osôb na m2,

d) v priestore pre cestujúcich názvom výrobcu vozidla, miestom výroby, rokom výroby a výrobným číslom vozidlovej skrine,

e) na každom stanovišti vodiča najvyššou dovolenou rýchlosťou vozidla,

f) zvonku na každých dverách pre cestujúcich alebo v ich tesnej blízkosti informáciou o možnostiach platby cestovného vo forme symbolov, v prípade potreby doplnených textom.

(11) Evidenčné číslo dráhového vozidla pozostáva zo skratky dráhového podniku a medzerou oddeleného trojčíslia alebo štvorčíslia. Dráhové vozidlo je označené evidenčným číslom na obidvoch čelách, bokoch, v priestore pre cestujúcich na zástene každého stanovišťa vodiča a na každom stanovišti vodiča v zornom poli vodiča, pričom na bokoch vzdialenosť evidenčného čísla od čela vozidla a vzájomná vzdialenosť dvoch evidenčných čísel nie je väčšia ako 15 m.

(12) Označenie umiestnené na stanovišti vodiča v zornom poli vodiča dráhových vozidiel a na vonkajšej strane vozidla električkovej dráhy a trolejbusovej dráhy, ktoré je schopné samostatného pohybu iba pri napájaní z trakčného vedenia, nemusí obsahovať skratku dráhového podniku.

(13) V priestore pre cestujúcich na zástene každého stanovišťa vodiča dráhového vozidla prevádzkovaného na sieti dráh s viac ako jednou vozovňou je uvedený aj názov vozovne, do ktorej je dráhové vozidlo začlenené. V priestore pre cestujúcich na zástene každého stanovišťa obojsmerného dráhového vozidla je uvedené aj označenie stanovišťa vodiča písmenom, ktoré sa na dráhovom vozidle zloženom z viacerých článkov zhoduje s označením článku.

(14) Reklamy a iné touto vyhláškou neustanovené nápisy, oznamy a symboly na vlaku a vo vlaku je možné umiestniť len so súhlasom dráhového podniku a na vyhradených miestach určených dráhovým podnikom, pričom nesmú

a) ohrozovať bezpečnosť prevádzky,

b) obmedzovať výhľad vodiča alebo sprievodcu,

c) nadmerne sťažovať identifikáciu vlaku ako spoja verejnej dopravy zo strany cestujúceho zvonka,

d) obmedzovať označenie vlaku,

e) obmedzovať alebo sťažovať identifikáciu evidenčného čísla dráhového vozidla a

f) prekrývať viac ako 10 % celkovej plochy okien.

(15) Začiatok vlaku sa označí dvoma svetlometmi s bielym svetlom. Električkový vlak sa mimo obce za zníženej viditeľnosti označí aj tretím – strešným svetlometom. Koniec vlaku sa za zníženej viditeľnosti označí dvoma červenými koncovými svetlami.“.

8. V § 57 ods. 4 sa slová „Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len „úrad“)“ nahrádzajú slovami „poverenou právnickou osobou“.

9. V § 58 ods. 6 a 7 sa slová „bezpečnostného orgánu“ nahrádzajú slovami „poverenej právnickej osoby“.

10. V § 66 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak výrobca lanovej dráhy neurčí kratšiu lehotu, prehliadka oceľovej konštrukcie lanovej dráhy sa vykonáva raz za päť rokov.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

11. V § 66 ods. 5 sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „Dopravnému úradu (ďalej len „úrad“)“.

12. V § 81 odsek 2 znie:

(2) Ak sa pri spracovaní cestovného poriadku uplatňujú požiadavky viacerých železničných podnikov alebo iných žiadateľov na rovnakú časovú polohu pravidelného vlaku na rovnakom traťovom úseku – časová kolízia, manažér infraštruktúry uprednostňuje požiadavky postupom podľa § 46 zákona o dráhach.“.

13. V § 85 ods. 1 písm. l) siedmom bode sa pred čiarku vkladajú tieto slová: „a železničných zastávok“.

14. V § 85 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Tarifné kilometre podľa odseku 1 písm. l) siedmeho bodu vychádzajú zo skutočnej vzdialenosti medzi dvomi železničnými stanicami alebo dvomi železničnými zastávkami, pričom skutočná hodnota vzdialenosti sa zaokrúhľuje na celé kilometre. Najnižšia prípustná hodnota je 1 km. Ak skutočná vzdialenosť medzi dvomi železničnými stanicami alebo dvomi železničnými zastávkami je iná než celý kilometer a nedosiahne polovicu ďalšieho kilometra, zaokrúhľuje sa nadol. Ak skutočná vzdialenosť medzi dvomi železničnými stanicami alebo dvomi železničnými zastávkami je iná než celý kilometer a rovná sa alebo je vyššia ako polovica ďalšieho kilometra, zaokrúhľuje sa nahor. Zmena cestovného poriadku v tarifných kilometroch sa vykonáva len k dátumu podľa § 44 ods. 7 prvej vety zákona o dráhach.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

15. V § 85 ods. 3 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „znaky“ sa vkladajú slová „a kontaktné údaje“.

16. V § 86 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Ak je následný interval medzi spojmi linky dlhší ako 10 minút, tento interval je deliteľom alebo násobkom čísla 60; to neplatí, ak to nie je technicky možné zabezpečiť a ak to môže mať negatívny vplyv na nadväznosť spojov dráhovej dopravy alebo inej dopravy, pre spoje s konkrétnym účelom a v časoch prechodu z dlhšieho následného intervalu na kratší a naopak a v časoch prechodu z jedného chronometrážneho pásma na druhé.

(8) Pri určovaní cestovných časov sa vychádza z traťovej rýchlosti v jednotlivých úsekoch dráhy a najvyššej dovolenej rýchlosti a trakčných parametrov vozidiel prevádzkovaných na dráhe. Na konečných zastávkach a v prestupových uzloch, ak je to vhodné vzhľadom na ich stavebné usporiadanie, sa môže pridať čas na vyrovnanie prípadného meškania.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

17. V § 87 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „telefónne číslo na infolinku a webové sídlo dráhového podniku,“.

18. V § 87 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Trvalé zmeny v cestovných poriadkoch vstupujú do platnosti v termínoch zhodných s termínmi zmien grafikonu vlakovej dopravy, ak neexistuje závažný dôvod na vstup zmeny do platnosti v inom termíne.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

19. V § 89 ods. 2 písm. e) sa pred bodku vkladajú tieto slová: „a v prípade železničných vozidiel používaných v železničnom systéme Európskej únie podľa § 62 zákona o dráhach aj podľa technických špecifikácií interoperability“.

20. V § 89 ods. 4, § 91 ods. 1, ods. 5 písm. b) a § 92 ods. 6 písm. a) a b) sa za slovo „schváleným“ vkladajú slová „alebo povoleným“.

21. V § 90 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „vozidla“ vkladajú slová „okrem železničného vozidla, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť zákona o dráhach,“.

22. V § 91 ods. 1 sa za slovo „stroja“ vkladajú slová „alebo dvojcestného vozidla“, za slová „železničné vozidlá“ sa vkladajú slová „podľa § 22a zákona o dráhach“, za slovo „vozidlu“ sa vkladá slovo „európske“, za slovo „registra“ sa vkladá slovo „železničných“ a za slová „traťový stroj“ sa vkladajú slová „alebo dvojcestné vozidlo“.

23. V § 91 odsek 2 znie:

(2) Železničné vozidlá sa nesmú používať, ak nemajú platné povolenie na uvedenie vozidla na trh alebo do prevádzky, nemajú pridelené platné európske evidenčné číslo a v prípade železničných vozidiel používaných v železničnom systéme Európskej únie nie sú registrované v národnom registri železničných vozidiel. Dráhové vozidlá električkových dráh, trolejbusových dráh a špeciálnych dráh sa nesmú používať bez platného technického preukazu alebo bez schváleného typu dráhového vozidla. Na skúšobné chody a skúšobnú prevádzku na účel schvaľovania alebo povoľovania typu dráhového vozidla, jeho podstatnej zmeny, obnovy alebo modernizácie sa toto ustanovenie nevzťahuje.“.

24. V § 91 ods. 5 písm. d) sa za slová „podstatnej zmeny“ vkladá čiarka a slová „obnovy alebo modernizácie“.

25. V § 92 ods. 1 sa za slová „podstatnej zmeny,“ vkladajú slová „obnovy alebo modernizácie“.

26. V § 91 ods. 5 písm. g) sa za slovo „vozidla“ vkladajú slová „na trh alebo“ a za slovo „pridelení“ sa vkladá slovo „európskeho“.

27. V § 91 ods. 6 prvej vete sa za slovom „vozidla“ vypúšťa čiarka a slová „pri vozidlách železničných dráh sa pozastaví platnosť povolenia na prevádzku“. Tretia veta znie: „Pri železničných vozidlách na miestne, historické alebo turistické účely a železničných vozidlách pre vlečky, bezpečnostný orgán pozastaví povolenie na prevádzku.“.

28. V § 91 ods. 7 sa slovo „prevádzku“ nahrádzajú slovami „uvedenie na trh alebo do prevádzky“.

29. V § 92 ods. 1 sa za slovo „schvaľovaní“ vkladajú slová „alebo povoľovaní“, za slovo „typu“ sa vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „alebo“.

30. V § 92 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „traťový stroj a dvojcestné vozidlo prejde dráhu v dĺžke najmenej 10 km v každom smere chodu.“.

31. V § 92 ods. 7 písm. b) sa pred čiarku na konci vkladajú tieto slová: „a pri trolejbusoch aj súmernosť brzdného účinku prevádzkovej brzdy a núdzovej brzdy“.

32. V § 92 ods. 8 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.

33. V § 92 ods. 9 sa za slovo „vozidiel“ vkladajú slová „na trh alebo“.

34. V § 93 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Technickej kontrole podliehajú aj železničné vozidlá používané v železničnom systéme Európskej únie, ktoré sú registrované v národnom registri železničných vozidiel iného členského štátu, sú používané na území Slovenskej republiky a udržiavané údržbárskou dielňou na území Slovenskej republiky.“.

35. V § 93 ods. 11 sa slová „celého existujúceho železničného systému“ nahrádzajú slovami „používané v železničnom systéme Európskej únie“.

36. V § 100 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Na zastávkach električkovej dráhy a trolejbusovej dráhy, ktoré slúžia na výstup a nástup cestujúcich alebo len na nástup cestujúcich, sa umiestnia cestovné poriadky liniek, ktoré v zastávke zastavujú, informácie o plánovaných zmenách v doprave, mapa alebo schéma liniek, mapa okolia zastávky, základné informácie o prepravných podmienkach a tarifných podmienkach a prípadne aj elektronické informačné panely, ktoré zobrazujú informácie o skutočných odchodoch vozidiel zo zastávky a ďalšie dôležité informácie. Vo vlakoch sa umiestni mapa alebo schéma liniek a základné informácie o prepravných a tarifných podmienkach.

(2) Cestujúci sú na zastávkach a vo vozidlách informovaní o plánovaných zmenách v doprave prostredníctvom oznamov a informačného systému. O operatívnych zmenách v doprave sú cestujúci informovaní prostredníctvom informačného systému a v prípade potreby aj priamo zamestnancami dráhového podniku alebo koordinátora integrovaného dopravného systému.“.

37. V § 101 ods. 4 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 3“.

38. § 101 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak sa v priebehu platnosti licencie zmenili niektoré podmienky, na základe ktorých bola vydaná licencia na poskytovanie dopravných služieb, držiteľ licencie predloží licenčnému orgánu príslušné doklady preukazujúce zmenu podmienok do 15 dní od tejto zmeny.“.

39. V § 102 ods. 1 písm. c) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „adresu bydliska a dátum narodenia“.

40. V § 102 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená a) až e).

41. V § 102 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

42. V § 103 ods. 2 písmeno a) znie:

a) obchodné meno a sídlo,“.

43. V § 103 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „ako aj zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,“.

44. V prílohe č. 2 prvej časti a prílohe č. 3 prvej časti v použitých skratkách k symbolu T sa za slovo „dráh“ vkladajú slová „a dvojcestné vozidlá“.

45. V prílohe č. 2 tretej časti v nadpise sa za slovo „schválenie“ vkladajú slová „alebo povolenie“, v časti A úvodnej vete a časti B úvodnej vete sa slovo „schválenie“ nahrádza slovom „povolenie“ a v časti C osemnástom bode sa za slovo „Dvere“ vkladajú slová „alebo mechanické zábrany“.

46. V prílohe č. 3 druhej časti v použitých skratkách sa vypúšťa slovo „turistickej“.

47. V prílohe č. 4 druhá časť a tretia časť znejú:

„Druhá časť

Technický preukaz dráhových vozidiel električkových dráh

Tretia časť

Technický preukaz dráhových vozidiel trolejbusových dráh

“.

48. V prílohe č. 5 úvodnej vete sa za slovo „schválenia“ vkladajú slová „alebo povolenia“.

49. V prílohe č. 5 tabuľke A štvrtom bode sa vypúšťa slovo „železnice“ a za slovo „historické“ sa vkladá čiarka a slová „ubytovacie, nehodové, spojovacie“.

50. V prílohe č. 5 tabuľke A piatom bode a v tabuľke B treťom bode sa na konci vkladajú slová „a dvojcestné vozidlo“.

51. V prílohe č. 5 tabuľke B druhom bode sa vypúšťajú slová „nezávislej trakcie“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.


Andrej Doležal v. r.