Vyhláška č. 303/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Platnosť od 31.10.2020
Účinnosť od 31.10.2020

OBSAH

303

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 29. októbra 2020,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky č. 542/2005 Z. z., vyhlášky č. 584/2008 Z. z., vyhlášky č. 334/2010 Z. z., vyhlášky č. 445/2013 Z. z., vyhlášky č. 28/2017 Z. z., vyhlášky č. 151/2018 Z. z. a vyhlášky č. 295/2020 Z. z. sa mení takto:

V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marek Krajčí v. r.