Vyhláška č. 79/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Platnosť od 17.04.2020
Účinnosť od 01.10.2020

79

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 3. apríla 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z., vyhlášky č. 98/2012 Z. z., vyhlášky č. 291/2012 Z. z., vyhlášky č. 148/2013 Z. z., vyhlášky č. 399/2013, vyhlášky č. 91/2015 Z. z., vyhlášky č. 334/2016 Z. z., vyhlášky č. 265/2017 Z. z. a vyhlášky č. 178/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa za slová „výmaz zapísaných údajov“ vkladajú slová „(ďalej len „návrh na zápis“)“.

2. Slová „návrh podľa § 2“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky okrem § 28a nahrádzajú slovami „návrh na zápis“ v príslušnom tvare.

3. § 2 znie:

㤠2

(1) Návrh na zápis sa podáva elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe formulárov, ktorých vzory sú uvedené v prílohách.

(2) Elektronická podoba formulárov podľa odseku 1 je zverejnená na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy1) alebo špecializovaného portálu,1a) ktorý umožňuje vytvorenie návrhu na zápis vo formáte XML.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

1a) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

4. V § 4 ods. 1 sa nad slovom „zákona“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 4 odsek 2 znie:

(2) K návrhu na zápis sa prikladá listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi; to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorá má byť ako sídlo zapísaná do obchodného registra,1c) vyplýva z katastra nehnuteľností.1d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d znejú:

1c) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 4 ods. 3 sa slová „§ 5 ods. 3 zákona alebo podľa § 5a ods. 4 zákona v prípade elektronického podania“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 zákona alebo podľa § 5b ods. 3 zákona v prípade podania prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta“.

7. V § 4 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí v prípade elektronickej podoby čestného vyhlásenia autorizovaného1e) navrhovateľom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

1e) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 4 ods. 6 sa nad slovom „predpisov“ odkaz 1b nahrádza odkazom 1f.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:

1f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení neskorších predpisov.“.

9. Nadpis nad § 5 sa vypúšťa.

10. § 5 a 6 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

11. V § 11 ods. 2 písmeno i) znie:

i) písomné vyhlásenie zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom, ktorý je

1. zahraničnou fyzickou osobou, o tom, že je zahraničnou fyzickou osobou s výnimkou prípadu, ak je takéto vyhlásenie obsiahnuté v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine, alebo

2. zahraničnou právnickou osobou, o tom, že je zahraničnou právnickou osobou s výnimkou prípadu, ak je k návrhu na zápis priložené osvedčenie o zápise zakladateľa v obchodnom registri alebo inej evidencii, ktoré obsahuje číslo zápisu, v prípade, keď právo štátu, ktorým sa tento zakladateľ spravuje, ustanovuje povinnosť jeho zápisu v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak ide o prípad podľa osobitného predpisu.2aaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aaa znie:

2aaa) § 105b ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 357/2013 Z. z.
§ 7 ods. 17 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2019 Z. z.“.

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 2aab sa vypúšťa.

13. V § 12 ods. 3 sa slová „okrem údajov“ nahrádzajú slovami „okrem listín“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podpis spoločníka a nadobúdateľa musí byť úradne osvedčený.“.

14. Nadpis nad § 19 znie: „Podnik zahraničnej právnickej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby“.

15. § 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19

Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.

(2) K návrhu na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) zakladateľský dokument zahraničnej právnickej osoby,

b) stanovy zahraničnej právnickej osoby, ak boli prijaté,

c) rozhodnutie zahraničnej právnickej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky,

d) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

e) osvedčenie o zápise zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná právnická osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie alebo písomné vyhlásenie zahraničnej právnickej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie,

f) iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.“.

16. V § 20 ods. 1 sa slová „zahraničnej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú slovami „zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby“.

17. V § 20 ods. 2 sa slová „zahraničnej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú slovami „zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby“ a slovo „vzor“ sa nahrádza slovom „zoznam“.

18. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27a

Návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod

(1) Návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 31.

(2) Ak ide o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod, ktorý podala na základe povinnosti vyplývajúcej z osobitného zákona5a) osoba splnomocnená navrhovateľom, prikladá sa k návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod listina podľa § 4 ods. 3.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19. V § 28 ods. 2 sa vypúšťajú slová „výmaz podnikateľa fyzickej osoby a“.

20. Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 75j ods. 4 Obchodného zákonníka.“.

21. V § 28 odsek 6 znie:

(6) V prípade podľa osobitného zákona8) sa k návrhu na výmaz prikladá písomné vyhlásenie likvidátora o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly;8a) podpis likvidátora musí byť úradne osvedčený.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:

8) § 75j ods. 2 Obchodného zákonníka.

8a) § 75j ods. 6 Obchodného zákonníka.“.

22. Prílohy č. 1 a 2 sa vypúšťajú.

23. Prílohy č. 3 až 31 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 12 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 14 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 16 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 17 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 18 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 19 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 20 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 21 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 22 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 23 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 24 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 25 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 26 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 27 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 28 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 30 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Príloha č. 31 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.


Mária Kolíková v. r.