Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.08.2020 194/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
01.08.2020 207/2020 Z. z. Novela nariadenia , ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
01.08.2020 208/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
01.08.2020 209/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
01.08.2020 210/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
01.08.2020 211/2020 Z. z. Novela nariadenia o požiadavkách množiteľského viniča na trh
01.08.2020 212/2020 Z. z. Novela nariadenia na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
01.08.2020 213/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
01.08.2020 214/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
01.08.2020 215/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
05.08.2020 217/2020 Z. z. Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2020
05.08.2020 218/2020 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch
15.08.2020 199/2020 Z. z. Novela zákona o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
25.08.2020 226/2020 Z. z. Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
30.08.2020 223/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
30.08.2020 224/2020 Z. z. Novela vyhlášky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke