Zákon č. 260/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

Platnosť od 28.09.2020
Účinnosť od 15.10.2020

260

ZÁKON

zo 17. septembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 28 a 29 znejú:

2) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019).

28) Nariadenie (EÚ) 2019/515.

29) Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/515.“.

2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „návrhu technického predpisu“ nahrádzajú slovami „technickom predpise“.

3. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) metodicky usmerňuje a riadi postup osobitného poskytovania informácií o návrhu technického predpisu.“.

4. V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:

b) metodicky usmerňuje a riadi postup poskytovania informácií o technickom pravidle,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.

5. V § 9 odsek 3 znie:

(3) Orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy, ktorý vydal rozhodnutie,31) informuje o takomto rozhodnutí Komisiu, členské štáty, štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a kontaktné miesto pre výrobky podľa osobitného predpisu.32)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 znejú:

31) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/515.

32) Čl. 5 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/515.“.

6. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Hospodársky subjekt32a) môže sprístupniť vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, vypracované podľa osobitného predpisu,32b) na posúdenie tovaru podľa osobitného predpisu32c) v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; ak hospodársky subjekt sprístupňuje vyhlásenie o vzájomnom uznávaní v elektronickej podobe na svojom webovom sídle, musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu.32d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32a až 32d znejú:

32a) Čl. 3 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2019/515.

32b) Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2019/515.

32c) Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2019/515.

32d) Čl. 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/515.“.

7. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Poskytovanie informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru

(1) Orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo ten, kto je zodpovedný za vznik prekážok32e) voľného pohybu tovaru na území Slovenskej republiky32f) (ďalej len „oznamovací subjekt“) informuje úrad o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v jeho územnej pôsobnosti, v jeho katastrálnom území alebo na území Slovenskej republiky spolu s uvedením presného miesta a času trvania prekážok voľného pohybu tovaru a o opatreniach, ktoré vykonali alebo zamýšľajú vykonať, aby zabezpečili voľný pohyb tovaru, a poskytuje úradu svoje údaje v rozsahu názov, adresa elektronickej pošty, meno a priezvisko kontaktnej osoby.

(2) Úrad zabezpečuje výmenu informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru a o opatreniach podľa odseku 1 podľa osobitného predpisu33) tak, že

a) informuje Komisiu o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť na území Slovenskej republiky a ktoré vedú k vážnemu narušeniu voľného pohybu tovaru, a o opatreniach podľa odseku 1,

b) informuje oznamovací subjekt, ktorý úradu poskytol údaje o kontaktnej osobe podľa odseku 1 o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť na území iného členského štátu alebo na území Slovenskej republiky, a o opatreniach podľa odseku 1,

c) metodicky usmerňuje a riadi postup poskytovania informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru a o opatreniach podľa odseku 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32e a 32f znejú:

32e) Čl. 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2679/98.

32f) Napríklad čl. 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.