Nariadenie vlády č. 236/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Platnosť od 02.09.2020
Účinnosť od 01.10.2020

236

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. augusta 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 82/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ktorý podlieha schvaľovaniu podľa osobitného predpisu25a) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a sa vypúšťa.

2. V § 13a sa slová „do 21. augusta 2023“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2020“.

3. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. októbra 2020

V období od 1. októbra 2020 do 21. augusta 2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov platia hodnoty najvyššie prípustných expozičných limitov plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 2.“.

4. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.

NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ EXPOZIČNÉ LIMITY CHEMICKÝCH FAKTOROV V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

Tabuľka č. 1

Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL)

Por. čísloChemická látkaCAS1)NPEL2)Poznámka
priemerný3)krátkodobý4)
ppm5)mg · m-3 6)ppmmg · m-3
1.Acetaldehyd(etanál)75-07-05091---
2.Acetanhydrid(anhydrid kyseliny octovej)108-24-7521---
3.Acetón7)(propanón)67-64-15001210---
4.Acetonitril(etánnitril, nitril kyseliny etánovej, metylkyanid)75-05-84070--K8)
5.Akroleín(akrylaldehyd, prop-2-enal)107-02-80,020,050,050,12-
6.Aldrin309-00-2-0,25--K
7.Alylalkohol(prop-2-én-1-ol)107-18-624,8512,1K
8.2-Aminoetanol141-43-512,537,6K
9.2-Aminopyridín504-29-00,52---
10.Amitrol61-82-5-0,2---
11.Amoniak7664-41-720145036-
12.Amylalkohol (pentanol) - izoméry30899-19-5207380292-
13.Anilín7)62-53-327,74519,35K
14.Antimón a jeho anorganické zlúčeniny (ako Sb)7440-36-0-0,5---
15.Antimonovodík7803-52-30,050,3---
16.ANTU(α-naftyltiourea)86-88-4-0,3---
17.Azid sodný26628-22-8-0,1-0,3K
18.Báriumzlúčeniny rozpustné (ako Ba)7440-39-3-0,5---
19.1,4-Benzochinón(chinón, p-benzochinón)106-51-40,10,4--S9)
20.Bifenyl92-52-40,161--K
21.Bisfenol A(4,4´-izopropylidéndifenol)inhalovateľná frakcia10)80-05-7-2---
22.Bróm7726-95-60,10,7---
23.Brómetán(etylbromid)74-96-4-890---
24.Brómmetán(metylbromid)74-83-914--K
25.Brómchlórmetán74-97-52001100--K
26.Bromovodík10035-10-6--26,7-
27.Butanón(etylmetylketón)78-93-3200600300900-
28.Butántiol109-79-50,51,913,8-
29.2-Butoxyetanol(butylglykol)111-76-2209850246K
30.2-Butoxyetyl-acetát(butylglykol-acetát)112-07-22013350333K
31.Butylacetáty
n-Butylacetát123-86-450241150723-
sek-Butylacetát105-46-450241150723-
izo-Butylacetát110-19-050241150723-
terc-Butylacetát540-88-5100500150700-
32.n-Butylakrylát141-32-32111053S
33.Butylalkoholy(butanoly)
n-Butanol7)71-36-3100310---
sek-Butanol78-92-2100310---
izo-Butanol78-83-1100310---
terc-Butanol75-65-0206280250-
34.Butyldiglykol2-(2-butoxyetoxy)etanol112-34-51067,515101,2-
35.p-terc-Butylfenol (ptBP)7)98-54-40,080,5---
36.terc-Butyl-metyl-éter1634-04-450183,5100367-
37.4-terc-Butyltoluén(p-terc-butyltoluén)98-51-11060---
38.but-2-ín-1,4-diol(butynediol)110-65-6-0,5---
39.Cínzlúčeniny anorganické (ako Sn)7440-31-5-2-4-
40.Cínzlúčeniny organické (ako Sn)7440-31-5-0,1-0,2K
41.Cyklohexán110-82-7200700---
42.Cyklohexanol108-93-050210--K
43.Cyklohexanón108-94-110412082K
44.Cyklohexén110-83-83001000---
45.Cyklohexylamín(cyklohexánamín)108-91-85201040-
46.DDT(dichlórdifenyltrichlóretán)50-29-3-1-8K
47.Desflurán57041-67-5107020140-
48.Diacetyl(butándión)431-03-80,020,070,10,36-
49.Dibenzoyldioxidán(dibenzoylperoxid)94-36-0-5---
50.Diborán19287-45-70,10,1---
51.Dibutylftalát84-74-2-3-5-
52.Dieldrin60-57-1-0,25--K
53.Dietylamín109-89-75151030-
54.2-Dietylamínoetanol100-37-8524--K
55.Dietylénglykol(2,2´-oxydietanol)111-46-610442090-
56.Dietylénglykoldimetyléter111-96-65281056K
57.Dietyléter60-29-7100308200616-
58.Di-(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)117-81-7-3-5-
59.Difenyléter101-84-817214-
60.1,2-Dichlórbenzén(o-dichlórbenzén)95-50-12012250306K
61.1,4-Dichlórbenzén(p-dichlórbenzén)106-46-72121060K
62.Dichlórdietyléter111-44-41059--K
63.1,1-Dichlóretán75-34-3100412--K
64.1,2-Dichlóretén(1,2-dichlóretylén)540-59-02008002501010-
65.Dichlórmetán7)(metylénchlorid)75-09-2100353200706K
66.Dichlórvos(2,2-dichlórvinyl-dimetyl fosfát)62-73-70,111--K
67.N,N-Dimetylacetamid127-19-510362072K
68.Dimetylamín124-40-323,859,4-
69.N,N-Dimetylanilín121-69-75251050K
70.1,3-Dimetylbutylacetát108-84-950300---
71.Dimetyléter115-10-610001920---
72.N,N-Dimetylformamid7)68-12-25151030K
73.2,2-Dimetylpropán(neopentán)463-82-110003000---
74.Dinitrobenzén(všetky izoméry)25154-54-50,151--K
75.1,4-Dioxán123-91-12073---
76.Endrin72-20-8-0,1--K
77.Enflurán13838-16-9108020150-
78.Etántiol(etylmerkaptán)75-08-10,51,31,02,6-
79.2-Etoxyetanol7)(etylglykol)110-80-528--K
80.2-Etoxyetyl-acetát7)(etylglykol-acetát)111-15-9211--K
81.Etylacetát(octan etylový)141-78-62007344001468-
82.Etylakrylát140-88-55211042S
83.Etylalkohol(etanol)64-17-550096010001920-
84.Etylamín(etánamín)75-04-759,4---
85.Etylbenzén7)100-41-4100442200884K
86.Etyléndiamín(etán-1,2-diamín)107-15-31025--S
87.Etylénglykol(etán-1,2-diol)Etylénglykol-dinitrát(nitroglykol-dinitrát etylénglykolu)107-21-1205240104K
88.628-96-60,050,320,10,6K
89.Etylénchlórhydrín(2-chlóretanol)107-07-313,3--K
90.Etylformiát(mravčan etylový)109-94-4100310--K
91.2-etylhexán-1-ol(2-etyl-1-hexanol)104-76-715,4---
92.Fenol1)108-95-228416K
93.p-Fenyléndiamín(benzén-1,2-diamín)106-50-3-0,1--S
94.Fluór7782-41-41,01,5823,16-
95.2-Fenylpropán7)(izopropylbenzén, kumén)98-82-8105050250K
96.2-Fenylpropén98-83-950246100492-
97.Fluorid sírový2551-62-410006100---
98.Fluoridy - anorganické(ako F)-2,5---
99.Fluórovodík, kyselina fluorovodíková7)(ako F)7664-39-31,81,532,5-
100.Fosfor - žltý, biely12185-10-3-0,05-0,1-
101.Fosforovodík(fosfín)7803-51-20,10,140,20,28-
102.Fosgén(chlorid karbonylu)75-44-50,020,080,10,4-
103.Freóny
Trichlórfluormetán(freón 11)75-69-450030007504500-
Dichlórdifluórmetán(freón 12)75-71-81000410012505100-
Trifluórbrómmetán(freón 13B1)75-63-810006200---
Dichlórfluórmetán(freón 21)75-43-410432086-
Monochlórdifluórmetán (chlórdifluórmetán, freón 22)75-45-610003600---
1,2-Dichlór-1,1,2,2-tetrafluóretán(freón 114)76-14-21000710012508890-
1,1,1,2-Tetrachlór-2,2-difluóretán(freón 112a)76-11-920017004003400-
1,1,2,2-Tetrachlór-1,2-difluóretán(freón 112)76-12-020017004003400-
104.Ftalanhydrid(anhydrid kyseliny ftalovej)85-44-9-1--S
105.Furfural(furán-2-karbaldehyd)98-01-127,9--K
106.Furfurylalkohol(furán-2-ylmetanol)98-00-01041--K
107.Gáfor(bornán-2-ón)76-22-2213426-
108.Glutaraldehyd (pentándiál)111-30-80,050,20,050,2S
109.Glycerín56-81-5-10---
110.Guma, komponenty:9006-04-6
Ditiokarbamáty (dietylditiokarbamát)148-18-5-2,0--S
p-Fenylendiamínové zlúčeniny (PPD)106-50-3-0,1--S
Tiazoly (merkaptobenztiazol)49-30-4-4,0--S
Tiuramy (tetrametyltiuram-disulfid)137-26-8-1,0--S
111.Halotan7)(2-bróm-2-chlór-1,1,1-trifluóretán)151-67-75401080-
112.Heptachlór76-44-8-0,05-0,4K
113.n-Heptán142-82-55002085---
114.Heptán-2-ón(metylpentylketón)110-43-050238100475K
115.Heptán-3-ón(etylbutylketón)106-35-42095---
116.Hexachlór-1,3-butadién87-68-30,020,21--K
117.Hexachlóretán67-72-119,8219,6K
118.Hexachlórcyklohexán, HCH(izoméry α a β)319-84-6 319-85-7-0,5-4K
119.Hexánvšetky izoméry okrem n-hexánu500180010003600-
120.n-Hexán7)110-54-3207240140-
121.2-Hexanón7)(metyl-n-butylketón)591-78-6521---
122.Hexón7)(izobutylmetylketón)108-10-1208340166K
123.Hliník7)kovový, oxid hlinitý, hydroxid hlinitýinhalovateľná frakcia10) - prachrespirabilná frakcia11) - prach7429-90-51344-28-121645-51-2--41,5-----
124.Hliník, alkylzlúčeniny-2---
125.Hliník, rozpustné soli-2---
126.Hydrid lítny inhalovateľná frakcia10)7580-67-8---0,02-
127.Hydrochinón(benzén-1,4-diol)123-31-9-2--K
128.Hydroxid sodný1310-73-2-2---
129.Hydroxid vápenatý respirabilná frakcia11)1305-62-0-1-4-
130.Chlór7782-50-5--0,51,5-
131.Chlóracetaldehyd107-20-013--K
132.Chlórbenzén7)108-90-75231570-
133.Chloroprén(2-chlórbuta-1,3-dién)126-99-8518--K
134.Chlóretán75-00-3100268---
135.Chlórmetán(metylchlorid)74-87-32042---
136.Chlorid fosforečný10026-13-8-1---
137.Chloroform(trichlórmetán)67-66-3210--K
138.3-Chlórpropén(alylchlorid)107-05-113--K
139.Chlorovodík7647-01-0581015-
140.Chróm anorganické zlúčeniny chrómu (II) a (III) - nerozpustné (ako Cr)7440-47-3-2---
141.Izoamylalkohol123-51-35181037-
142.Izoflurán26675-46-7108020150-
143.Izokyanáty
Hexametylén-1,6-diizokyanát (HDI)822-06-00,0050,035--S
4,4'-Metyléndifenylizokyanát (MDI)101-68-80,0020,03--S
Metylizokyanát (MIC)624-83-9--0,02--
Toluén-2,4-diizokyanát (TDI)584-84-90,0020,014--S
Trimetylhexametylén-diizokyanát28679-16-50,0020,017--S
144.Izopropylalkohol(propán-2-ol)67-63-02005004001000-
145.Izopropylamín(propán-2-amín)75-31-05121024-
146.Jód7553-56-20,11,10,11,1-
147.Kaprolaktám(prach, pary)105-60-2-10-40-
148.Karbid kremíka(bez obsahu vlákien)respirabilná frakcia11)inhalovateľná frakcia10)409-21-2--1,54-----
149.Ketén463-51-40,50,9---
150.Kobalt a jeho zlúčeniny7) (ako Co)7440-48-4-0,05--S
151.Krezol (metylfenoly)o-Krezolm-Krezolp-Krezol1319-77-395-48-7108-39-4106-44-5522--K
152.Kyánamid (karbamonitril)420-04-20,581--K
153.Kyanid draselný (ako kyanid)151-50-8-1-5K
154.Kyanid sodný (ako kyanid)143-33-9-1-5K
155.Kyanidy (ako CN) inhalovateľná frakcia10)-1-5K
156.Kyanovodík (ako kyanid)(kyselina kyanovodíková)74-90-80,914,55K
157.Kyselina akrylová(kyselina prop-2-énová)79-10-710292059NPEL krátkodobý je vo vzťahu k referenčnému času jednej minúty
158.Kyselina dusičná7697-37-2--12,6-
159.Kyselina mravčia(kyselina metánová)64-18-659---
160.Kyselina octová(kyselina etánová)64-19-710252050-
161.Kyselina fosforečná7664-38-2-1-2-
162.Kyselina pikrová(2,4,6-trinitrofenol)88-89-1-0,1--K, S
163.Kyselina propánová(kyselina propiónová)79-09-410312062-
164.Kyselina sírová (hmla)7664-93-9-0,05---
165.Kyselina šťaveľová (kyselina etándiová)144-62-7-1---
166.Lakový benzín12)50300100600
167.Lindán7)(hexachlórcyklohexán izomér)58-89-9-0,1--K
168.Maleínanhydrid(anhydrid kyseliny maleínovej)108-31-60,10,41--S
169.Mangán a jeho anorganické zlúčeniny (ako mangán)inhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)7439-96-5--0,20,05-----
170.Meď a jej anorganické zlúčeniny (ako Cu)inhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11) a dymy7440-50-8--10,2-----
171.2-Metoxyetanol(metylglykol)109-86-41---K
172.2-(2-metoxyetoxy) etanol111-77-31050,1--K
173.2-Metoxyetylacetát(metylglykol acetát)110-49-61---K
174.2-Metoxymetyl-etoxypropanol(dipropylén glykol mono-metyléter)34590-94-850308--K
175.1-Metoxypropán-2-ol (propylénglykolmonometyléter)107-98-2100375150568K
176.2-Metoxypropán-1-ol(propylénglykol 2-metyléter)1589-47-5519--K
177.2-Metoxypropán-2-yl acetát (propylénglykol 1-metyléter 2-acetát)108-65-650275100550K
178.2-Metoxypropylacetát(propylénglykol 2-metyléter-1-acetát)70657-70-42011040220K
179.Metylacetát(octan metylový)79-20-9100310250770-
180.Metylalkohol7)(metanol)67-56-1200260--K
181.Metylacetylén(metyletín)74-99-710001650---
182.Metylakrylát96-33-35181036-
183.Metylamín(metánamín)74-89-51013---
184.N-metylanilín100-61-80,52,214,4K
185.4-Metylanilín106-49-014,4628,92K
186.Metylbután(izopentán)78-78-410003000---
187.1-Metylbutylacetát(amylacetát)626-38-050270100540-
188.Metylcyklohexán108-87-22008104001620-
189.Metylcyklohexanol(všetky izoméry)25639-42-350235---
190.2-Metyl-4,6-dinitro-fenol (DNOC)534-52-1-0,2--K
191.Metylester kyseliny mravčej(metylformiát)107-31-350125100250K
192.5-Metylhexán-2-ón(metylizoamylketón)110-12-32095---
193.5-Metyl-3-heptanón541-85-5105320107-
194.Metyljodid(jódmetán)74-88-40,32---
195.Metyl-merkaptán(metántiol)74-93-10,511--
196.Metylmetakrylát(metyl 2-etylpropenoát)80-62-650-100-S
197.4-Metylpentán-2-ón(izobutylmetylketón, hexón)108-10-1208350208-
198.N-Metyl-2-pyrolidon872-50-410402080K
199.Metylstyrén (vinyltoluén)- všetky izoméry25013-15-4100490200980-
200.Mevinfos(metyl 3­-(dimetoxyfosfonyloxy)-but-2-enoát)7786-34-70,010,093--K
201.Molybdén a jeho zlúčeniny rozpustné(ako Mo)7439-98-7-5---
202.Molybdén a jeho zlúčeniny nerozpustné (ako Mo)inhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)7439-98-7--105-----
203.Morfolín110-91-810362072-
204.Naftalén91-20-310501580K
205.Nikotín54-11-5-0,5-1,5K
206.Nitrobenzén7)98-95-30,21,0--K
207.Nitroetán79-24-32062100312K
208.Nitroglycerín(glyceroltrinitrát)55-63-00,010,0950,020,19K
209.Nitrotoluén2-Nitrotoluén3-Nitrotoluén4-Nitrotoluén1321-12-688-72-299-08-199-99-016211K
210.Nonány1508002001100-
211.Oktány2009003001400-
212.Oleje minerálne13)kvapalný aerosól, dymy51153-
213.Olovo a jeho anorganické zlúčeniny7), 14) (ako Pb)respirabilná frakcia11)inhalovateľná frakcia10)7439-92-1--0,150,5-----
214.Olovo a jeho organické zlúčeniny-0,05---
Tetraetylolovo7) (ako Pb)78-00-2-0,05-0,2K
Tetrametylolovo7) (ako Pb)75-74-1-0,05-0,2K
215.Ortuť a bivalentné anorganické zlúčeniny, vrátane oxidu ortuťnatého a chloridu ortuťnatého7),15)(ako Hg)7439-97-6-0,1---
216.Ortuť- organické zlúčeniny(ako Hg)-0,01--K, S
217.Oxid dusičitý (NO2)16)10102-44-00,50,9611,91-
218.Oxid dusnatý (NO)16)10102-43-922,5---
219.Oxid dusný (N2O)10024-97-2100183---
220.Oxid fosforečný1314-56-3-1-5-
221.Oxid horečnatýrespirabilná frakcia11)inhalovateľná frakcia10)1309-48-4--410-----
222.Oxid chloričitý (chlórdioxid)10049-04-40,10,3---
223.Oxid osmičelý20816-12-00,00020,0021---
224.Oxid sírový7446-11-9-1---
225.Oxid siričitý7446-09-50,51,312,7-
226.Oxid titaničitý13463-67-7-5---
227.Oxid uhličitý124-38-950009000---
228.Oxid uhoľnatý7),16)630-08-02023100117-
229.Oxid vanadičný7)inhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)1314-62-1--0,20,05-----
230.Oxid vápenatýrespirabilná frakcia11)1305-78-8-1-4-
231.Oxid zinočnatý, dymyrespirabilná frakcia11)1314-13-2-1-1-
232.Oxidy železa, dymy (ako Fe)respirabilná frakcia11)inhalovateľná frakcia10)1345-25-11309-37-1--1,54-----
233.Ozón10028-15-60,10,20,20,4-
234.Paraquatdichlorid(paraquat)1910-42-5-0,1--K
235.Parafín, dymy8002-74-2-2-6-
236.Paratión7)(O,O-dietyl-O-4-nitrofenyl tiofosfát)56-38-2-0,1--K
237.Pentaboran19624-22-70,0050,0130,0150,039-
238.Pentakarbonyl železa13463-40-60,10,81---
239.Pentán109-66-010003000---
240.Pentylacetát(všetky izoméry)628-63-7625-16-1620-11-1123-92-250505050270270270270100100100100540540540540-
241.Peroxid vodíka7722-84-111,422,8-
242.Piperazín110-85-0-0,1-0,3-
243.Platina - kovová7440-06-4-1---
244.Platina - zlúčeniny rozpustné (ako Pt)-0,001-0,002S
245.Polyetylénglykol25322-68-3-1000---
246.Polychlórované bifenyly(PCB)-0,1--K
247.Propylacetát(octan propylový)109-60-4100400200800-
248.Pyretrum(vyčistený od citlivých laktónov)8003-34-7-1---
249.Pyridín110-86-1515---
250.Rezorcinol (benzén-1,3-diol)108-46-31045--K
251.Selén a jeho anorganické zlúčeniny(ako Se)7782-49-2-0,1---
252.Selenovodík7783-07-50,020,070,050,17-
253.Sevoflurán28523-86-6108020170-
254.Silikóninhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)7440-21-3--104-----
255.Síran (sulfát) bárnatýinhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)7727-43-7--41,5-----
256.Síran vápenatýinhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)(anhydrid,dihydrát,sádra)7778-18-9 7778-18-910101-41-413397-24-5--41,5-----
257.Sírovodík(sulfán)7783-06-4571014-
258.Striebrokovovérozpustné zlúčeniny(ako Ag)7440-22-4--0,10,01-----
259.Styrén1)100-42-5209050200-
260.Sulfid (sírnik) fosforečný1314-80-3-1---
261.Sulfid uhličitý7)(sírouhlík)75-15-0515--K
262.Sulfidy(suma dimetyldisulfid, dimetylsulfid, metylmerkaptán)1----
263.Sulfotep3689-24-5-0,1-0,2K
264.Tálium a jeho rozpustné zlúčeniny(ako Tl)7440-28-0-0,1---
265.Tantalinhalovateľná frakcia10)respirabilná frakcia11)7440-25-7--41,5-----
266.Telúr a jeho zlúčeniny(ako Te)13494-80-9-0,1---
267.Terfenyl, hydrogenovaný61788-32-7219548-
268.Terpentín(terpentínový olej)8006-64-2100560150850S
269.Tetraetoxysilán78-10-4544---
270.Tetrahydrofurán7)109-99-950150100300K
271.1,1,2,2-Tetrachlóretán79-34-517214K
272.Tetrachlóretylén7)(tetrachlóretén, perchlóretylén)127-18-42013840275K
273.Tetrachlórmetán7)(chlorid uhličitý)56-23-516,4532K
274.Tetranitrometán509-14-8-10---
275.Toluén7)108-88-350192100384K
276.Trietylamín121-44-828,4312,6K
277.1,2,4-Trichlórbenzén120-82-1215538K
278.1,1,1-Trichlóretán7)(metylchloroform)71-55-61005552001100-
279.1,1,2-Trichlóretán79-00-5105520110K
280.Trichlorid-oxid fosforečný (chlorid fosforylu)10025-87-30,010,0640,020,12-
281.Triglycidyl-izokyanuarát-0,1---
282.Trimellitan hydrid552-30-7-0,04--S
283.Trimetylamín75-50-324,9512,5-
284.Trimetylbenzén (mezitylén)všetky izoméry526-73-895-63-6108-67-820100---
285.2,4,6-TrinitrotoluénTNT (a izoméry v technických zmesiach)118-96-70,0110,10,0220,2K
286.Vinylacetát(octan vinylový)108-05-4517,61035,2-
287.Vinylidénchlorid(1,1-dichlóretén, dichlóretylén)75-35-428520-
288.Výfukové plyny16), 17)ako CO ako NO2630-08-0 10102-44-020 0,523 0,96100 1117 1,91- -
289.Wolfrámnerozpustné zlúčeninyrozpustné zlúčeniny7440-33-7--51-----
290.Xylén, zmiešané izoméry7)1330-20-750221100442K
291.o-Xylén95-47-650221100442K
292.m-Xylén108-38-350221100442K
293.p-Xylén106-42-350221100442K
294.Zinok a jeho anorganickézlúčeninyrespirabilná frakcia11)inhalovateľná frakcia10)7440-66-6--0,12-----
295.Zirkón a jeho zlúčeniny (ako Zr)7440-1---

Tabuľka č. 2

Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL), ktoré majú ustanovené prechodné obdobie pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov podľa § 13b

Por. čísloChemická látkaCAS1)NPEL2)Poznámka
priemerný3)krátkodobý4)
ppm5)mg · m-3 6)ppmmg · m-3
1.Oxid dusičitý (NO2)16)10102-44-024--NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
2.Oxid dusnatý (NO)16)10102-43-92530--NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
3.Oxid uhoľnatý16)630-08-030356070NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
4.Výfukové plyny16), 17) ako CO
ako NO2
630-08-0
10102-44-0
20
1
25
2
-
-
-
-
NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov
NPEL do 21.08.2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov

Tabuľka č. 3

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne fibrogénnym účinkom18)

FaktorNPELr – pre respirabilnú frakciu19) (mg · m-3)NPELc – pre celkovú koncentráciu20) (mg · m-3)
Fr21) = 100 %
1. Kremeň22)0,1 (TSH)23)
2. Kristobalit22)0,1 -
3. Tridymit22)0,1 -
4. Gama-oxid hlinitý22)0,1 -
Fr ≤ 5 % Fr > 5 %24)
5. Dinas2 10:Fr10
6. Grafit2 10:Fr10
7. Čierne uhlie2 10:Fr10
8. Koks2 10:Fr10
9. Sľuda2 10:Fr10
10. Talok bez obsahu respirabilných vlákien2 10:Fr10
11. Kaolín2 10:Fr10
12. Ostatné kremičitany (okrem azbestu)2 10:Fr10
13. Šamot2 10:Fr10
14. Zlievarenské pevné aerosóly2 10:Fr10
15. Horninové pevné aerosóly2 10:Fr10

Tabuľka č. 4

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s možným fibrogénnym účinkom

FaktorNPELc20) (mg · m-3)
1. Oxid kremičitý, amorfný (tepelné a mokré procesy, nevypálená infuzóriová hlinka, kremelina)4
2. Oxid kremičitý, amorfný (kremenné sklo, roztavený kremeň, dymy, vypálená infuzóriová hlinka)0,3 (NPELr)
3. Zváračské pevné aerosóly25)5
4. Bentonit6

Tabuľka č. 5

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom

FaktorNPELc20) (mg · m-3)
1. Hnedé uhlie a lignit24)10
2. Vápenec, mramor24)10
3. Baryt24)10
4. Siderit24)10
5. Pevné aerosóly z umelého brusiva24) (karborundum, elektrit)10
6. Železo a jeho zliatiny26)6
7. Čadič tavený10
8. Pôdne pevné aerosóly10
9. Vysokopecná troska10
10. Oceliarska troska10
11. Popolček10
12. Škvara10
13. Magnezit10
14. Dolomit10
15. Kovové dentálne zliatiny10
16. Sadze (karcinogén kategórie 1A)2 (TSH)23)
17. Cement10
18. Inertný prach (častice nerozpustné vo vode, inde nezaradené)10

Tabuľka č. 6

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly s prevažne dráždivým účinkom

FaktorNPELc20) (mg · m-3)
1. Textilný pevný aerosól
bavlna2
ľan2
konope2
hodváb2
syntetické vlákna textilné4
sisal6
juta6
kapok6
2. Živočíšny pevný aerosól
perie4
vlna6
srsť6
ostatný živočíšny pevný aerosól6
3. Rastlinný pevný aerosól27)
múka4
cukor6
tabak4
čaj4
káva zelená2
korenie2
pevný aerosól obilný6
pevný aerosól z dreva
a) exotické dreviny1
b) ostatné dreviny8
c) dub, buk (karcinogén kategórie 1A)(TSH)23), 29)
ostatný rastlinný pevný aerosól6
4. Iný pevný aerosól s dráždivým účinkom
z brúsenia a opracovania
a) fenolformaldehydových živíc5
b) PVC5
c) pneumatík3
d) sklolaminátov5
e) polyakrylátových živíc5
f) epoxidových živíc2
g) polyesterových živíc5
h) polyetylénu5
i) polypropylénu5
j) polymérnych materiálov5
k) polystyrénu5
l) papiera6
m) škrobu4

Tabuľka č. 7

Najvyššie prípustné expozičné limity pre minerálne vláknité pevné aerosóly

FaktorNPELc20)
početná koncentrácia počet respirabilných vlákien28) · cm-3hmotnostná koncentrácia mg · m-3
1. Azbest (karcinogén kategórie 1A)0,1 (TSH)23)-
2. Umelé minerálne vlákna (napríklad čadičové, sklenené, troskové)30)24
3. Ohňovzdorné keramické vlákna (karcinogén kategórie 1B)(TSH)23), 31)-

Vysvetlivky:

1) CAS číslo je medzinárodne ustanovené registračné číslo priradené príslušnému chemickému faktoru na účel presnej identifikácie chemickej látky, ak údaje boli publikované v odbornej literatúre.

2) Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) chemických faktorov vychádzajú zo záväzných a indikatívnych limitných hodnôt ustanovených a revidovaných na úrovni právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré zohľadňujú, ale ich neprekračujú (príloha č. 4). Ďalšie limity vychádzajú z národných limitov členských štátov Európskej únie, napríklad Nemecka, Spojeného kráľovstva a Švédska. Sú odvodené z najnovších vedeckých údajov so zreteľom na ochranu zdravia a odporúčaných kritérií Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (SCOEL), zriadeného Európskou komisiou, pričom berú do úvahy dostupnosť meracích techník a faktory dosiahnuteľnosti.

Najvyššie prípustný expozičný limit pre chemické faktory je definovaný ako najvyššie prípustná koncentrácia chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí neodôvodnené obťažovanie, napríklad nepríjemným zápachom, a to aj pri opakovanej krátkodobej expozícii alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života.

NPEL pre chemické faktory sú ustanovené priemernou hodnotou a krátkodobou hodnotou.

3) NPEL priemerný predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných v dýchacej zóne za 8-hodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

4) NPEL krátkodobý je ustanovený na predchádzanie škodlivým zdravotným účinkom alebo iným neočakávaným účinkom (napríklad dráždivým, žieravým, narkotickým, obťažujúcim, ovplyvňujúcim činnosť srdca a schopnosť sebazáchovy) spôsobeným krátkodobými opakovanými vrcholovými expozíciami, ktoré nie sú dostatočne kontrolované uplatňovaním 8-hodinového priemerného limitu.

NPEL krátkodobý predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných počas 15-minútového referenčného času, ktorému môžu byť zamestnanci exponovaní kedykoľvek v priebehu pracovnej zmeny (najviac štyrikrát za pracovnú zmenu a len pri látkach so systémovým účinkom).

NPEL krátkodobý nie je stropný limit ani nezávislý limit, je súčasťou 8-hodinového priemerného limitu. Pre chemické faktory, pre ktoré je ustanovený priemerný aj krátkodobý limit, musia byť dodržané obidve hodnoty. Pre chemické faktory s výraznými akútnymi dráždivými účinkami je ustanovený len krátkodobý NPEL, aby boli zohľadnené zdravotné účinky vznikajúce z krátkodobej expozície.

Pre niektoré látky s veľmi rýchlym nástupom toxických účinkov sa NPEL krátkodobý ustanovuje individuálne na kratší čas ako 15 minút; napríklad kyselina akrylová, u ktorej je NPEL krátkodobý ustanovený k referenčnému času jednej minúty vzhľadom na jej silné dráždivé účinky na exponovaných zamestnancov.

5) Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s toxickým účinkom sú ustanovené nezávisle od teploty a tlaku v ppm (parts per million objem vyjadrený počtom objemových častíc plynu v milióne objemových častíc vzduchu) a závisle od týchto premenných v mg · m-3 pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa.

Prepočet mg · m-3 na ppm:

kde 24,1 = molárny objem vyjadrený v litroch pri teplote 20 °C a 101,3 kPa.

6) Najvyššie prípustné expozičné limity pevných aerosólov sú uvedené v mg · m-3.

Najvyššie prípustné expozičné limity pre vláknitý aerosól sú uvedené počtom vlákien na cm3 (vl · cm-3) alebo v mg · m-3.

7) Pri kontrole expozície sa zohľadňuje biologické monitorovanie (biologické medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 2).

8) K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou.

Niektoré faktory, ktoré ľahko prenikajú cez kožu, môžu spôsobovať až smrteľné otravy často bez varovných príznakov (napríklad anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly). Pri látkach významných prienikom cez kožu, či už v podobe kvapalín, alebo pár, je osobitne dôležité zabrániť kožnému kontaktu. Túto cestu vstupu do organizmu je potrebné brať do úvahy pri biologickom monitorovaní.

9) S – znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu.

Senzibilizujúce účinky majú faktory, ktoré spôsobujú vyšší výskyt precitlivelosti alergického typu. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie najvyššie prípustných expozičných limitov nezabezpečí, že u vnímavých osôb nevzniknú alergické reakcie.

10) Inhalovateľná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je ustanovený limit.

11) Respirabilná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveol a pre ktorú je ustanovený limit.

12) Lakový benzín

Toxicita (karcinogenita) závisí na obsahu aromatických uhľovodíkov (benzén, toluén, xylén, etylbenzén, kumén). Limit je ustanovený pre lakový benzín, ktorého obsah karcinogénneho benzénu nie je vyšší ako 0,2 obj. % (0,1 hmot. %).

13) Oleje minerálne

Limit sa vzťahuje na hydraulické a obrábacie kvapaliny a mazivá. Niektoré oleje môžu obsahovať polycyklické aromatické uhľovodíky a pri zahrievaní ich môžu uvoľňovať. Treba to brať do úvahy pri meraní a hodnotení rizika.

14) Olovo je látka s kumulatívnymi a systémovými účinkami. Preto sa musí monitorovanie ovzdušia doplniť zdravotným dohľadom vrátane biologického monitorovania podľa § 12 a prílohy č. 2.

15) Ortuť je látka s vážnymi kumulatívnymi účinkami, preto je potrebné doplniť monitorovanie ovzdušia zdravotným dohľadom podľa § 12 a prílohy č. 2.

16) NPEL pre oxid dusičitý (NO2), oxid dusnatý (NO) a oxid uhoľnatý (CO) majú prechodné obdobie do 21. augusta 2023, ktoré sa týka expozície zamestnancov pri podzemnej ťažbe a razení tunelov.

17) Osobitný limit je ustanovený pre oxid uhoľnatý (CO) a oxid dusičitý (NO2), ktoré sa vyskytujú vo výfukových plynoch, na hodnotenie kombinovaných účinkov vrátane karcinogénnych. Tieto chemické faktory potom slúžia ako indikátory expozície, pričom za akceptovateľnú expozíciu sa považuje dodržanie oboch limitov.

Na hodnotenie expozície pevným aerosólom platia podobné zásady ako zásady uvedené vo vysvetlivkách pre chemické faktory s toxickým účinkom s týmito doplnkami:

18) Za fibrogénny sa považuje nerozpustný pevný aerosól vrátane kvapiek aerosólu, ktorý obsahuje viac ako 1 % fibrogénnej zložky a v pokuse na zvierati vykazuje zreteľnú fibrogénnu reakciu pľúcneho tkaniva. Ak je v aerosóle obsiahnutá fibrogénna zložka, musí sa stanoviť vždy jeho respirabilná frakcia a koncentrácia fibrogénnej zložky. Ak aerosól obsahuje menej než 1 % SiO2 a neobsahuje azbest, považuje sa za aerosól s prevažne nešpecifickým účinkom.

19) Respirabilná frakcia je váhový podiel častíc pevného aerosólu ≤ 5 µm odobraného vo vzorke ovzdušia v dýchacej zóne zamestnanca. Spôsob a techniku odberu, stanovenie koncentrácie polietavého prachu v respirabilnej a inhalovateľnej frakcii v pracovnom ovzduší podľa prijatej Johannesburskej konvencie upravuje STN EN 481 Ovzdušie na pracovisku. Určenie veľkosti frakcií na meranie častíc rozptýlených vo vzduchu (83 3621) alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Stratégiu merania, výber vhodného postupu a spracovanie výsledkov upravuje STN EN 482+A1 Pracovná expozícia. Všeobecné požiadavky na pracovné charakteristiky postupov merania chemických faktorov (83 3800) a STN EN 689+AC Pracovná expozícia. Meranie inhalačnej expozície chemickým faktorom. Stratégia skúšania zhody s limitnými hodnotami pracovnej expozície (83 3610) alebo iné obdobné technické špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

20) NPEL pre pevné aerosóly (prach) sa ustanovuje ako celozmenová priemerná hodnota expozície celkovej (inhalovateľnej) koncentrácie pevného aerosólu (NPELc) alebo jeho respirabilnej frakcie (NPELr). Ako vyhovujúcu možno hodnotiť expozíciu len vtedy, ak sú dodržané obidve hodnoty NPEL pre daný pevný aerosól. Ak ide o zmes, musí byť zároveň dodržaný NPEL pre jednotlivé zložky zmesi.

21) Fr je obsah fibrogénnej zložky v percentách v respirabilnej frakcii. Fibrogénna zložka – kremeň, kristobalit, tridymit, gama – oxid hlinitý.

22) Pri faktoroch v položkách 1 až 4 je 100 % fibrogénnej zložky.

23) Pre pevné aerosóly, ktoré sú zároveň klasifikované ako karcinogény alebo mutagény kategórie 1A a kategórie 1B, sa ustanovujú technické smerné hodnoty (TSH). Definíciu TSH ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. Požiadavky na meranie a hodnotenie azbestu ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

24) Ak je obsah fibrogénnej zložky > 1 % v respirabilnej frakcii prachu sa vypočíta NPELr pre respirabilnú frakciu prachu podľa vzorca:

25) Platí pre pevné častice aerosólu. Zloženie zváracích dymov závisí najmä od zváraného materiálu, druhu a zloženia elektród, techniky zvárania. Tieto okolnosti sa musia brať do úvahy pri hodnotení expozície zváračským dymom.

26) Ak zliatiny železa obsahujú vyšší podiel kovov, pre ktoré sú ustanovené NPEL, posudzuje sa prašnosť podľa NPEL týchto kovov. NPEL je dodržaný, ak sú dodržané NPEL pre všetky kovy a NPEL pre zliatiny železa.

27) NPEL pre pevné aerosóly neprihliada na možné alergické účinky a na obsah mikroorganizmov v prachu.

28) Za respirabilné vlákno sa považuje častica, ktorá vyhovuje súčasne týmto všetkým podmienkam:

hrúbka vlákna < 3 μm

dĺžka vlákna ≥ 5 μm

pomer (dĺžka : hrúbka) 3 : 1

29) TSH pre prach z tvrdého dreva (dub, buk) ustanovuje v prílohe č. 2 tabuľke č. 1 a tabuľke č. 2 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

30) Pre umelé minerálne vlákna musia byť súčasne dodržané prípustné hodnoty početnej aj hmotnostnej koncentrácie.

31) TSH pre ohňovzdorné keramické vlákna ustanovuje v prílohe č. 2 tabuľke č. 1 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

A. Výpočet NPEL pre zmesi chemických látok

Ak je v ovzduší prítomných niekoľko chemických látok, ktoré pôsobia na ten istý orgánový systém, predpokladá sa, že pôsobia aditívne (účinok sa sčíta).

Na hodnotenie výsledkov merania sa používa vzorec:

K1 až Kn sú namerané koncentrácie jednotlivých chemických látok v zmesi.

NPEL1 až NPELn sú ich najvyššie prípustné expozičné limity.

NPEL pre zmes chemických látok je dodržaný, ak výsledok je menší alebo sa rovná 1.

NPEL pre zmes chemických látok, ktorých účinky sa vzájomne potencujú (majú synergický účinok) nie je možné odvodiť z hodnôt NPEL pre jednotlivé chemické látky (synergické pôsobenie chemických látok pri rôznych cestách vstupu, napríklad alkohol s narkotickými látkami).

B. Výpočet NPEL zmesi aerosólov (prachov)

Stanoví sa výpočtom z NPEL jednotlivých aerosólov podľa vzorca:

kde

% x1 až xn = je hmotnostný podiel chemických látok 1 až n v percentách.

Príklad:

Zmes obsahuje 80 % bavlneného prachu s NPEL = 2 mg · m-3 a 20 % textilných syntetických vlákien NPEL = 4 mg · m-3,

potom

Ak sa hmotnostné koncentrácie nedajú spoľahlivo určiť, NPEL sa stanoví podľa hodnoty platnej pre chemickú látku s najnižšou NPEL.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 355/2006 Z. z.

Biologické medzné hodnoty

Por. čísloFaktor v pracovnom ovzduší CASZisťovaný faktor v biologickom materiáliBiologická medzná hodnota1) BMHVyšetrovaný biologický materiál 2)Čas odberu vzorky3)
1.Acetón (67-64-1)Acetón80 mg · l-11378 μmol · l-153,36 mg · g-1 kreat.103,9 μmol·mmol-1 kreat.Mb
2.Anilín (62-53-3)Anilín (voľný)1 mg · l-111,2 μmol · l-10,70 mg · g-1 kreat.0,85 μmol·mmol-1 kreat.Mb, c
Anilín uvoľnený z väzby na hemoglobín100 μg · l-11079 nmol · l-1__Kb, c
3.n-Butylalkohol (71-36-3)n-butyl alkohol__2,0 mg · g-1 kreat.3,13 μmol·mmol-1 kreat.Md
__10,0 mg · g-1 kreat.15,34 μmol·mmol-1 kreat.Mb
4.p-terc-Butylfenol (ptBF) (98-54-4)ptBF2 mg · l-113,6 μmol · l-11,36
mg · g-1 kreat.
1,03 μmol·mmol-1 kreat.Mb
5.Dichlórmetán (75-09-2)CO-Hb5 %___Kb
Dichlórmetán1 mg · l-112,3 μmol · l-1__Kb
6.N,N-Dimetylfor-mamid (68-12-2)N-Metylformamid35 mg · l-1593 μmol · l-123,36 mg · g-1 kreat.44,74 μmol·mmol-1 kreat.Mb
7.2-Etoxyetanol (110-80-5)Kyselina etoxyoctová50 mg · l-1480,7 μmol · l-133,36 mg · g-1 kreat.36,25 μmol·mmol-1 kreat.Mc, b
8.2-Etoxyetyl acetát (111-15-9)Kyselina etoxyoctová50 mg · l-1480,7 μmol · l-133,36 mg · g-1 kreat.36,25 μmol·mmol-1 kreat.Mc, b
9.Etylbenzén (100-41-4)2- a 4-Etylfenol12 mg · l-198,6 μmol · l-18,03 mg · g-1 kreat.7,44 μmol·mmol-1 kreat.Mb, c
Kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová1600 mg · l-110590 μmol · l-11067 mg · g-1 kreat.799 μmol·mmol-1 kreat.Mb, c
10.Etylén (74-85-1)Hydroxyetylvalín180 μg · l-11120 nmol · l-1__Ea
11.Fenol (108-95-2)Fenol200 mg · l-12130 μmol · l-1133,7 mg · g-1 kreat.160,7 μmol·mmol-1 kreat.Mb
12.2-Fenylpropán (kumén) (98-82-8)2-Fenyl-2-propanol10,6 mg · l-177,6 μmol · l-17,0 mg · g-1 kreat.5,9 μmol·mmol-1 kreat.Me
13.Fluorovodík (7664-39-3) a anorganické zlúčeniny fluóru (fluoridy)Fluoridy__7 mg · g-1 kreat.42,0 μmol·mmol-1 kreat.Mb
__4 mg · g-1 kreat.24,1 μmol·mmol-1 kreat.Md
14.Halotan (151-67-7)Kyselina trifluóroctová2,5 mg · l-122,3 μmol · l-1__Kb, c
15.n-Hexán (110-54-3)2,5-Hexándion a 4,5-dihydroxy-2-hexanón5 mg · l-120 μmol · l-13 mg · g-1 kreat.1,4 μmol·mmol-1 kreat.Mb
16.2-Hexanón (metylbutyketón) (591-78-6)2,5-Hexándion a 4,5-dihydroxy-2-hexanón5 mg · l-120 mmol · l-13 mg · g-1 kreat.1,4 mmol·mmol-1 kreat.Mb
17.Hexón (izobutyl-metyl-ketón (108-10-1)Hexón3,5 mg · l-135,4 μmol · l-12,36 mg · g-1 kreat.2,67 μmol·mmol-1 kreat.Mb
18.Hliník (7429-90-5)Hliník__60 μg · g-1 kreat.251,8 nmol·mmol-1 kreat.Ma
19.Chlórbenzén (108-90-7)Celkový 4-Chlórkatechol__25 mg · g-1 kreat.19,57 μmol·mmol-1 kreat.Md
Celkový 4-Chlórkatechol__150 mg · g-1 kreat.117,4 μmol·mmol-1 kreat.Mb
20.Inhibítory cholínesterázy a acetylcholín-esterázyaktivita cholínesterázy a acetylcholínesterázypokles aktivity na 70 % individuálnej základnej hodnoty___Eb, c
21.Kadmium4) (7440-43-9) (Karcinogén kategórie 1B)Kadmium3,1 μg · l-127,4 nmol · l-12,0 μg · g-1 kreat.2,1 nmol·mmol-1 kreat.Ma
22.Kobalt a jeho zlúčeniny (7440-48-4)Kobalt30 μg · l-1509,8 nmol · l-120,03 μg · g-1 kreat.38,45 nmol·mmol-1 kreat.Ma
23.Lindán (HCH) (58-89-9)Lindán25 mg · l-186,1 nmol · l-1__P/Sb
24.Metanol (67-56-1)Metanol30 mg · l-1 938 μmol · l-120 mg · g-1 kreat.70,7 μmol·mmol-1 kreatinínuMc, b
25.Nitrobenzén (98-95-3)Anilín (uvoľnený z väzby na Hb)100 mg · l-11079 nmol · l-1__Kc
26.Olovo a jeho zlúčeniny5), 6) (7439-92-1) (okrem chrómanu olovnatého, chrómanu arzenitého a alkylovaných zlúčenín)Olovo400 mg · l-11933 nmol · l-1__Ka
100 mg · l-1 (ženy < 45 r.)485,0 nmol · l-1__Ka
d-Aminolevulová kyselina15 mg · l-1 114,7 μmol · l-110,03 mg · g-1 kreat.8,65 μmol·mmol-1 kreat.Ma
6 mg · l-1 (ženy < 45 r.)46,1 μmol · l-14,03 mg · g-1 kreat.3,48 μmol·mmol-1 kreat.Ma
Koproporfyrín0,30 mg · l-10,45 μmol · l-10,2 mg · g-1 kreat.43 nmol·mmol-1 kreat.Ma
27.Ortuť (7439-97-6) a anorganické zlúčeniny ortuti6)Ortuť37,5 mg · l-1 15 mg · l-1187,0 nmol · l-1 75,0 nmol · l-125 mg · g-1 kreat.14,10 nmol·mmol-1 kreat.M Ka c
28.Oxid uhoľnatý (630-08-0)CO-Hb5 %___Kb
29.Oxid vanadičný (1314-62-1)Vanád__50 mg · g-1 kreat.111,1 nmol·mmol-1 kreat.Mc, b
30.Paratión (56-38-2)p-Nitrofenol0,5 mg · l-13,9 μmol · l-10,36 mg · g-1 kreat.0,30 μmol·mmol-1 kreat.Mc
Acetylcholinesterázapokles aktivity na 70 % individuálnej základnej hodnoty___Ec
31.Pentachlórfenol (87-86-5)Pentachlórfenol5 mg · l-118,9 μmol · l-1__P/Sb
__2 mg · g-1 kreat.0,87 μmol·mmol-1 kreat.Mc, d
32.Polycyklické aromatické uhľovodíky4) (Karcinogén kategórie 1A a 1B)1-Hydroxypyrén5,66 mg · l-125,9 nmol · l-13,77 mg · g-1 kreat.1,95 μmol·mol-1 kreat.Mb
33.Sírouhlík (75-15-0)2-Tio-tiazolidín-4- karboxylová kyselina (TTCA)__2 mg · g-1 kreat.1,42 μmol·mmol-1 kreat.Mb
34.Styrén (100-42-5)Kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová901 mg · l-15960 μmol · l-1 mmol.l-1600 mg · g-1 kreat.449 μmol·mmol-1 kreat.Mc, b
35.Tetraetylolovo (78-00-2)Dietylolovo25 μg · l-1 (Pb)120,9 nmol · l-116,70 mg · g-1 kreat.9,12 nmol·mmol-1 kreat.Mb
Celkové olovo (možno aplikovať na zmes tetraetylolova s tetrametylolovom)50 μg · l-1241,5 nmol · l-133,36 mg · g-1 kreat.18,21 nmol·mmol-1 kreat.Mb
36.Tetrahydrofurán (109-99-9)Tetrahydrofurán2 mg · l-128,4 μmol · l-11,36 mg · g-1 kreat.2,14 μmol·mmol-1 kreat.Mb
37.Tetrachlóretylén (perchlóretylén) (127-18-4)Tetrachlóretylén0,5 mg · l-13,3 μmol · l-1__Kd
Kyselina trichlóroctová3,5 mg · l-121,7 μmol · l-12,36 mg · g-1 kreat.1,64 μmol·mmol-1 kreat.Mb
38.Tetrametylolovo (75-74-1)Olovo50 μg · l-1241,5 nmol · l-133,36 mg · g-1 kreat.18,21 nmol·mmol-1 kreat.Mb
39.Tetrachlórmetán (56-23-5)Tetrachlórmetán3,5 μg · l-123,0 nmol · l-1__Kc, b
40.Toluén (108-88-3)Toluén600 mg · l-16517 nmol · l-1__Kb
O-krezol1,5 mg · l-114,3 μmol · l-11,03 mg · g-1 kreat.1,08 μmol·mmol-1 kreat.Mc, b
Kyselina hippurová2401 mg · l-113399 μmol · l-11600 mg · g-1 kreat.1010 μmol·mmol-1 kreat.Mb
41.1,1,1- Trichlóretán (metyl-chlóroform) (71-55-6)1,1,1-Trichlóretán550 mg · l-14127 nmol · l-1__Kc, d
42.Xylén (všetky izoméry) (1330-20-7)Xylén1,5 mg · l-114,6 μmol · l-1__Kb
Suma kyselín 2,3,4-metylhippurových2000 mg · l-1 10355 μmol · l-11334 mg · g-1 kreat.781 μmol·mmol-1 kreat.Mb

Vysvetlivky:

1) Biologické monitorovanie expozície zahŕňa meranie množstva chemických faktorov a ich metabolitov v biologickom materiáli a meranie biologických účinkov vyvolaných týmito faktormi. Biologický monitoring expozície je komplementárnou metódou k monitoringu ovzdušia v pracovnom prostredí, ak samotný odber ovzdušia nemôže dať spoľahlivé údaje o expozícii, najmä vtedy, ak je vstup látky do organizmu iný, ako inhalačnou cestou (cez kožu alebo zažívací trakt).

Biologické medzné hodnoty (BMH) reprezentujú referenčné hodnoty pre hodnotenie možných zdravotných rizík pri práci a slúžia ako indikátory pre následné preventívne opatrenia.

Biologické medzné hodnoty sa zisťujú v krvi alebo v moči exponovaných zamestnancov. Čas odberu vzoriek vyšetrovaného biologického materiálu berie do úvahy podmienky expozície a vlastnosti chemickej látky.

BMH sú vyjadrené v:

a) mg (g, mol, nmol) zisťovaného faktora na liter moču štandardnej hustoty 1,024 g/cm3 pri 20 °C,

b) mg (g, mol, nmol) zisťovaného faktora na liter krvi,

c) g (mol, mmol) kreatinínu v moči prepočítaný na obsah kreatinínu 1,50 g · l-1 moču, resp. 13,26 mmol · l-1 moču.

Fyziologický rozsah hodnôt kreatinínu je 0,79 – 2,04 g · l-1 moču (resp. 7,00 – 18,00 mmol · l-1 moču) pri 24 hodinových vzorkách moču. Pri profesionálnej expozícii a odberoch močov po skončení pracovnej zmeny (kratšie ako 24-hodinové vzorky močov) sú odporúčané hodnoty kreatinínu v moči 0,50 – 2,50 g · l-1 moču (resp. 4,46 – 22,14 mmol · l-1 moču) (Deutsche Forschungsgemeinschaft List of MAK and BAT Values 2009, Commision for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area Repport No. 45, p. 201).

BMH sú vyjadrené vo viacerých jednotkách. Odporúčané číselné vyjadrenie BMH je zvýraznené polotučným písmom. Niektoré BMH stanovené v moči je správne vyjadriť relatívne ku koncentrácii kreatinínu.

BMH, rovnako ako aj najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) vychádzajú z prípustných hodnôt členských štátov, a to z nemeckých (BAT Biologischer Arbeitsstoff-Toleranz-Wert, BLW Biologischer-Leit Wert). Sú odvodené z dostupných toxikologických a medicínskych vedeckých poznatkov a odporúčaných metód Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (SCOEL), zriadeného Európskou komisiou. Indikujú, že pri týchto koncentráciách nebude poškodené zdravie osôb exponovaných najviac 8 hodín denne a 40 hodín týždenne na úrovni príslušných NPEL pri inhalačnej expozícii.

NPEL aj BMH sú ustanovené na podobných množstvách externej a internej expozície, to znamená, že sa BMH vzťahujú na skupinové priemery hodnotenia expozície. Pre zdravého jednotlivca BMH predstavujú stropné hodnoty.

2) Vyšetrovaný biologický materiál

M – moč

K – krv

E – červené krvinky

P/S – krvná plazma/sérum

3) Čas odberu vzorky

a žiadne obmedzenie

b koniec expozície alebo pracovnej zmeny

c pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách

d – pred nasledujúcou pracovnou zmenou

e – do dvoch hodín po pracovnej zmene

4) V tejto prílohe sú uvedené aj niektoré chemické faktory s karcinogénnym účinkom (kategória 1A a kategória 1B). Pre tieto chemické faktory platí, že dodržanie BMH nevylučuje riziko škodlivých zdravotných účinkov, preto sú určené ako základ pre biomonitoring exponovaných osôb a zdravotný dohľad vykonávaný lekárom pracovnej zdravotnej služby podľa § 13 a prílohy č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

5) BMH pre olovo a jeho iónové zlúčeniny korešponduje so záväznou biologickou limitnou hodnotou ustanovenou na úrovni Európskej únie (príloha č. 4), ktorá je: 700 mg Pb · l-1 krvi (3,4 mmol · l-1 krvi).

Biologické monitorovanie zahŕňa meranie hladiny olova v krvi používajúc metódu absorbčnej spektrometrie alebo metódu, ktorá má ekvivalentné výsledky.

Zdravotný dohľad sa vykoná, ak

a) expozícia koncentráciám olova v pracovnom ovzduší je vyššia ako 0,075 mg · m-3 vypočítaná ako časovo – vážený priemer v priebehu 40-hodinového týždňa, alebo

b) hladina olova v krvi nameraná u jednotlivých zamestnancov je vyššia ako 400 mg Pb · l-1 krvi.

Biologické monitorovanie olova zahŕňa aj sledovanie ďalších odporúčaných indikátorov expozície, ako je kyselina delta-amínolevulová (D-ALA) v moči, dehydratáza kyseliny amínolevulovej a zinkprotoporfyrín (ZPP) v moči.

6) Zdravotný dohľad sa zabezpečuje podľa

a) § 12 tohto nariadenia vlády,

b) § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť,

d) odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S06881-OZS-2016 z 29. septembra 2016 o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.“.

5. Príloha č. 4 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

8. Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.


Igor Matovič v. r.