Vyhláška č. 295/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.10.2020
Účinnosť od 28.10.2020

295

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 27. októbra 2020,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky č. 542/2005 Z. z., vyhlášky č. 584/2008 Z. z., vyhlášky č. 334/2010 Z. z., vyhlášky č. 445/2013 Z. z., vyhlášky č. 28/2017 Z. z. a vyhlášky č. 151/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“) táto vyhláška ustanovuje aj rozsah praxe

a) technika pre zdravotnícke pomôcky,

b) farmaceuta,

c) zubného lekára,

d) logopéda, psychológa, liečebného pedagóga, fyzika a laboratórneho diagnostika podľa osobitného predpisu.1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 4cm sa vkladá § 4cn, ktorý vrátane nadpisu pod § znie:

㤠4cn

Rozsah praxe zdravotníckych pracovníkov v niektorých zdravotníckych povolaniach počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19

Zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní podľa § 1 ods. 1 písm. d), f), h) až p), r) a s) a odseku 2 môže počas krízovej situácie samostatne vykonávať činnosti súvisiace s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény vírusového ochorenia COVID-19, pri ktorých nedochádza k priamemu kontaktu s pacientom.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marek Krajčí v. r.