Uznesenie č. 284/2020 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Platnosť od 13.10.2020
Účinnosť od 13.10.2020

284

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645

z 12. októbra 2020

k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Číslo materiálu: 21856/2020

Predkladateľ: predseda vlády

Vláda

A. zakazuje

A.1. s účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády Slovenskej republiky vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne

členom vlády

B.3. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1. tohto uznesenia v čo najkratšom čase

priebežne.

Vykonajú: členovia vlády

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR