Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2020 181/2020 Z. z. Novela vyhlášky o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom
01.09.2020 200/2020 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
01.09.2020 225/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
01.09.2020 227/2020 Z. z. Novela vyhlášky ktorou sa ustanovujú požiadavky na liečivú a minerálnu vodu
01.09.2020 228/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta
01.09.2020 232/2020 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
01.09.2020 233/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
08.09.2020 241/2020 Z. z. Novela zákona o prokuratúre
09.09.2020 242/2020 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
09.09.2020 243/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
15.09.2020 234/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová
15.09.2020 237/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo
15.09.2020 244/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky
15.09.2020 245/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky
15.09.2020 246/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská
15.09.2020 247/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
15.09.2020 248/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky
15.09.2020 250/2020 Z. z. Novela vyhlášky o stavebnom a technickom poriadku dráh
19.09.2020 253/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany
23.09.2020 256/2020 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Švédskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej
23.09.2020 257/2020 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
23.09.2020 258/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
28.09.2020 262/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
29.09.2020 261/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu
29.09.2020 264/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
29.09.2020 267/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 19/2017-115 z 8. júla 2020 vo veci nevyhovenia návrhu na vyslovenie nesúladu ustanovení § 11 ods. 7, 8 a 9 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 1 písm. a), čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 2, čl. 59 ods. 2 a čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a § 3 ods. 2, § 9 ods. 1 písm. b) bodu 1, § 11 ods. 1, § 12 ods. 1 a § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov