Nariadenie vlády č. 273/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z.

Platnosť od 06.10.2020
Účinnosť od 15.10.2020

273

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. septembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Opatrenia na úseku pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku

§ 2

V čase krízovej situácie sa ustanovenia o znižovaní dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1) nevzťahujú na člena domácnosti, ktorý má príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu a z toho dôvodu sa nemôže zúčastniť výkonu činností podľa osobitného predpisu.2)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) § 10 ods. 3 až 13 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 10 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. Nadpis nad § 7 sa vypúšťa.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová „o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

4. V § 7 sa za slovo „organizátora“ vkladajú slová „alebo z dôvodu, že má príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu,“ a nad slovami „nezníženej podľa osobitného predpisu.“ sa odkaz „9)“ nahrádza odkazom „1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

5. V § 10 nad slovami „nezníženej podľa osobitného predpisu,“ sa odkaz „9)“ nahrádza odkazom „1)“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa citácia „§ 6 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7. V § 19 ods. 1 sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)“.

8. V § 19 ods. 2 úvodná veta znie: „Ak pominie objektívny dôvod podľa odseku 1, úrad overí splnenie podmienok nároku na dávku, na ktorú priznal a vyplácal preddavok podľa odseku 1, a ak sa preukáže, že“.

9. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2020

Oprávnenej osobe, ktorej vznikol nárok na rodičovský príspevok podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. októbra 2020, nárok na tento rodičovský príspevok zaniká 15. októbra 2020.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2020.


Igor Matovič v. r.