Uznesenie č. 268/2020 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Platnosť od 01.10.2020
Účinnosť od 01.10.2020

268

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587

z 30. septembra 2020

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Číslo: 20941/2020

Predkladateľ: predseda vlády

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. vyhlasuje

B.1. v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom
1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav;

C. ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva

C.1. v spolupráci s ministrom zdravotníctva, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerkou kultúry, ministrom vnútra, ministrom dopravy a výstavby a predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

bezodkladne

predsedovi vlády

C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne
ministerke kultúry

C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne

členom vlády

C.4. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase

priebežne.

Vykonajú: členovia vlády