Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.05.2019 50/1976 Zb. Stavebný zákon
v znení 93/2019 Z. z.
01.05.2019 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 124/1992 Zb. Zákon o Vojenskej polícii
v znení , 98/2019 Z. z.
01.05.2019 566/1992 Zb. Zákon o Národnej banke Slovenska
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 152/1995 Z. z. Zákon o potravinách
v znení , 91/2019 Z. z.
01.05.2019 18/1996 Z. z. Zákon o cenách
v znení , 112/2019 Z. z.
01.05.2019 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení , 217/2018 Z. z.
01.05.2019 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 95/2019 Z. z., 270/2018 Z. z.
01.05.2019 321/2002 Z. z. Zákon o ozbrojených silách SR
v znení , 98/2019 Z. z.
01.05.2019 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov
v znení , 96/2019 Z. z.
01.05.2019 356/2006 Z. z. Nariadenie o rizikách pri práci s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
v znení , 110/2019 Z. z.
01.05.2019 678/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 91/2019 Z. z.
01.05.2019 525/2007 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
v znení , 101/2019 Z. z.
01.05.2019 533/2007 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
v znení , 102/2019 Z. z.
01.05.2019 554/2007 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
v znení , 103/2019 Z. z.
01.05.2019 385/2008 Z. z. Zákon o Tlačovej agentúre SR
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 570/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 378/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe označovania platby dane
v znení , 109/2019 Z. z.
01.05.2019 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 352/2018 Z. z.
01.05.2019 69/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 289/2012 Z. z. Novela zákona o informačných systémoch verejnej správy
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 55/2014 Z. z. Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
v znení , 311/2018 Z. z.
01.05.2019 176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 238/2017 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 172/2018 Z. z. Vyhláška o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
v znení , 113/2019 Z. z.
01.05.2019 217/2018 Z. z. Novela zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
01.05.2019 311/2018 Z. z. Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
01.05.2019 313/2018 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 95/2019 Z. z.
01.05.2019 352/2018 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
15.05.2019 63/1993 Z. z. Zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní
v znení , 126/2019 Z. z.
15.05.2019 314/2003 Z. z. Nariadenie o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny
v znení , 127/2019 Z. z.
15.05.2019 137/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
v znení , 121/2019 Z. z.
15.05.2019 138/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
v znení , 122/2019 Z. z.
20.05.2019 254/2014 Z. z. Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
v znení , 130/2019 Z. z.
20.05.2019 89/2016 Z. z. Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
v znení , 92/2019 Z. z.
20.05.2019 92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
24.05.2019 63/1993 Z. z. Zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní
v znení , 136/2019 Z. z.
29.05.2019 286/2018 Z. z. Zákon o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
v znení , 141/2019 Z. z.