Nariadenie vlády č. 61/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat

Platnosť od 28.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019

61

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. februára 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 4 znejú:

1) § 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30; Ú. v. ES L 204, 11. 8. 2000) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi v znení nariadenia vlády č. 208/2006 Z. z.

4) § 4 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.“.

2. V § 3 ods. 1 sa slová „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 5 písm. j) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z.“.

4. V § 3 sa vypúšťa odsek 4.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

7. V § 6 sa za slová „členského štátu“ vkladajú slová „Európskej únie“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov.“.

9. § 10a znie:

㤠10a

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

10. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 305/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 24; Ú. v. EÚ L 105, 9. 1. 2004) v znení

– nariadenia Rady (ES) č. 1560/2007 zo 17. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22. 12. 2007),

– nariadenia Komisie (ES) č. 933/2008 z 23. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 256, 24. 9. 2008),

– nariadenia Komisie (EÚ) č. 759/2009 z 19. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 215, 20. 8. 2009),

– nariadenia Komisie (EÚ) č. 506/2010 zo 14. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 149, 15. 6. 2010),

– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 45/2012 z 19. januára 2012 (Ú. v. EÚ L 17, 20. 1. 2012) a

– nariadenia Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

2. Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2008).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2019.


Peter Pellegrini v. r.