Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2019 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení 9/2019 Z. z.
01.04.2019 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 9/2019 Z. z.
01.04.2019 564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
v znení , 9/2019 Z. z.
01.04.2019 124/1992 Zb. Zákon o Vojenskej polícii
v znení , 62/2019 Z. z.
01.04.2019 182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení , 63/2019 Z. z.
01.04.2019 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 9/2019 Z. z.
01.04.2019 453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení , 42/2019 Z. z.
01.04.2019 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 10/2019 Z. z.
01.04.2019 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 368/2018 Z. z.
01.04.2019 110/2005 Z. z. Vyhláška o regulácii obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami
v znení , 387/2018 Z. z.
01.04.2019 462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave
v znení , 9/2019 Z. z.
01.04.2019 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 9/2019 Z. z., 368/2018 Z. z.
01.04.2019 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 9/2019 Z. z.
01.04.2019 124/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
v znení , 75/2019 Z. z.
01.04.2019 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 42/2019 Z. z.
01.04.2019 368/2018 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
01.04.2019 387/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nim