Nariadenie vlády č. 58/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad

Platnosť od 28.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019

OBSAH

58

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. februára 2019,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne
za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad sa mení takto:

V § 3 ods. 1 sa suma „8 288 eur“ nahrádza sumou „9 800 eur“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2019.


Peter Pellegrini v. r.