Nariadenie vlády č. 115/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad

(v znení č. 58/2019 Z. z., 84/2021 Z. z.)

Platnosť od 14.04.2018
Účinnosť od 01.03.2021

115

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. marca 2018,

ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Výška úhrady zdravotnej poisťovne poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby1) za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, výška úhrady zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby2) a výška úhrady zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby3) sa určuje podľa zdravotných výkonov poskytovaných v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.4)

(2) Zdravotné výkony sa ohodnocujú počtom bodov uvedených v prílohe.

§ 2

(1) Základom pre výpočet výšky úhrady zdravotnej poisťovne poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je súčin bodového ohodnotenia zdravotného výkonu a výšky úhrady za jeden bod zdravotného výkonu. Maximálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu je 0,029875 eura.

(2) K základu pre výpočet výšky úhrady podľa odseku 1 sa pripočítava výška úhrady na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia5) mesačne. Maximálna výška úhrady na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia mesačne je 0,032862 eura.

§ 3

(1) Výška paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je 10 303 eur mesačne na jednu ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Podiel zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade zodpovedá podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre príslušný kalendárny rok.

(2) Základom pre výpočet výšky úhrady zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je súčin bodového ohodnotenia zdravotného výkonu a výšky úhrady za jeden bod zdravotného výkonu. Minimálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu je 0,019916 eura.

(3) Ak je podiel zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade podľa odseku 1 nižší ako základ pre výpočet výšky úhrady podľa odseku 2, k podielu zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade sa pripočítava rozdiel medzi základom pre výpočet výšky úhrady podľa odseku 2 a podielom zdravotnej poisťovne na paušálnej úhrade podľa odseku 1.

(4) Ak sa v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby poskytuje návštevná služba, k výške úhrady vypočítanej podľa odsekov 1 až 3 sa pripočítava výška úhrady za dopravu lekára. Maximálna výška úhrady za dopravu lekára je 0,50 eura za jeden kilometer jazdy.

§ 4

Výška úhrady zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulancii doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby sa vypočítava ako súčin bodového ohodnotenia zdravotného výkonu a výšky úhrady za jeden bod zdravotného výkonu. Minimálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu je 0,019916 eura.


§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2018.


Peter Pellegrini v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 29 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

2) § 7 ods. 3 písm. a) bod 3a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

3) § 7 ods. 3 písm. a) bod 3b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z.

5) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Príloha k nariadeniu vlády č. 115/2018 Z. z.

bodové hodnoty zdravotných výkonov
KódBody
VŠEOBECNÁ ČASŤ - SPOLOČNÉ VÝKONY
I. RADY A ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA
1. RADA
180
2. ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA
4a80
4200
5350
6400
8250
10180
II. OSOBITNÉ POSTUPY
1. ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU
12300
13250
15a60
15b120
15c100
2. NÁVŠTEVY
25285
26500
29900
30450
3. TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE
35100
36200
37150
4. ZOTRVÁVANIE PRI PACIENTOVI
40200
41400
5. KONZÍLIUM
44600
44a800
III. PODROBNÉ PREHLIADKY
1. VYŠETRENIA
60350
60a500
61600
62250
63200
2. PRÍPLATKY PRI SŤAŽENOM VÝKONE
6470
65100
66160
67100
IV. PREDPISOVANIE, PÍSOMNÉ OZNÁMENIA, POTVRDENIA
7135
71a90
71b45
73150
74300
74a380
75a150
75b250
7670
78180
79600
79a600
V. PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ
1. STAROSTLIVOSŤ V MATERSTVE
10080
101250
102320
103200
105250
108350
110550
111650
112400
113300
116250
117100
118230
12080
12125
12260
2. PREVENTÍVNE PREHLIADKY DETÍ A DORASTU
140350
14195
142350
143350
143a350
144350
145350
145a370
146370
146a370
146b370
146c370
148370
148a370
148b390
148c390
149390
149a390
149b390
149c390
149d390
149e390
149f390
3. VČASNÁ DIAGNOSTIKA OCHORENIA U DOSPELÉHO
155120
156110
157220
158170
159a180
159b100
160350
160a390
160b390
160c390
160d390
160f390
160g500
160h390
161380
163200
164240
164a200
VI. ŠPECIFICKÉ VÝKONY
1. PRILOŽENIE OBVÄZOV
20070
201400
204100
20670
207120
207a120
208450
21075
21160
212180
213100
213a240
214240
217230
217a80
218670
22590
227210
228375
229120
230550
231360
232750
235760
236950
2371125
238160
239760
240950
246170
247130
2. ODBER KRVI, INJEKCIE, INFÚZIE, TRANSFÚZIE, INFILTRÁCIE, IMPLANTÁCIE A ODOBRATIE STEROV
250a80
250b150
250c160
25175
251a115
25270
252a30
252b70
253100
254130
255110
256180
257420
25860
260200
260a150
26130
26590
26680
267100
27090
271200
272280
274220
275320
276180
277200
278440
279700
280500
281550
282150
285120
286220
289120
290120
29180
292300
293300
294160
29540
29750
29880
299a60
299b100
3. PUNKCIE
300120
301150
302375
303400
303a350
305380
3061000
307600
308700
3101000
311450
311a2000
312600
314150
315500
316220
317360
318100
4. NÁHLE OPATRENIA
320150
321350
322200
323500
325100
326500
330220
331500
33230
3333000
3341000
5. PROKTOLÓGIA
36060
361120
36240
363160
36480
365220
366200
367200
368170
370150
371320
372280
373420
374500
375300
6. ANESTÉZIOLOGICKÉ VÝKONY
40030
401100
406100
407120
410110
415160
421180
422250
423150
60a500
802981
815803
81a1161
826216
82a1243
835800
83a1160
842969
855809
85a1162
865906
86a1181
876241
87a1248
885800
88a1160
895766
89a1153
905975
90a1195
912878
91a576
925800
92a1160
932114
93a423
942041
94a408
955156
95a1031
95b5156
95c1031
962944
Ďalšie výkony súvisiace s podávaním anestézie
971000
97a1688
97b2131
97c5794
7. OPERÁCIE BEZ DEFINÍCIE VÝKONU
98a1200
98b2500
98c4500
98d6500
ŠPECIALIZOVANÁ ČASŤ
VII. ALGEZIOLÓGIA
26590
510150
562130
568120
578400
653150
2001160
200640
VIII. DETSKÉ LEKÁRSTVO
950390
951250
95260
953110
955280
960450
961220
965450
970180
976100
IX. GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO
12d60
63a100
1020330
1070150
1080110
1081300
1084250
1084a500
1088100
109050
1091150
1091a150
109270
1104750
1105200
110770
1131180
1. REGULÁCIA FERTILITY
16580
166200
16730
168120
168a130
168b520
168c80
168d60
16950
169a80
178150
180200
180a330
1184400
1192a10200
1192b48630
1192c65200
2. PRERUŠENIE TEHOTENSTVA
190220
190a330
191200
192200
193650
194350
195800
196650
1971200
1981000
199280
X. LEKÁRSKA GENETIKA
171800
1721000
1731800
XI. VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO
600450
603a150
614200
730150
7411200
755300
XII. KARDIOLÓGIA
6171800
620230
620a500
621500
622800
623600
625500
625a400
625b400
627700
627a1000
631400
639250
644750
645200
646330
647550
648800
6491500
XIII. ANGIOLÓGIA
253a2000
253b4000
650130
651160
65250
653150
654135
657380
663500
664300
666300
667350
667a600
XIV. KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA
10e180
15f150
60e600
34035
34135
34630
34725
34840
35090
35365
35590
356120
357550
358200
35990
1409230
XV. PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA
10f180
12b300
25a200
70b40
289120
342150
535100
689450
7251300
726250
7271500
728d2000
7291000
2141a110
3390a200
3441200
3454a50
XVI. GASTROENTEROLÓGIA
730150
731120
732500
735500
736600
737600
7384700
740500
7411200
745900
745a400
745b400
7461500
755300
7561000
7601500
7612000
7622500
7633000
763a3500
765500
7751000
775a2000
778c1000
XVII. HEPATOLÓGIA
10b180
10a180
60h800
307a3300
7701250
7762800
XVIII. NEFROLÓGIA A DIALÝZA
1. NEFROLÓGIA
2. MIMOTELOVÁ ELIMINAČNÁ LIEČBA
790500
790a500
791320
A. Dialyzačná liečba pri náhlom zlyhaní obličiek
79411750
794f4625
794g4475
B. Plazmaferéza
794h62000
794i62000
794j62000
C. Hemoperfúzia cez aktívne uhlie a iné sorbenty
794k33250
D. Dialyzačná liečba pri chronickom zlyhaní obličiek
794l9500
794m4625
794n3625
794p4475
794r12750
XIX. DIABETOLÓGIA, PORUCHY LÁTKOVEJ PREMENY A VÝŽIVY
10c180
818c1000
XX. ENDOKRINOLÓGIA
629450
643200
81890
976100
124450
XXI. HEMATOLÓGIA A TRANSFUZIOLÓGIA
15e800
315b2000
315c5600
315d40000
315e40000
315f50000
315g12000
XXII. GERIATRIA
16180
163200
XXIII. KLINICKÉ PRACOVNÉ LEKÁRSTVO A KLINICKÁ TOXIKOLÓGIA
15g60
XXIV. NEUROLÓGIA A PEDIATRICKÁ NEUROLÓGIA
830a200
8062500
807200
807a400
809500
810550
810a1000
810b1000
810c500
810d1800
811200
812140
81360
814250
815250
818b400
818c1000
819650
819a600
819b1100
819c400
819d600
XXV. REUMATOLÓGIA
60r420
654135
81890
120920
1894140
1895200
XXVI. DERMATOVENEROLÓGIA
36060
578400
654135
90090
90165
904130
90580
906180
91080
91585
916200
917100
918150
919250
94090
941120
943320
944150
94550
170075
1775100
2820180
XXVII. PSYCHIATRIA, DETSKÁ PSYCHIATRIA
820800
821750
822300
825400
826700
827400
830300
836300
837150
839200
839a150
840700
8411400
842900
845700
847400
8481000
855300
85690
857110
858450
8671000
868250
8691000
870550
XXVIII. KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA
3351730
3352300
3353200
3354300
3355150
3356700
3357700
3358400
3359700
33601000
XXIX. LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
3361200
3362300
3363500
3364500
3365600
3366300
3367800
3368500
3369450
XXX. OFTALMOLÓGIA
120070
120190
120275
120350
120445
120545
1206120
120750
1208100
120920
1210360
1212140
1213230
121475
1215120
1216120
1217120
1218210
1219300
1220350
1221550
1222170
122370
1225100
1226150
1227320
122830
1229120
1230200
1231100
1235200
1236150
124070
1241130
1242600
124380
124450
1245100
1246120
1246a200
1249600
1250500
1251270
125555
125680
1257270
1258320
1262250
1263750
1265180
1265a200
1266160
1267700
1271600
1273200
1273a80
1273b30
127490
127530
1275a100
1275b80
1275c100
127690
1277150
1278280
1279150
1280120
1282350
129380
1294150
1297150
1298150
1299300
1303200
1304250
1320120
1321320
132990
133870
1339100
1340180
13481000
1358500
13591000
13641100
1365600
1383500
1385600
1386300
XXXI. OTORINOLARYNGOLÓGIA
71a90
510150
1. NOS A PRINOSOVÉ DUTINY
140080
1401200
1401a300
1402100
1403200
1405150
1405a100
1406370
1407100
1409230
1410300
1412200
1415370
1416200
1417350
1418400
1420200
1422750
1431370
144250
1445250
1446200
1448100
1451300
1451c200
1452900
1454900
2. HLTAN, HRTAN, REČ, UCHO
A. Hltan, hrtan
1470200
1470a200
1474e800
1474f2000
147560
1479250
1480400
1480a300
1481150
1500400
1502a80
1505200
1507600
1508700
1510180
1516400
1517480
1523a800
1523b800
B. Reč
1529800
1531100
1531a320
1531b280
1533320
1534320
1535200
1535b100
1537250
1538200
1539300
C. Ucho
154040
1541100
1542100
154475
1544a200
1545150
1546100
1548300
1550150
155125
1553200
1556400
1558300
1561100
1585250
15861100
1586a400
1590100
1591300
1591a350
1592350
1593350
1594320
1595700
1595a350
1596350
1597300
1598180
1599300
1599a450
1599b350
1599c500
1601500
1603300
XXXII. UROLÓGIA
159c320
1184400
170075
170180
1702230
1703230
1706260
1712230
1713450
1714350
1722300
1723375
1726100
1735100
1736500
1740100
175260
1755900
1775100
1784800
17851200
1787450
1791200
1792500
1793900
1794550
1795450
18002300
1801600
1822300
18501500
XXXIII. CIEVNA CHIRURGIA
XXXIV. VÝKONY V CHIRURGICKÝCH ODBOROCH
12e300
2000100
2001160
2002260
2003170
2004300
2005520
200640
200760
2008100
2009250
2011250
2011a150
2012150
2012a100
2013300
2013a350
2015150
2015a200
2015b300
2018150
2018a400
2019300
2019a100
2019b200
2019c500
2025100
203030
2100160
2101200
2103530
2104550
2105380
2106700
2141110
2142220
2145350
2146400
2147400
2156650
2157650
2171600
220550
220690
2207150
2209350
2210150
2211350
2212650
221660
2220700
2221600
2222700
2226800
22401700
22451000
22461250
22561300
22701200
2280500
231080
2311150
2315250
2320450
2321350
2326500
2380500
2400120
2401200
2402360
2403150
2405420
2420450
2421750
2435650
2455300
2456600
26001000
2625250
2722160
2800b1000
2812o450
2955200
3210200
3211180
3215375
3240200
MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA
300050
3001100
3002120
3002a380
3003120
3004350
3005120
3005a50
3007800
300850
3008a120
3009160
3009a200
3009b150
3020650
3021800
3022320
3023400
302460
3095300
3096470
3096a140
3097650
XXXV. FYZIATRIA, BALNEOTERAPIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA
50380
504300
505650
507400
508220
509220
510150
514450
533450
562130
568120
578400
81890
XXXVI. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA
ŠPECIFICKÉ VÝKONY
3121380
3121a420
3122520
3122a290
3122b720
3123380
3124340
3125390
3126360
3127480
3128660
3129560
3130240
3131390
3132460
3133280
3134150
3135200
3136350
3137640
3138760
3139420
3140180
3141250
3142300
3143460
3144590
3145750
XXXVII. KLINICKÁ ONKOLÓGIA
32861200
3287800
3288450
32891000
3290250
3291300
3292450
3293350
3294120
3295200
3296350
3297500
32982500
3299200
3300300
330133000
330241000
3303350
3306350
3307150
3308200
3309700
XXXVIII. KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA
10d180
44d600
44b600
44c600
331616500
331765900
331812300
331949500
XXXIX. VÝKONY INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM
KLINICKÁ LOGOPÉDIA
3321170
332285
3323600
3324300
3325900
3326100
3327120
3328300
3329400
3330700
33311000
3332250
3333500
3334220
333560
333660
3337300
3338200
3339200
3340250
3341300
3342350
3343250
3344250
3345100
3346320
3347280
3348120
3349300
3350100
XL. VÝKONY SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK V AGENTÚRACH DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI A SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK PRACUJÚCICH NA ZÁKLADE LICENCIE NA VÝKON SAMOSTATNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE
1. SESTRY
3390200
3392a100
3392c300
3393400
3394150
3395300
3396200
3398200
3399a200
3399b100
3399c100
3399d150
3400100
3401a200
3401b70
340235
340480
3405160
3405a160
3406200
340760
340850
340980
3410100
341150
3411a100
341340
3413a50
341470
341660
341880
3419120
342060
3420a60
342180
3422a150
3422b250
3422c350
3423150
3423a150
3423b250
3423c100
3424100
342680
3427200
342825
342960
343060
343150
3432320
3433100
343450
3435300
343660
343740
3439160
3440250
3441200
3442100
3443100
3444120
344540
344660
3447100
3449120
345140
3452250
345450
3457250
3458300
3459a250
3460250
3461250
3635a60
2. PÔRODNÉ ASISTENTKY
34671400
3468500
346960
3470100
347450
3475200
3476250
3476a100
3476b100
XLI. STOMATOLÓGIA
1. ZDRAVOTNÉ VÝKONY UHRÁDZANÉ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
A. Vyšetrenie, administratíva, anestézia a prevencia
D 01300
D 02150
D 02a150
D 03100
D 05300
D 06110
D 1150
D 3740
D 5250
D 54200
A 0260
N 0350
N 11200
B. Záchovná stomatológia
V 12190
V 13190
V 2050
V 3180
C. Chirurgická stomatológia
E 0160
E 11100
E 12150
E 1450
E 21250
E 22400
E 3180
E 34350
E 40500
E 42150
E 45130
E 51120
E 6050
E 6150
E 63120
C 0760
C 0860
C 10160
C 41120
C 51600
C 61500
T 01100
D. Paradontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny
P 0270
P 0550
P 0750
P 4050
E. Príplatok k operáciám v ambulancii
P65300
F. Čeľustná ortopédia
O 01150
O 02300
O 03100
O 04500
O 05500
O 05a550
O 06150
O 06a150
O 07300
O 07a300
O 081000
O 09120
O 21130
O 22150
O 24280
O 25370
O 27400
O 28600
O 29180
O 30150
O 31230
O 32100
O 3730
2. ZDRAVOTNÉ VÝKONY ČIASTOČNE UHRÁDZANÉ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
A. Záchovná stomatológia
V 01100
V 02220
V 03270
V 05100
V 06220
V 07270
V 41300
V 42600
B. Chirurgická stomatológia
E 64400
C. Parodontológia
P 01350
P 02a70
P 06250
P 08400
P 09600
P 2360
P 32700
P 33800
D. Príplatok k operáciám v ambulancii
P 65a300
E. Stomatologická protetika
F 01300
F 6360
F. Čeľustná ortopédia
O 01150
O 02300
O 03100
O 04500
O 05500
O 05a550
O 06150
O 06a150
O 07300
O 07a300
O 081000
O 09120
O 21130
O 22150
O 24280
O 25370
O 27400
O 28600
O 29180
O 30150
O 31230
O 32100
O 3730
SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY
I. ODBERY, POMOCNÉ A OSOBITNÉ LABORATÓRNE VÝKONY
1. ODBERY BIOLOGICKÝCH MATERIÁLOV A PUNKCIE
250d160
250e270
250f320
251b140
251c210
258a110
259180
287120
298a150
299d180
Hematológia a transfuziológia
469840000
469910000
33143000
33154000
2. POMOCNÉ LABORATÓRNE VÝKONY
350190
350260
3503100
350475
3506120
3507300
3. UNIVERZÁLNE LABORATÓRNE VÝKONY
351030
351135
3512150
3517200
3518200
351980
II. ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA
1. ORIENTAČNÉ VYŠETRENIE PARAMETROV TELOVEJ TEKUTINY VIZUÁLNYM VYHODNOTENÍM POMOCOU HOTOVÝCH REAGENČNÝCH NOSIČOV ALEBO REAGENČNÝCH PRÍPRAVKOV
352550
352635
352730
2. KVALITATÍVNE FYZIKÁLNE ALEBO CHEMICKÉ VYŠETRENIA
Dôkaz iných patologických súčastí moču, za každé vyšetrenie
353030
353130
353230
353330
353430
353530
353630
353835
354035
354130
3541a1600
Kvalitatívny dôkaz niektorých látok v telových tekutinách
354250
354390
354450
354550
354650
354750
3548110
3549110
3550110
355150
355250
355350
355450
355550
3556100
3557240
3. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
3570100
357150
357250
357370
357450
357550
357650
357750
357850
357970
358070
4. ZÁKLADNÉ HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA
3586100
358750
358850
358950
3589a100
3590100
359150
359250
III. VŠEOBECNÉ VYŠETRENIA
1. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
360095
360150
360280
360395
360495
3605150
3606120
3607100
360880
360980
361090
3611100
361295
3612a600
361395
3614120
3615360
3616160
3617160
3618160
361980
3620120
3621120
3622100
36232200
3624450
2. KVANTITATÍVNE FYZIKÁLNE ALEBO CHEMICKÉ VYŠETRENIA
363055
3631300
3632180
3633100
3634120
A. Vyšetrenia pomocou navrstvených reagenčných nosičov v telových tekutinách reflektometrickým meraním
363560
363660
363760
363860
363960
364060
364160
364360
364760
364860
364960
365060
365160
365260
365360
365460
B. Stanovenie hladín liečiva v telových tekutinách pomocou navrstvených reagenčných nosičov reflektometrickým meraním a iné podobné vyšetrenia
366080
366180
366280
C. Kvantitatívne vyšetrenia elektrolytov, substrátov a enzýmov v jednej telovej tekutine
367040
367140
367240
367340
367440
3674a180
367555
3675a180
367650
3676a180
3677a180
367860
3678a180
367960
3679a180
368050
3680a100
368150
368240
368340
368450
368540
368960
369060
369160
369260
369360
369490
3694a200
3695a250
3695b120
369690
369775
369870
3699100
370060
3701180
370290
3703120
370450
370550
370650
370750
370890
370960
3709a200
371060
3710a180
371180
3712240
3715120
D. Kvantitatívne vyšetrenia bielkovín, enzýmov, elektrolytov a substrátov v jednej telovej tekutine
372060
372150
3722480
3723120
372480
3730700
3731120
3732120
3733120
3734120
3735120
3736120
3740100
3741480
3742900
E. Kvantitatívne vyšetrenia katalytickej koncentrácie enzýmov v erytrocytoch, za každé vyšetrenie pri výkonoch pod kódmi 3750 až 3753
3750180
3751180
3752180
3753180
3754200
3. KOMPLEXNÉ VYŠETRENIA
378050
378155
378280
3783120
3784125
378580
378695
378710
4. FUNKČNÉ VYŠETRENIA
3800120
380130
380280
380395
380435
A. Kvantitatívne stanovenie hemoglobínov, za každé stanovenie s uvedením druhu vyšetrenia
3806100
3808100
3809150
381230
3813120
B. Skríningové vyšetrenie katalytickej aktivity enzýmov v erytrocytoch, za každé stanovenie s uvedením druhu vyšetrenia
381540
381640
3817500
5. HEMOSTAZEOLOGICKÉ VYŠETRENIA (VYŠETRENIA ZRÁŽANLIVOSTI)
384080
384195
384295
384390
3844120
3846150
384880
3849500
3851150
3852150
385380
385460
385580
3856125
3857250
3858240
3859400
3860480
3861800
3861b500
3861c500
3861d500
3861e200
3861f600
3861g500
3862380
3863280
38641000
3864a1000
3864b1200
3864c800
A. Stanovenie antitrombínu III v plazme
3945400
3946400
3946a500
3946b600
39471600
B. Vyšetrenie aktivity ELISA metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
3949320
3949a500
3950320
3950a600
3950b400
39511600
3951a600
3952500
3953200
39543000
3954a3000
3954b1200
3954c1200
3954d1200
3954e1500
3955200
C. Funkčné vyšetrenie trombocytov testmi agregability, za každý test
3956500
3957500
3958500
3959500
3960500
3960a500
3960b300
3960c300
3961500
3963300
3964350
3965350
3966880
D. Osobitne náročné kvantitatívne určenia, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
3968750
3969750
3970700
E. Kvantitatívne stanovenie jednotlivých faktorov v plazme, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
3972640
3972a400
3973640
3973a400
3974640
F. Kvantitatívne stanovenie jednotlivých faktorov v plazme, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
39761000
3976a1000
3976b1000
39771050
3977a1000
39781000
3978a1000
39791000
3979a1000
39801000
3980a1000
39811000
39821000
3982a1000
3982b500
3982c300
3983400
39841000
3984a800
G. Kvantitatívne špeciálne hemostazeologické vyšetrenie, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
3985950
3985a500
3986750
3986a500
3987750
3987a1000
3988750
3988a500
3989750
39911800
39931900
3995300
3996500
6. SÉROLOGICKÉ VYŠETRENIA
3880210
3881210
3882210
3883210
3884210
3885300
388660
388760
388860
389160
3892100
3893240
3894210
3895900
IV. ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA
1. MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIA
3900100
3901120
3902100
3903120
3904420
3905300
3906200
A. Cytochemické farbenie a analýza náteru krvi, kostnej drene alebo iných punktátov, za každé vyšetrenie s uvedením druhu farbenia
3910190
3911200
3912200
3913200
3914200
3915200
3916200
B. Cytochemické farbenie a analýza náteru krvi, kostnej drene alebo iných punktátov, za každé vyšetrenie s uvedením druhu farbenia
3920240
3921240
3922240
3923240
3924400
2. FUNKČNÉ VYŠETRENIA
3930120
3931200
3932200
3933200
3934200
3935200
3936200
3937300
3938300
3939300
3940300
3. CHEMICKÉ A FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VYŠETRENIA
A. Špeciálne kvantitatívne chemické alebo fyzikálno-chemické stanovenie látok v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4000250
4001250
4002250
4003360
4004400
4005250
4006250
4007250
4008250
4009250
4010250
4011250
4012250
4013250
4014250
4015250
4016250
4017250
B. Kvantitatívne náročné chemické alebo fyzikálno-chemické stanovenie látok v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4020250
4021250
4022250
4023250
4024250
4025480
4026250
4027250
4028250
4029250
4030250
4031250
4032250
4033250
4033a250
4034250
4035250
4036250
4037250
40381440
4039250
4040250
4041250
4042250
4043250
4044250
4045250
4046250
4047250
4048250
4049250
4050250
4051250
4052250
4053250
4054250
4055250
4055a250
4056250
C. Špeciálne kvantitatívne chemické stanovenie hormónov, metabolitov alebo iných látok v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4057200
4060350
4061350
4062350
4063350
4064350
4065350
4066350
4067350
4068600
4069720
4070350
4070a1200
4070b1750
4071350
4072350
4073420
4074630
4075350
4076350
4077350
4078350
4079350
4080350
4081350
4082350
4083350
4084350
4085600
4086600
4087350
4088350
D. Kvantitatívne náročné a špeciálne chemické stanovenie hormónov, metabolitov alebo enzýmov v jednej telovej tekutine, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4090600
4091600
4092600
4093600
4094600
4095600
4096600
4097600
4098600
4099600
4100600
4101600
4102600
E. Kvantitatívne fyzikálno-chemické stanovenie prvkov v telovom materiáli pomocou AAS plameňovou technikou alebo inou rovnocennou metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4103800
4104600
41061050
41071050
41081050
41091050
41101050
41111050
41121050
41131050
41141050
F. Kvantitatívne fyzikálno-chemické stanovenie prvkov v telovom materiáli pomocou AAS bezplameňovou technikou alebo inou rovnocennou metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
41201220
41211220
41231220
41241220
41251220
41261220
41271220
41281220
41291220
41301220
41311220
41321220
41331220
4138600
4139400
4140600
4. ELEKTROFORETICKÉ, CHROMATOGRAFICKÉ A INÉ MIGRAČNÉ ALEBO SEPARAČNÉ VYŠETRENIA
Elektroforetické delenie bielkovín v sére (mikro-), kvalitatívne
4150200
4151200
4152200
4153200
A. Elektroforetické delenie bielkovín v sére alebo v iných telových tekutinách (mikro-), kvantitatívne vrátane vyhodnotenia priebehu krivky denzitometricky alebo elúciou
4155400
4156400
4157400
4158400
4159300
4160400
4161400
4163360
4164360
4165360
4166360
4167360
4168360
4169360
4170360
4171360
B. Kvantitatívne vyhodnotenie
4173600
4174600
4175600
4176600
4177600
4178600
4179600
4180600
4181600
4184900
4185400
4186950
4187750
4188750
4189500
4190400
41911000
41921500
41931000
4194300
4196400
4197400
4198800
C. Dôkaz antigénov a protilátok metódou protismernej imunoelektroforézy (PE) po predchádzajúcom skríningu, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4200200
4201200
4202200
4203200
4204200
4205200
4206200
4207200
D. Semikvantitatívne stanovenie antigénov a protilátok titračne, metódou protismernej imunoelektroforézy (PE), za každé vyšetrenie antigénu a protilátky s uvedením druhu určenia
4210600
4211600
4212600
4213600
4214600
4215600
4216600
4217600
4220800
E. Extrakcia látok z telovej tekutiny alebo hydrolýza látky v telovej tekutine na prípravu na chromatografickú alebo inú chemickú identifikáciu, za každý extrakt alebo hydrolyzát
4221150
4222300
4223400
F. Kvantitatívne stanovenie látok v jednej telovej tekutine stĺpcovou chromatografiou (napr. FLPC) na jednom nosiči, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4225250
4226460
4227250
G. Delenie látok v jednom biologickom materiáli chromatografiou na tenkej vrstve na špecifickom nosiči s následnou identifikáciou
42281200
4230460
42311330
4232900
4233720
42341300
4235180
4235a1000
4235b1000
4235c1000
4236700
42371600
42381600
42392200
4241180
4242500
4243300
4243a300
4244400
H. Izolácia mononukleárnych buniek
4245200
4246200
4247300
4247a200
4248200
42501500
42521000
4253100
5. VÄZBOVÉ (LIGANDOVÉ) ANALÝZY
A. Základné nenáročné vyšetrenia (napríklad metódami s označeným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4300500
4301500
4302500
4303300
4310500
4312800
4313500
4314850
4315500
4316800
4317600
4318600
4319800
4320800
4321600
43221000
4323600
4324600
4325600
4326600
4327600
4328850
4329600
4330600
4331600
4332900
4333600
4334500
4335500
43412400
4342600
4343600
4344600
4345600
43462100
4347600
4348600
4349600
4350600
4351600
4352600
4353900
4354900
43551500
4355b850
4356600
4357700
4358600
4359600
43601100
4361600
4362600
4363600
B. Špecifické, veľmi náročné vyšetrenia (napríklad metódami so značeným ligandom), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4370600
4371600
4372600
4373600
4374600
4375700
4376700
4377600
4378600
4379600
4380600
4381600
4382600
4383600
4384600
4385600
4386600
4387600
4388600
4389600
4390600
4390a20000
C. Kvantitatívne stanovenie liečiv, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
43911200
43951800
4396500
4397500
43981800
43991800
44001800
4401500
4402500
44031800
44041800
44051800
44061800
44071800
D. Kvantitatívne stanovenie protilátok proti telovým antigénom, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4410900
4411900
44121800
44131800
4414600
4415600
4416900
4417900
4418900
4419900
4420900
4421900
4422900
4423900
4424900
4425900
4426900
4427900
4428900
4429900
4430900
E. Špecifické náročné vyšetrenia (napríklad najmä metódami so značenou väzbovou látkou), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
44341100
44351100
44361100
44371100
44381100
44391100
44401100
44411100
44421100
44431100
44441800
44451800
44461800
44471100
44481100
44491100
44501100
44511800
44521100
44531100
44541200
44551200
44561100
44571100
44581100
44591100
44602100
44611800
44621100
44631100
4463a800
44641200
F. Špecifické, veľmi náročné vyšetrenia metódou s označenou väzbovou látkou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4465800
4465a1000
4465b1000
44661000
4467500
44702400
44711500
44721500
44731500
44741500
4475500
4475a1000
4475b1500
4475c1500
4475d1000
44761500
44771000
44781000
44802100
44811900
44822400
44832400
44842400
44852450
44862200
G. Stanovenie receptorovou analýzou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4487600
44881500
44902300
44912300
44922300
44932300
44944000
4496600
6. IMUNOLOGICKÉ VYŠETRENIA
4503100
4504410
A. Kvantitatívne imunochemické stanovenie bielkovín alebo iných súčastí v sére, moči, likvore alebo v iných telových tekutináchpomocou JRID, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4505200
4506200
4507200
4508200
4509200
4510300
4511300
4512200
4513200
4514300
4515200
4516550
4517200
4518200
4519200
4520250
4521250
4522200
4523200
4524200
4525200
4526200
B. Kvantitatívne imunochemické stanovenie bielkovín alebo iných súčastí v sére, moči, likvore alebo v iných telových tekutinách turbidimetriou alebo nefelometriou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4530240
4531240
4532240
4533240
45341200
45351200
4536240
4537240
4538600
4539200
4540330
4541300
4542600
4543300
4544480
4545240
4546420
4547480
4548360
4549360
45501100
45511100
4552480
C. Špeciálne kvantitatívne imunochemické stanovenie bielkovín alebo iných súčastí imunoturbidimetriou alebo inou rovnocennou metódou, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4560360
4561360
4562360
4563360
4564300
45661100
45671100
45681100
45691100
45701100
4571380
4572380
4573380
4575700
4576700
4577700
4578700
4579500
4580500
4581500
4582500
4583500
4584350
4585500
45861500
4587a500
45881500
4588a3000
4589a200
4589b900
4590200
4591200
4592200
4593700
4594200
4595200
4596200
45971100
4598200
4599200
4600600
4601250
4602250
4603250
4605500
4607450
D. Funkčné testy komplementu (radiálna hemolýza), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia vyšetrenia
4615300
4616400
461980
4621700
4622500
4625500
4626500
4627500
E. Stanovenie T a B lymfocytov rozetovými testmi (bez odberu, separácie a nastavenia buniek), za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4630400
4631400
4634300
F. Diferenciácia lymfocytov fluorescenčne značenými monoklonálnymi protilátkami, za každé vyšetrenie s uvedením druhu protilátky
4636300
4637300
4638300
4640300
4641100
G. Vyšetrenie protilátok mikrolymfocytotoxickým testom s panelom najmenej 20 protilátok, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4645720
4645a1400
46461000
46471000
46481000
H. Vyšetrenie protilátok granulocytotoxickým testom s panelom granulocytov, za každé vyšetrenie s uvedením druhu určenia
4650500
4650a500
4650b500
4650c500
4651500
4651a500
4651b500
4651c500
4653750
4653a750
4654750
4654a750
4655750
4655a500
4655b500
4655c500
4657750
4657a300
I. Imunologická fenotypizácia buniek periférnej krvi a kostnej drene, za každé vyšetrenie cytometrom s uvedením druhu určenia a použitej monoklonálnej protilátky
46581400
4658a1000
46591000
46601000
4660a1000
4660b1000
4660c800
4660d800
4660e1000
4660f500
4661400
4661a400
4662450
4663560
4665140
4666400
4667500
4668250
4669450
4670150
4671450
4672800
4673150
467450
46801400
4680a1400
46813500
4681a200
46822400
4683800
4684750
4685400
46862500
4686a3000
468710
46881200
4689750
46914500
46922200
46932000
4693a2000
4693b1000
469840000
469910000
4699a1500
4699b30000
7. IMUNOHEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA
4700150
4701180
4701a250
4701b400
4701c200
4701d250
4701f200
470270
4703200
4703a250
4703b3000
4704100
4704a350
4704b1600
4705100
4706120
4707170
4710170
4710a150
4711180
4711a400
4712750
4712a1900
4713160
4714160
4714a200
4716500
4718160
4719200
4720160
4729200
4730160
4731160
4731a700
4731b1200
4731c1200
4731d1200
4732160
4733140
4734120
4735110
4736220
4736a200
4737150
8. MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIA
4740200
4741400
4742400
4743500
47442500
4745400
9. SÉROLOGICKÉ VYŠETRENIA
475080
4750a350
4751150
4752250
475350
4753a400
4754300
4755220
4756220
4757220
4758220
4759220
4760220
4761220
4762250
4763600
4764400
4765350
4766300
4767300
4768300
4769300
4771300
4772320
4773500
4776500
4776a750
4777800
4778a800
4778b900
4779600
4780600
4781500
4781a1100
4781b2000
4781c2000
4781d500
4781e3000
4781f3500
478220000
4784450
47851200
4787100
4788160
4789500
4789a500
4789b200
4789c200
4789d250
4789e250
4789f300
4789g250
4789h180
4789i300
4789j1200
4789k350
4789l400
4789m450
4789n1000
4789o350
4789p350
4789r2500
10. PARAZITOLOGICKÉ VYŠETRENIE
4800150
4801500
4801a200
4803200
4804100
4805300
4806100
4807a700
4807b800
4807c800
4807d1200
4807e1200
4807g1500
4807h1500
4808700
48091200
48111500
48123500
48133500
11. MYKOLOGICKÉ VYŠETRENIA
4815150
4816500
4817300
4818150
4819120
4820250
482150
482250
12. BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETRENIA
4830150
4831300
4832700
4833120
4834120
483560
4836800
4837150
4838200
4839700
4843300
484450
484650
484750
485050
485160
4852100
4853250
4854200
4855300
4856600
4857200
485880
4860120
4861200
48621000
4870430
4871750
4872900
4873650
4874850
4875850
4876670
4877650
4877a180
4877b100
4878880
48791200
4879a400
4879b150
4879c400
4879d500
4879e300
4879f500
4879g300
4879h400
4879i600
4879j120
13. VIROLOGICKÉ VYŠETRENIE
4880150
48811200
4882520
4883520
4884400
48851600
48862000
4887800
4888600
4889800
4890400
4891450
4891a800
48921200
4892a1200
4892b1200
4892c1750
48931100
4893a1500
48941150
4894a1300
48951250
4895a1375
48961350
4896a1850
48971250
4897a1375
48981500
4898a1900
4898b2000
48991500
4899a1850
4899b220
4899c220
4899d220
14. HISTOLÓGIA, CYTOLÓGIA, GENETIKA
A. Histológia
4900900
49021350
49051100
49061400
49071000
4908550
49091000
49101200
49112700
4911a4500
49123150
49134000
49141600
49151500
49161800
49172700
4918650
4919350
4919a1700
4919b3050
4920500
4921360
49221500
49231600
49241500
49251600
49261600
49271800
49281600
49291800
49301500
49311800
B. Cytológia
4950140
4951170
4952700
4953800
4954900
49551000
49561400
49571000
C. Genetika
49701600
49711900
49727500
49747500
497511000
497611000
49777500
49782600
49793500
49803500
4980a2000
49811900
49822000
4984900
49863500
4986a1600
4987250
49902500
4991700
49926000
49936000
499414000
49959900
V. RÁDIOLÓGIA
1. RÁDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
A. Zuby, čeľuste
5000160
5001400
5002500
5003650
5004100
B. Skelet (kostra)
5010800
5011500
5012300
5015500
5016700
5020650
5021350
5022800
5023300
5024500
5025800
5030700
50311300
50321300
5033400
50352400
C. Vnútorné orgány
5050650
5051500
5052700
50531500
5056500
5060500
5061600
5062500
5065800
50702200
50714500
5072550
50755700
50766200
50771500
50802200
50811800
50822000
50832000
50903000
50921500
5092a800
5029b500
5092c1500
50932200
50951800
D. Cievy
510024000
510122000
510222000
510320000
510425000
510618000
51082900
511022000
511125000
511227000
512020000
512125000
512227000
51304000
E. Intervenčná rádiológia
5131a32000
5131b32000
5131c32000
5131d32000
5131e32000
5131f40000
5131g40000
5131h40000
5131i40000
5131j40000
5131k42000
513450000
5135a32000
5135b40000
5136a30000
5136b40000
513730000
513810000
513935000
5139a15000
5139b50000
5139c45000
5139d40000
5139e30000
5139f45000
5139h10000
5139g15000
514030000
5140a40000
5140b42000
5140c35000
5140d35000
5140e35000
5141a30000
514230000
514315000
5143a15000
5143b20000
514410000
5145a55000
5145b55000
5145c60000
5145d50000
514649000
5146a30000
5147a50000
5147b40000
5147c40000
5147d35000
5147e40000
5147f20000
5148a13000
5148b20000
5148c30000
5148d25000
5148e30000
5148f25000
5148g70000
514915000
5149a16000
5149b20000
515013000
5150a10000
51516400
5151a8000
5152a10000
5152b10000
5152c10000
5152d12000
5152e10000
5153a5000
5153b4000
515415000
5154a25000
515515000
51566400
5156a25000
515725000
5157a20000
515825000
5158a25000
5158b20000
5158c20000
F. Skiaskopia a tomografia
5159600
5160700
5161650
5165400
G. Počítačová tomografia (CT)
520015000
520114000
520218000
520318000
520416000
5204a36000
5204b54000
5204c40000
5204d10000
5204e13000
52053500
520620000
5206a7000
5206b15000
52078000
520815000
5207a12000
520930000
52108000
521120000
521220000
5212a20000
VI. ULTRAZVUK - USG
53001700
5301600
53021000
53031000
53041200
53051200
53061100
53071000
5307a800
53081500
53091200
5309a200
5309b300
53101400
53111400
53121000
53131400
53143500
53151000
53161500
53171500
1. PRENATÁLNE A ŠPECIÁLNE GYNEKOLOGICKÉ VYŠETRENIA
58043000
5807700
5808600
58091400
2. ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIA PERIFÉRNYCH CIEV
5734400
5735760
5736600
5737690
57382200
57392200
57401200
57413000
57422000
5743500
3. ECHOKARDIOGRAFIA
57441400
57451200
5745a450
5745b400
57461500
5746a300
5746b500
57471100
5747a500
57481000
57491000
4. DOPLNKOVÉ VÝKONY
57502000
5751400
5752900
57532000
5754300
VII. TERMOGRAFICKÉ VYŠETRENIA
53181000
VIII. OSTEODENZITOMETRIA
53302200
53315400
53322000
53331000
IX. MAGNETICKÁ REZONANCIA
560030000
560530000
5605a30000
561030000
561130000
5611a30000
5611b30000
5611c50000
561225000
5612a20000
5612b15000
5612c30000
5612d25000
5612e20000
561317000
X. PODÁVANIE KONTRASTNÝCH LÁTOK
6000300
60011000
60021000
6003400
6003a350
6003b150
6010650
60111200
60121000
6013650
60141150
60161000
6020650
6025500
6030500
6040650
6050500
6060650
6070650
6080650
6090700
XI. NUKLEÁRNOMEDICÍNSKA DIAGNOSTIKA IN VIVO A LIEČBA OTVORENÝMI ŽIARIČMI
1. NUKLEÁRNOMEDICÍNSKA DIAGNOSTIKA IN VIVO
A. Centrálny nervový systém
54003500
54018000
5401a8000
54026000
5402a3500
B. Pľúca
54054000
54064500
54075000
C. Srdce a cievy
54108300
54118000
5411a10000
54135000
54145000
54157000
54166000
54174000
54183200
54196300
54204200
54212500
D. Pohybový systém
54253500
54264000
54275600
E. Endokrinné orgány
54302600
54312500
54322500
54336000
54345500
54355700
5435a8000
F. Pečeň a slezina
54394000
54403600
54426500
G. Gastrointestinálny systém
54452000
54464500
54472000
54482500
54494000
54503500
5450a5000
54513400
54523600
54533500
54544200
H. Obličky a urogenitálny systém
54582000
54593000
54603500
54613800
54622100
54633600
54643100
I. Ostatné metódy
54703500
54715900
54726500
5472a6500
54737000
54744800
54756000
54767000
54778000
54783000
5478a15000
5478b8000
54792800
5479a5000
548050000
5480a35000
548115000
5481a10000
5481b20000
5481c45000
J. Doplnkové výkony
5485100
5486140
5488350
5489500
5490700
5491900
54923600
54932500
54941500
54952100
54962800
54975000
5498a3000
5498b7000
5498c7000
5498d6000
2. LIEČBA OTVORENÝMI ŽIARIČMI
55007000
550212500
5503450
55045000
550512000
55067000
55077000
550820000
5509700
5510680
551120000
XII. FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA
5700290
5701150
5702550
5702a150
570360
5704450
5707650
5708750
5709500
5710220
57111500
57122200
5713500
5714450
5715750
5716240
5717330
5718180
5719450
5720360
5721130
5722750
5723450
5724600
57251200
5727250
5728230
5729300
5730300
5731400
5732500
5734200
5735600
5736200
5737350
57382200
57401200
57413000
57422000
5743500
57441400
57451200
57461500
57471100
5747a500
57481000
57491000
DOPLNKOVÉ VÝKONY
57502000
5751400
5752900
57532000
5754300
5765150
5766500
5767400
57681600
57691700
57701700
5771700
57721100
57731400
5774300
57751400
5776400
5778600
5779400
5781500
5782650
5783700
5791910
57931365
57941635
57951635
57961365
5797160
57991090
5801340
5802400
58043000
XIII. KLINICKÁ RÁDIOFYZIKA
1. RÖNTGENOVÁ TERAPIA 10 - 100 kV
7160100
7161300
7162100
2. RÖNTGENOVÁ TERAPIA 100 - 400 kV + 137Cs
7163160
7164500
7165160
7166160
3. VYSOKOVOLTOVÁ TERAPIA
71671600
71687500
7168a8000
7169300
7169a500
7170500
7170a800
7171500
7172200
7172a200
7172b400
7172c700
7172d200
7173700
71745000
71751400
7174a12000
7176550
71779000
7177a9000
71788600
4. BRACHYTERAPIA
71792300
71807600
71811500
71821200
7183800
7183a300
5. OSTATNÉ LIEČEBNÉ METÓDY
7184800
71852300
7186500
7187800
XIV. RÁDIOTERAPIA
1. RÖNTGENOVÁ TERAPIA 10 - 100 kV
3250500
3251450
3252450
3253200
2. RÖNTGENOVÁ TERAPIA 100 - 400 kV + 137Cs
3255900
3256500
3257450
3258200
3. VYSOKOVOLTOVÁ TERAPIA
32602250
32625000
3262a1500
3262b700
3262c700
32631350
3264130
32652200
3266150
3266a200
3267200
3267a200
3268700
3268a1200
32692000
32704600
3270a10000
327110000
32725000
3275500
3275a500
3275b1000
3275c300
32762700
4. BRACHYTERAPIA
32796000
32803000
3280a5000
32815500
32823200
32833500
32843200
32851500
3285a1000
3286a2000
XV. FYZIATRIA, BALNEOTERAPIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA
503a80
504a540
509a220
510a150
511a350
512130
513250
514a450
51560
516180
51770
518350
519130
52080
52180
522290
523a145
524400
530180
531220
532300
533a450
53480
535100
536150
540180
541350
542300
543400
544a
a)80
b)100
546
a)100
b)180
547a105
548360
54950
550150
551450
555a490
556a490
557270
558450
559300
560350
561a400
562a130
565280
566320
567280
570240
57335
57450
57580
576130
57735
5791500
58435
585250
586400
587300
588120
XVI. STERILIZÁCIA A INÁ DEKONTAMINÁCIA
1. FYZIKÁLNA STERILIZÁCIA
A. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových)
800132
800238
8003108
8004110
8005160
8006185
8007228
B. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (farebná operačná bielizeň) vlhkým teplom
800835
800970
801080
8011188
8012228
8013232
8014245
8015440
8016628
C. Výroba a sterilizácia zdravotníckych pomôcok z textilu (obväzových)
8017136
8018164
8019336
D. Sterilizácia zdravotníckych pomôcok kovových, gumových a sklenených
802088
8021100
8022152
8023180
8024260
8025160
8026440
8027685
8028695
2. CHEMICKÁ STERILIZÁCIA
802988
8030122
8031320
3. STERILIZÁCIA PLAZMOU PEROXIDU VODÍKA
803278
8033250
8034340
8035591
8036710
80371223
80384940
4. INÉ VÝKONY
8039810
8040840
80411600