Nariadenie vlády č. 83/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

(v znení č. 77/2019 Z. z., 272/2020 Z. z.)

Platnosť od 15.04.2017
Účinnosť od 05.10.2020

83

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. apríla 2017

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania finančnej podpory Európskej únie v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom1) (ďalej len „podpora“) na tieto opatrenia:

a) propagácia,

b) reštrukturalizácia vinohradu,

c) poistenie úrody,

d) investície.

§ 2

Podmienky na poskytnutie podpory

(1) Žiadosť o podporu sa podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“). Podporu možno poskytnúť žiadateľovi o podporu,

a) ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

b) ktorý nie je v likvidácii,

c) voči ktorému nie je vedené reštrukturalizačné konanie, ktorý nie je v reštrukturalizácii, voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, na majetok ktorého nie je vyhlásený konkurz, voči ktorému nebolo rok pred podaním žiadosti o vyplatenie podpory alebo rok pred podaním žiadosti o podporu na poistenie úrody zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a na majetok ktorého nebol rok pred podaním žiadosti o vyplatenie podpory alebo rok pred podaním žiadosti o podporu na poistenie úrody zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

d) voči ktorému nie je uskutočňovaný výkon exekučného titulu,3)

e) ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie4) a

f) ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu z fondov Európskej únie.5)

(2) Žiadateľ o podporu, ktorému agentúra schválila žiadosť o podporu podľa odseku 1 na vykonávanie opatrení podľa § 1 písm. a), c) alebo písm. d), je povinný uskutočňovať výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a výber poskytovateľa služieb určených na vykonanie týchto opatrení tak, aby bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť6) výdavkov vynaložených na ich vykonanie v rozsahu, v akom žiada o podporu.

(3) Žiadateľ o podporu preukazuje splnenie podmienok

a) podľa odseku 1 písm. a) písomným čestným vyhlásením, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením daňového úradu a colného úradu nie starším ako tri mesiace, že nemá daňový nedoplatok a nedoplatok na cle,

b) podľa odseku 1 písm. b) a c) potvrdením súdu nie starším ako tri mesiace, o tom, že nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené reštrukturalizačné konanie, nie je v reštrukturalizácii, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, nebolo voči nemu rok pred podaním žiadosti o vyplatenie podpory alebo rok pred podaním žiadosti o podporu na poistenie úrody zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a na jeho majetok nebol rok pred podaním žiadosti o vyplatenie podpory alebo rok pred podaním žiadosti o podporu na poistenie úrody zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

c) podľa odseku 1 písm. d) písomným čestným vyhlásením, že voči nemu nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,

d) podľa odseku 1 písm. e) a f) údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a)

e) podľa odseku 2 najmenej tromi cenovými ponukami od dodávateľov a zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom.

(4) Podpora sa žiadateľovi o podporu poskytne7) v lehote podľa osobitného predpisu.8)

Propagácia

§ 3

Propagácia zahŕňa informačné opatrenia a propagačné opatrenia

a) v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“),

b) v inom ako členskom štáte Európskej únie (ďalej len „tretí štát“).

§ 4

Podpora na propagáciu v členskom štáte

(1) Podporu na propagáciu v členskom štáte9) možno poskytnúť žiadateľovi o podporu, ktorý spĺňa povinnosti podľa § 7 ods. 2 až 4 a ktorý

a) združuje podnikateľov v sektore vinárstva na území Slovenskej republiky alebo ktorý združuje organizácie podnikateľov v sektore vinárstva na území Slovenskej republiky,

b) má najmenej tri roky skúseností s propagáciou vína,

c) je organizáciou výrobcov10) uznanou v sektore vinárstva, združením organizácií výrobcov11) uznaným v sektore vinárstva alebo medziodvetvovou organizáciou12) uznanou v sektore vinárstva a

d) vznikol pred viac ako piatimi rokmi pred podaním žiadosti podľa § 6.

(2) Podporu na propagáciu v členskom štáte možno poskytnúť na opatrenie, ktoré je zamerané na poskytovanie informácií spotrebiteľom o systéme Európskej únie vzťahujúcom sa na chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia, o zodpovednej konzumácii vína alebo o rizikách spojených s konzumáciou alkoholu formou

a) informačnej kampane,

b) účasti na podujatí, veľtrhu a výstave konaných na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu.

§ 5

Podpora na propagáciu v treťom štáte

(1) Podporu na propagáciu v treťom štáte13) možno poskytnúť žiadateľovi o podporu, ktorý má najmenej tri roky skúseností s propagáciou vína, spĺňa povinnosti podľa § 7 ods. 2 až 4 a ktorý

a) je v príslušnom registri14) zapísaný najmenej päť rokov pred podaním žiadosti podľa § 6, združuje podnikateľov v sektore vinárstva na území Slovenskej republiky alebo ktorý združuje organizácie podnikateľov v sektore vinárstva na území Slovenskej republiky a je organizáciou výrobcov uznanou v sektore vinárstva, združením organizácií výrobcov uznaným v sektore vinárstva alebo medziodvetvovou organizáciou uznanou v sektore vinárstva, alebo

b) je podnikateľom, ktorý najmenej päť rokov vyrába víno.

(2) Podpora na propagáciu v treťom štáte sa poskytuje na

a) opatrenia zamerané na styk s verejnosťou, propagáciu alebo reklamu, ktoré poukazujú najmä na vysokú úroveň výrobkov z členského štátu, predovšetkým z hľadiska kvality, bezpečnosti potravín alebo životného prostredia,

b) účasť na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom,

c) informačné kampane zamerané predovšetkým na systémy členského štátu vzťahujúce sa na označenia pôvodu, zemepisné označenia a ekologickú výrobu alebo na

d) prieskumy nových trhov potrebných na rozšírenie odbytísk.

§ 6

Podávanie žiadosti o podporu na propagáciu

(1) Žiadosť o podporu na propagáciu podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 sa podáva agentúre od dátumu zverejneného na jej webovom sídle do 15. októbra kalendárneho roka.

(2) Žiadosť o podporu na propagáciu sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry a musí obsahovať tieto prílohy:

a) kópiu rozhodnutia o uznaní žiadateľa o podporu ako organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo medziodvetvovej organizácie, ktorá združuje podnikateľov v sektore vinárstva, ak ide o žiadosť organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo medziodvetvovej organizácie,

b) zoznam členov žiadateľa o podporu podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 písm. a),

c) zoznam členov organizácií výrobcov, ktorých žiadateľ o podporu združuje, ak je žiadateľ o podporu združením organizácií výrobcov,

d) originál alebo kópiu osvedčenia o registrácii žiadateľa o podporu ako vinára20) vo vinohradníckom registri,21) ak ide o žiadateľa o podporu podľa § 5 ods. 1 písm. b),

e) stručný opis doterajších skúseností s propagáciou vína,

f) návrhy propagačných a reklamných materiálov na účely nadviazania vzťahov s verejnosťou formou propagácie alebo formou reklamy a ďalšieho rozvíjania informovanosti cieľových skupín,

g) vypracovaný projekt všetkých požadovaných činností s cieľom plánovaných aktivít vrátane opisu predpokladaných technických, environmentálnych, ekonomických a sociálnych vplyvov,

h) písomnú informáciu o tom, či žiadateľ o podporu je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

§ 7

Povinnosti žiadateľa o podporu na propagáciu

(1) Žiadateľ o podporu na propagáciu môže začať vykonávať opatrenia podľa § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o podporu na propagáciu.

(2) Žiadateľ o podporu na propagáciu je povinný ukončiť vykonávanie opatrenia podľa § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1; túto lehotu možno na žiadosť žiadateľa o podporu na propagáciu

a) jedenkrát predĺžiť najviac o dva roky alebo

b) dvakrát predĺžiť najviac o jeden rok.

(3) Žiadateľ o podporu na propagáciu je povinný agentúre písomne oznámiť termín začatia propagačného podujatia najneskôr 30 dní pred jeho uskutočnením.

(4) Žiadateľ o podporu na propagáciu je povinný agentúre písomne oznámiť ukončenie vykonávania opatrenia podľa § 3 najneskôr do jedného mesiaca odo dňa ukončenia vykonávania opatrenia.

(5) Žiadateľ o podporu na propagáciu je povinný agentúre predložiť do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia o ukončení vykonávania opatrenia propagácia správu, v ktorej uvedie účinky a splnenie cieľov uvedených v projekte a vyčísli rozdiel v odbyte vinárskych produktov pred uskutočnením opatrenia propagácia a po ukončení vykonania tohto opatrenia.

§ 8

Žiadosť o vyplatenie podpory na propagáciu

(1) Žiadosť o vyplatenie podpory na propagáciu sa podáva agentúre spolu s oznámením podľa § 7 ods. 4.

(2) Prílohou k žiadosti o vyplatenie podpory na propagáciu sú:

a) doklady podľa § 2 ods. 3,

b) kópie účtovných dokladov vrátane účtovných dokladov preukazujúcich úhradu oprávnených výdavkov, ktoré žiadateľ o podporu vynaložil na opatrenie podľa § 4 ods. 2 alebo § 5 ods. 2, a

c) kópia zmluvy o vedení účtu žiadateľa o podporu v banke alebo potvrdenie banky o vedení účtu žiadateľa o podporu v banke s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu.

§ 9

Výška podpory na propagáciu

Podporu na propagáciu možno poskytnúť vo výške najviac 50 % oprávnených výdavkov preukázaných účtovnými dokladmi, pričom výška výdavkov na opatrenie propagácia žiadateľa o podporu na propagáciu

a) podľa § 4 ods. 2 musí byť najmenej 10 000 eur a najviac 100 000 eur,

b) podľa § 5 ods. 2 písm. a) musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 10 000 eur,

c) podľa § 5 ods. 2 písm. b) musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 30 000 eur,

d) podľa § 5 ods. 2 písm. c) musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 10 000 eur,

e) podľa § 5 ods. 2 písm. d) musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 10 000 eur.

Reštrukturalizácia vinohradu

§10

Podpora na reštrukturalizáciu vinohradu

(1) Podporu na reštrukturalizáciu vinohradu22) možno poskytnúť podnikateľovi, ktorý splnil podmienky a povinnosti podľa § 16 ods. 1 až 4, na vykonanie opatrenia podľa odseku 2 na vinohradníckej ploche, na ktorej prevádzkuje vinohradníctvo, registrovanej podľa osobitného predpisu,23) ktorá je súčasťou vinohradníckych oblastí Slovenského vinohradníckeho regiónu.24)

(2) Podpora na reštrukturalizáciu vinohradu sa poskytuje len na tieto opatrenia vykonávané na vinohradníckych plochách:

a) zmena odrôd,

b) zmena sponu,

c) presun vinohradu,

d) vyklčovanie vinohradu.

(3) Opatrenia podľa odseku 2 písm. a) až c) zahŕňajú výsadbu nových jedincov viniča v minimálnej hustote 4 000 krov na jeden hektár vykonávanú len na základe oprávnenia alebo povolenia na opätovnú výsadbu viniča.24a)

(4) Pri vykonávaní opatrenia reštrukturalizácia vinohradu možno použiť len sadenice registrovaných odrôd25) a množiteľský materiál podľa osobitného predpisu.26)

(5) Minimálna súvislá vinohradnícka plocha, na ktorej možno vykonávať opatrenie reštrukturalizácia vinohradu, je 0,10 ha.

(6) Maximálna vinohradnícka plocha, na ktorú vzniká oprávnenie na podporu na reštrukturalizáciu vinohradu pre jedného žiadateľa o podporu, je 30 ha na jeden vinársky rok.

(7) Na každú súvislú vinohradnícku plochu sa podáva samostatná žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu.

§ 11

Zmena odrôd

(1) Zmena odrôd je zameraná na vysadenie nového vinohradu so zmenenou odrodovou skladbou pri zachovaní výmery vinohradu.

(2) Zmenu odrôd možno kombinovať s opatrením zmena sponu, presun vinohradu alebo vyklčovanie vinohradu.

(3) Zmena odrôd sa považuje za ukončenú, ak

a) oporná konštrukcia je dokončená s najmenej jedným nosným drôtom,

b) miera ujatia výsadby dosiahne najmenej 80 % ku koncu vinárskeho roka, ktorý nasleduje po vinárskom roku, v ktorom sa uskutočnila výsadba, okrem prípadov vyššej moci,

c) stav viniča po uskutočnení tohto opatrenia je uspokojivý a

d) je v súlade so schváleným projektom reštrukturalizácie vinohradu a žiadosťou o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu.

§ 12

Zmena sponu

(1) Zmena sponu je zameraná na vysadenie nového vinohradu so zmeneným sponom pri zachovaní výmery vinohradu.

(2) Zmenu sponu možno kombinovať s opatrením zmena odrôd, presun vinohradu alebo vyklčovanie vinohradu.

(3) Zmena sponu sa považuje za ukončenú, ak sú splnené podmienky uvedené v § 11 ods. 3.

§ 13

Presun vinohradu

(1) Presun vinohradu je zameraný na využitie kvalitnejších vinohradníckych plôch, kvalitnejších regiónov alebo svahov pri zachovaní výmery vinohradu.

(2) Presun vinohradu sa môže kombinovať s opatrením vyklčovanie vinohradu a zároveň ho možno kombinovať s opatrením zmena odrôd a opatrením zmena sponu.

(3) Ak sa pri presune vinohradu uplatní opätovná výsadba nového viniča v súbehu s existenciou pôvodného viniča, ktorý sa má vyklčovať (ďalej len „súbežná výsadba“), tak na presun vinohradu nemožno vyplatiť podporu na vyklčovanie vinohradu.

(4) Presun vinohradu sa považuje za ukončený, ak sú splnené podmienky uvedené v § 11 ods. 3.

§ 14

Vyklčovanie vinohradu

(1) Vyklčovanie vinohradu zahŕňa odstránenie všetkých krov viniča a opornej konštrukcie z vinohradu.

(2) Vyklčovanie vinohradu sa musí kombinovať s opatrením zmena odrôd, zmena sponu alebo presun vinohradu, ktoré sa musia začať vykonávať do dvoch rokov odo dňa ukončenia vyklčovania.

(3) Vyklčovanie vinohradu sa považuje za ukončené, ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu predloží agentúre

a) kópiu rozhodnutia o povolení na opätovnú výsadbu viniča na vinohradníckej ploche, na ktorej vzniklo povolenie na opätovnú výsadbu viniča, alebo

b) potvrdenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho o vyklčovaní vinohradu.

§ 15

Podávanie žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu

(1) Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu sa podáva agentúre od dátumu zverejneného na jej webovom sídle do 15. mája vinárskeho roka, ktorý predchádza vinárskemu roku, v ktorom sa má začať vykonávanie opatrenia reštrukturalizácia vinohradu.

(2) Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu musí v kalendárnom roku, v ktorom podáva žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu, v každom ďalšom kalendárnom roku, počas ktorého reštrukturalizáciu vinohradu vykonáva, a tri roky po vyplatení podpory podať agentúre jednotnú žiadosť o poskytnutie podpory v poľnohospodárstve,29) pri posudzovaní ktorej sa podľa osobitného predpisu29a) používa integrovaný administratívny a kontrolný systém, v ktorej uvedie identifikáciu poľnohospodárskych pozemkov vinohradníckej plochy reštrukturalizovaného vinohradu v registri poľnohospodárskych pôdnych blokov.30)

(3) Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry, a musí obsahovať tieto prílohy:

a) projekt reštrukturalizácie vinohradu,

b) originál alebo kópiu osvedčenia o registrácii vinohradu, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu,

c) originál alebo kópiu rozhodnutia o povolení na opätovnú výsadbu viniča32) na pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu, ak sa na túto výsadbu rozhodnutie o povolení na opätovnú výsadbu viniča vyžaduje,

d) údaje podľa osobitného predpisu32a) potrebné na overenie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu,

e) originál alebo kópiu nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke k pozemku alebo k časti pozemku, ktorá je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu, uzatvorenej najmenej na desať rokov od podania žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu, ak je žiadateľom o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu nájomca alebo vypožičiavateľ pozemku alebo časti pozemku,

f) písomný súhlas vlastníka pozemku alebo nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov pozemku počítanej podľa veľkosti podielov,33) ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu, ak je žiadateľom o podporu nájomca pozemku alebo vypožičiavateľ pozemku a ak po ukončení opatrenia reštrukturalizácia vinohradu dôjde k zmene druhu pozemku podľa osobitného predpisu,34)

g) katastrálne mapové podklady a ortofotomapy35) s presne zakreslenými hranicami pozemku, na ktorom sa má vykonávať reštrukturalizácia vinohradu,

h) identifikáciu poľnohospodárskych pozemkov vinohradníckej plochy reštrukturalizovaného vinohradu v registri poľnohospodárskych pôdnych blokov,

i) čestné vyhlásenie, že žiadateľovi o podporu na projekt reštrukturalizácie vinohradu nie je poskytovaná podpora z programu rozvoja vidieka,

j) písomnú informáciu, či žiadateľ o podporu je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

(4) Projekt reštrukturalizácie vinohradu podľa odseku 3 písm. a) musí obsahovať

a) druh opatrenia podľa § 10 ods. 2 a odôvodnenie jeho vykonávania,

b) časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení reštrukturalizácie vinohradu a predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu reštrukturalizácie vinohradu,

c) zoznam jednotlivých činností, ktoré budú v rámci reštrukturalizácie vinohradu vykonávané,

d) vinohradnícke plochy, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu, a

e) predbežnú kalkuláciu jednotlivých opatrení a celkové plánované náklady projektu reštrukturalizácie vinohradu.

§ 16

Povinnosti žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu

(1) Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu môže začať vykonávať opatrenia podľa
§ 10 ods. 2 až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu, najneskôr však do 30. apríla vinárskeho roka, ktorý nasleduje po vinárskom roku, v ktorom bola právoplatne schválená žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu.

(2) Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu je povinný v termíne podľa odseku 1 zaslať agentúre písomné oznámenie o začatí vykonávania opatrenia reštrukturalizácie vinohradu.

(3) Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa ukončenia vykonávania opatrenia reštrukturalizácia vinohradu zaslať agentúre písomné oznámenie o ukončení vykonávania opatrenia reštrukturalizácia vinohradu.

(4) Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu je povinný ukončiť vykonávanie opatrenia

a) zmena odrôd, zmena sponu a presun vinohradu najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu,

b) vyklčovanie vinohradu najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu.

(5) Spôsob vykonania reštrukturalizácie vinohradu, na ktorý má žiadateľ o podporu poskytnutie podpory schválené, možno na jeho žiadosť zmeniť, len ak ide o zmenu sponu výsadby a počtu rastlín viniča, ktorých výsadba je predmetom tejto reštrukturalizácie vinohradu, o zmenu odrody tohto viniča alebo o zmenu typu vedenia jeho opornej konštrukcie.

(6) Výmeru vinohradu, na reštrukturalizáciu ktorého má žiadateľ o podporu poskytnutie podpory schválené, možno na jeho žiadosť znížiť, len ak takto znížená výmera nebude menšia ako výmera podľa § 10 ods. 5.

§ 17

Žiadosť o vyplatenie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu

(1) Žiadosť o vyplatenie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu sa podáva agentúre spolu s oznámením podľa § 16 ods. 3.

(2) Prílohou k žiadosti o vyplatenie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu sú:

a) doklady podľa § 2 ods. 3,

b) kópia osvedčenia o registrácii vinohradu alebo doklad podľa § 14 ods. 3,

c) doklad o uznaní alebo o overení množiteľského materiálu viniča podľa osobitného predpisu36) a

d) kópia zmluvy o vedení účtu žiadateľa o podporu v banke alebo potvrdenie banky o vedení účtu žiadateľa o podporu v banke s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu.

§ 18

Výška podpory na reštrukturalizáciu vinohradu

(1) Výška podpory na reštrukturalizáciu vinohradu, ktorú možno poskytnúť na vykonávanie opatrení na vinohradníckych plochách podľa § 10 ods. 1 je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Ak žiadatelia o podporu v tom istom finančnom roku37) požiadajú o vyplatenie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu, ktorej úhrnná výška presahuje objem finančných prostriedkov pridelených z rozpočtu Európskej únie, rozdiel presahujúci objem týchto prostriedkov možno vyplatiť až po 15. októbri nasledujúceho finančného roka.

Poistenie úrody

§ 19

Podpora na poistenie úrody

(1) Podporu na poistenie úrody38) možno poskytnúť žiadateľovi o podporu, ktorý je podnikateľom prevádzkujúcim vinohradníctvo na vinohradníckej ploche registrovanej vo vinohradníckom registri a ktorý splnil podmienku podľa § 20 ods. 3.

(2) Podpora na poistenie úrody sa poskytuje na opatrenia proti škode na úrode spôsobenej udalosťami podľa osobitného predpisu.38)

(3) Najmenšia súvislá vinohradnícka plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu na poistenie úrody, je 0,10 ha.

(4) Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť aj na poistné alebo na časť poistného, ktoré bolo zaplatené pred schválením poskytnutia podpory na poistenie úrody a ktoré bolo zaplatené v kalendárnom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o podporu na poistenie úrody, na základe ktorej bolo jej poskytnutie schválené.

§ 20

Podávanie žiadosti o podporu na poistenie úrody

(1) Žiadosť o podporu na poistenie úrody sa podáva agentúre od dátumu zverejneného na jej webovom sídle do 15. mája kalendárneho roka.

(2) Žiadosť o podporu na poistenie úrody sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry a okrem dokladov podľa § 2 ods. 3 musí obsahovať tieto prílohy:

a) originál alebo kópiu osvedčenia o registrácii vinohradu, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na poistenie úrody,

b) originál alebo kópiu poistnej zmluvy:

c) čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na poistenie úrody o tom, že mu v príslušnom kalendárnom roku nebola poskytnutá dotácia na úhradu platby poistného podľa osobitného predpisu,39)

d) kópiu zmluvy o vedení účtu žiadateľa o podporu v banke alebo potvrdenie banky o vedení účtu žiadateľa o podporu v banke s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu.

(3) Doklady o úhradách platieb poistného za príslušný kalendárny rok žiadateľ o podporu doručí agentúre najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

§ 21

Výška podpory na poistenie úrody

Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť najviac vo výške ustanovenej osobitnými predpismi.40)

Investície

§ 22

Podpora na investície

(1) Podporu na investície42) možno poskytnúť žiadateľovi o podporu, ktorý spĺňa povinnosti podľa § 24 ods. 2 a 3 a ktorý

a) je podnikateľom v sektore vinárstva alebo

b) združením podnikateľov v sektore vinárstva, organizáciou výrobcov uznanou v sektore vinárstva alebo medziodvetvovou organizáciou uznanou v sektore vinárstva.

(2) Podpora na investície sa poskytuje na tieto opatrenia:

a) nákup nových drevených sudov alebo drevených nádob určených na skladovanie vína alebo zrenie vína,

b) investície na zabezpečenie označovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR slúžiacim na rýchle dekódovanie informácií o pôvode vína (QR kód).

§ 23

Podávanie žiadosti o podporu na investície

(1) Žiadateľ o podporu podľa § 22 ods. 1 písm. a), ktorý vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu44) a ktorý má povinnosť predkladať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku (ďalej len „účtovná závierka“) na schválenie príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu,45) najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o podporu na investície uloží schválenú účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie do registra účtovných závierok,46) ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená. Ak je účtovná závierka žiadateľa o podporu v registri účtovných závierok uložená ako neschválená, žiadateľ o podporu najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o podporu na investície uloží do registra účtovných závierok oznámenie o dátume jej schválenia.47)

(2) Žiadateľ o podporu podľa § 22 ods. 1 písm. a), ktorý vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu44) a ktorý nemá povinnosť predkladať účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu,45) najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o podporu na investície uloží účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie do registra účtovných závierok.

(3) Žiadosť o podporu na investície sa podáva agentúre od dátumu zverejneného na jej webovom sídle do 15. októbra kalendárneho roka.

(4) Žiadosť o podporu na investície sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry a musí obsahovať tieto prílohy:

a) kópiu rozhodnutia o uznaní žiadateľa o podporu ako organizácie výrobcov alebo medziodvetvovej organizácie, ktorá združuje podnikateľov v sektore vinárstva, ak ide o žiadosť organizácie výrobcov alebo medziodvetvovej organizácie,

b) kópie daňových priznaní žiadateľa o podporu za posledné dve zdaňovacie obdobia spolu s potvrdením príslušného správcu dane o ich podaní podľa osobitného predpisu,48) ak je žiadateľ o podporu podnikateľom, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu,49)

c) čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu o hodnote jeho hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý slúži na jeho podnikanie, ak je žiadateľ o podporu podnikateľom, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu49) a nemá povinnosť viesť daňovú evidenciu o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,

d) zoznam členov žiadateľa o podporu podľa § 22 ods. 1 písm. b),

e) projekt investície vrátane predpokladaných prínosov investície,

f) originál alebo kópiu osvedčenia o registrácii žiadateľa o podporu ako vinára vo vinohradníckom registri, ak ide o žiadosť žiadateľa o podporu podľa § 22 ods. 1 písm. a), a

g) písomnú informáciu, či je žiadateľ o podporu platiteľom dane z pridanej hodnoty.

§ 24

Povinnosti žiadateľa o podporu na investície

(1) Žiadateľ o podporu na investície môže začať vykonávať opatrenie investície až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o podporu na investície.

(2) Žiadateľ o podporu na investície je povinný vykonať opatrenie investície najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o podporu na investície.

(3) Žiadateľ o podporu na investície je povinný písomne oznámiť agentúre ukončenie vykonávania opatrenia najneskôr do jedného mesiaca odo dňa ukončenia vykonávania opatrenia investície.

(4) Žiadateľ o podporu na investície na opatrenie podľa § 22 ods. 2 písm. a) je povinný používať sudy a nádoby na účely podpory na investície najmenej tri roky odo dňa jej vyplatenia.

§ 25

Žiadosť o vyplatenie podpory na investície

(1) Žiadateľ o podporu podľa § 22 ods. 1 písm. a), ktorý vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu44) a ktorý má povinnosť predkladať účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu,45) najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o vyplatenie podpory na investície uloží schválenú účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie do registra účtovných závierok, ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená. Ak je účtovná závierka žiadateľa o podporu v registri účtovných závierok uložená ako neschválená, žiadateľ o podporu najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o vyplatenie podpory na investície uloží do registra účtovných závierok oznámenie o dátume jej schválenia.

(2) Žiadateľ o podporu podľa § 22 ods. 1 písm. a), ktorý vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu44) a ktorý nemá povinnosť predkladať účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu,45) najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o vyplatenie podpory na investície uloží účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie do registra účtovných závierok.

(3) Žiadosť o vyplatenie podpory na investície sa podáva agentúre spolu s oznámením podľa § 24 ods. 3.

(4) Prílohou k žiadosti o vyplatenie podpory na investície sú:

a) doklady podľa § 2 ods. 3,

b) kópie účtovných dokladov vrátane účtovných dokladov preukazujúcich úhradu oprávnených výdavkov, ktoré žiadateľ o podporu vynaložil na opatrenie podľa § 22 ods. 2,

c) kópie daňových priznaní žiadateľa o podporu za posledné dve zdaňovacie obdobia spolu s potvrdením príslušného správcu dane o ich podaní podľa osobitného predpisu,48) ak je žiadateľ o podporu podnikateľom, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu,49)

d) čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu o hodnote jeho hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý slúži na jeho podnikanie, ak je žiadateľ o podporu podnikateľom, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu49) a nemá povinnosť viesť daňovú evidenciu o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,

e) kópia zmluvy o vedení účtu žiadateľa o podporu v banke alebo potvrdenie banky o vedení účtu žiadateľa o podporu v banke s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu.

§ 26

Výška podpory na investície

Podpora na investície na opatrenie podľa § 22 ods. 2 písm. a) sa poskytuje len na investíciu vo výške najmenej 5 000 eur a najviac 35 000 eur a podpora na investície na opatrenie podľa § 22 ods. 2 písm. b) sa poskytuje len na investíciu vo výške najmenej 5 000 eur a najviac 50 000 eur. Podporu na investície možno poskytnúť najviac vo výške ustanovenej osobitnými predpismi.49a)

§ 27

Spoločné ustanovenia

(1) Ak žiadateľ o podporu vezme podanú žiadosť o podporu bez odôvodnenia späť, je povinný uhradiť náklady spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá bola vykonaná v súvislosti s jeho žiadosťou.

(2) Žiadateľ o podporu nesmie na tieto opatrenia žiadať a prijímať inú podporu z verejných prostriedkov.

(3) Žiadateľ o podporu je povinný umožniť kontrolnému orgánu vykonať kontrolu na mieste50) a spolupracovať s týmto kontrolným orgánom.

(4) Údaje podľa § 2 ods. 3 písm. d) agentúra bezodkladne zašle v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

§ 28

Prechodné ustanovenia

(1) Žiadosť o podporu v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom podaná do 14. apríla 2017 sa posúdi podľa predpisu účinného do 14. apríla 2017.

(2) Podporu na reštrukturalizáciu vinohradu a náhradu za straty na príjmoch, o ktorej vyplatení nebolo právoplatne rozhodnuté do 14. apríla 2017, možno vyplatiť spôsobom a vo výške podľa tohto nariadenia vlády, ak bola reštrukturalizácia vinohradu vykonaná za podmienok podľa tohto nariadenia vlády.

§ 28a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2019

(1) Žiadosť o podporu podaná do 14. marca 2019 sa posudzuje podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. marca 2019.

(2) Podanie týkajúce sa žiadosti o podporu, ktorá bola právoplatne schválená podľa predpisu účinného do 14. marca 2019, sa posudzuje podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. marca 2019.

§ 28b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. októbra 2020

(1) Podpora na poistenie úrody, o ktorej poskytnutí nebolo právoplatne rozhodnuté do 4. októbra 2020, sa poskytuje podľa § 21 tohto nariadenia vlády v znení účinnom od 5. októbra 2020.

(2) Podľa § 26 druhej vety tohto nariadenia vlády v znení účinnom od 5. októbra 2020 sa poskytuje podpora na investície, o ktorej poskytnutí nebolo právoplatne rozhodnuté do 4. októbra 2020.

§ 29

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 30

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.


§ 31

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2017.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 6 písm. d) a čl. 39 až 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 10 písm. f) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 10 písm. g) zákona č. 91/2016 Z. z.

6) § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.

6a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

7) § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

8) Čl. 25 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15. 7. 2016) v platnom znení.

9) Čl. 45 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

10) § 24 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.
Čl. 152 až 154 nariadenia Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

11) Čl. 156 nariadenia Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

12) Čl. 157 a 158 nariadenia Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

13) Čl. 45 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

14) Napríklad § 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

20) § 2 písm. z) zákona č. 313/2009 Z. z.

21) § 8 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z.

22) Čl. 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

23) § 8 ods. 3 a 4 zákona č. 313/2009 Z. z.

24) § 7 ods. 2 zákona č. 313/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 2 a príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 83/2018 Z. z.

24a) § 3 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 313/2009 Z. z. v znení zákona č. 349/2015 Z. z.

25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

26) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh.

29) § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/2018 Z. z.

29a) Čl. 67 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

30) § 3 ods. 2 písm. j) zákona č. 543/2007 Z. z.

32) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 313/2009 Z. z. v znení zákona č. 349/2015 Z. z.

32a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

33) § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

34) § 9 až 11 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

35) Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.

36) § 11 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z.

37) Čl. 39 nariadenia Rady (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.

38) Čl. 49 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

39) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (oznámenie č. 368/2014 Z. z.).

40) Čl. 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/592 z 30. apríla 2020 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (Ú. v. EÚ L 140, 4. 5. 2020).

42) Čl. 50 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

44) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

45) § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

46) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

47) § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

48) § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

49) § 6 ods. 10 a 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

49a) Čl. 50 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/592.
Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. februára 2014, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu a zoznam členských štátov oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 (2014/99/EÚ) (Ú. v. EÚ L 50, 20. 2. 2014) v platnom znení.

50) § 11 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 390/2009 Z. z.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 83 /2017 Z. z.

VÝŠKA PODPORY NA REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADU

Tabuľka č. 1
Priemerný počet jedincov
viniča vysadených v rámci
reštrukturalizácie
vinohradu/ha
Podpora v eurách/ha
na opatrenie zmena odrôd, zmena
sponu alebo presun vinohradu
Bratislavský krajOstatné kraje
Slovenskej republiky
4 000 až 4 44911 01516 522
4 450 až 4 89911 89317 840
4 900 až 5 34913 19719 795
5 350 až 5 79914 27121 406
5 800 a viac14 81522 222
Tabuľka č. 2
Podpora v eurách/ha na opatrenie vyklčovanie vinohradu pri kombinácii
s opatrením zmena odrôd, zmena sponu alebo presun vinohradu
bez súbežnej výsadby

Bratislavský krajOstatné kraje Slovenskej republiky
2 7584 136

Kombinácia opatrení podľa tabuľky č. 1 sa pri určovaní výšky podpory na reštrukturalizáciu vinohradu nezohľadňuje a na ktorékoľvek z týchto opatrení alebo na akúkoľvek ich kombináciu sa podpora poskytuje len vo výške určenej podľa tabuľky č. 1.

Podpora na opatrenie vyklčovanie vinohradu sa vypláca popri podpore na opatrenie alebo opatrenia podľa tabuľky č. 1, s ktorými sa kombinovalo. Podpora na opatrenie vyklčovanie vinohradu sa nevyplatí, ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu uplatnil pri opatrení presun vinohradu súbežnú výsadbu.

Celkovú výšku podpory na reštrukturalizáciu vinohradu pri kombinácii opatrení podľa tabuľky č. 1 s opatrením vyklčovanie vinohradu tvorí súčet podpory určenej podľa tabuľky č. 1 a podpory na vyklčovanie vinohradu určenej podľa tabuľky č. 2.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 83/2017 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ
L 135, 24. 5. 2016),

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016),

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).

2. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 190 15. 7. 2016).

3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ
L 190 15. 7. 2016) v znení

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/256 zo 14. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 38, 15. 2. 2017).

4. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/592 z 30. apríla 2020 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (Ú. v. EÚ L 140, 4. 5. 2020).