Vyhláška č. 29/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody

Platnosť od 06.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019

OBSAH

29

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 31. januára 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. l) a o) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov a § 102 ods. 1 písm. o) až r) a t) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 2 sa slová „podľa § 2 a 5“ nahrádzajú slovami „z čistej pracovnej odmeny obvineného a odsúdeného na úhradu výživného a pohľadávok ostatných oprávnených“.

2. V § 8 ods. 4 prvej vete sa slová „podľa § 2 a 5“ nahrádzajú slovami „obvineného a odsúdeného na úhradu výživného a pohľadávok ostatných oprávnených“.

3. V § 8 ods. 8 a 9 sa slová „§ 2 až 5“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov43a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

43a) § 66 až 67 ods. 3, § 68 až 73, § 74 ods. 2 až § 84 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 131 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 45 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 8 ods. 10 prvej vete sa slová „osobitného predpisu45)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov43a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.

5. V § 8 ods. 10 druhej vete sa nad slovom „zrážkam“ odkaz „42)“ nahrádza odkazom „43a)“.

6. V § 8 ods. 11 sa nad slovom „dávky“ odkaz „43)“ nahrádza odkazom „46)“ a slová „osobitného predpisu42)“ sa nahrádzajú slovami „osobitných predpisov43a)“.

7. V § 10 ods. 2 a 3 sa nad slovom „predpisom“ odkaz „52)“ nahrádza odkazom „55)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2019.


Gábor Gál v. r.