Uznesenie č. 174/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 255 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.05.2021
Účinnosť od 15.05.2021

174

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 255

z 12. mája 2021

k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Číslo: 8662/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021;

B. dopĺňa

B.1. v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 bod 36, ktorý znie:

36. s účinnosťou od 15. mája 2021 cestu na účel vykonania volebného práva,“,

B.2. v bode B.2 uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 bod 10, ktorý znie:

10. s účinnosťou od 15. mája 2021 cestu na účel vykonania volebného práva,“;

C. ukladá

predsedovi vlády

C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

predsedovia vyšších územných celkov

primátori miest

starostovia obcí

hlavný hygienik SR