Uznesenie č. 175/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020

Platnosť od 14.05.2021
Účinnosť od 14.05.2021

175

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 260

zo 14. mája 2021

k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020

Číslo: 8888/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020;

B. ukončuje

B.1. núdzový stav vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2021;

C. zrušuje

C.1. zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa bodu A.1 uznesenia vlády SR č. 645 z 12. októbra 2020,

C.2. obmedzenia prijaté v časti C uznesenia vlády SR č. 215 z 26. apríla 2021,

C.3. obmedzenia prijaté v časti B uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 255 z 12. mája 2021;

D. konštatuje,

D.1. že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu;

E. ukladá

predsedovi vlády

E.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

E.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

hlavný hygienik SR

predsedovia vyšších územných celkov

primátori miest

starostovia obcí

prednostovia okresných úradov