Oznámenie č. 167/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o odvolaní výhrady a zmene vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite

Platnosť od 01.05.2021

167

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. apríla 2021 bola u depozitára, generálneho tajomníka Rady Európy, uložená listina o odvolaní výhrady Slovenskej republiky k článku 4 Dohovoru o počítačovej kriminalite prijatého v Budapešti 23. novembra 2001 (oznámenie č. 137/2008 Z. z.), a zároveň bola depozitárovi odovzdaná nóta o zmene vyhlásení Slovenskej republiky k článkom 2 a 35 dohovoru.

Pri uložení ratifikačnej listiny k dohovoru 8. januára 2008 uplatnila Slovenská republika tieto vyhlásenia a výhrady:

a) V súlade s článkom 24 ods. 7 písm. a) Slovenská republika vyhlasuje, že orgánom príslušným na zasielanie a prijímanie žiadostí o vydanie je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Župné námestie 13, 813 11 Bratislava). Orgánom príslušným na prijatie žiadosti o predbežnú väzbu je príslušný prokurátor krajskej prokuratúry a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Orgánom príslušným na zaslanie žiadosti o predbežnú väzbu je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a súd príslušný na vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu.

b) V súlade s článkom 27 ods. 2 písm. a) Slovenská republika vyhlasuje, že ústrednými orgánmi sú: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Župné námestie 13, 813 11 Bratislava) a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Štúrova 2, 812 85 Bratislava).

c) Slovenská republika oznamuje, že kontaktným miestom na účely článku 35 dohovoru je Prezídium policajného zboru, Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce, Národná ústredňa Interpol Bratislava (Vajnorská 25, 812 72 Bratislava).

d) V súlade s článkom 40 Slovenská republika vyhlasuje, že využíva možnosť ustanoviť dodatočný prvok podľa článku 2 dohovoru a trestnosť nezákonného prístupu podmieňuje tým, že musí byť spáchaný porušením bezpečnostných opatrení s úmyslom získať počítačové údaje alebo s iným nečestným úmyslom, alebo vo vzťahu k počítačovému systému prepojenému s iným počítačovým systémom.

e) Slovenská republika si v súlade s článkom 42 a článkom 29 ods. 4 dohovoru vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie žiadosti o uchovanie údajov v prípadoch, v ktorých má dôvody domnievať sa, že v čase sprístupnenia nemožno splniť podmienku obojstrannej trestnosti.

f) V súlade s článkom 42 a článkom 4 ods. 2 Slovenská republika si vyhradzuje právo vyžadovať pre trestnosť konania uvedeného v článku 4 ods. 1, aby jeho následkom bola značná škoda.“.

S účinnosťou od 30. apríla 2021 znejú vyhlásenia a výhrada Slovenskej republiky k dohovoru takto:

a) V súlade s článkom 24 ods. 7 písm. a) Slovenská republika vyhlasuje, že orgánom príslušným na zasielanie a prijímanie žiadostí o vydanie je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava). Orgánom príslušným na prijatie žiadosti o predbežnú väzbu je príslušný prokurátor krajskej prokuratúry a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Orgánom príslušným na zaslanie žiadosti o predbežnú väzbu je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a súd príslušný na vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu.

b) V súlade s článkom 27 ods. 2 písm. a) Slovenská republika vyhlasuje, že ústrednými orgánmi sú: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava) a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Štúrova 2, 812 85 Bratislava).

c) Slovenská republika oznamuje, že kontaktným miestom na účely článku 35 dohovoru je Prezídium Policajného zboru, Úrad kriminálnej polície, odbor počítačovej kriminality, Bratislava (Račianska 45, 812 72 Bratislava).

d) V súlade s článkom 40 Slovenská republika vyhlasuje, že využíva možnosť ustanoviť dodatočný prvok podľa článku 2 dohovoru a trestnosť nezákonného prístupu podmieňuje tým, že musí byť spáchaný porušením bezpečnostných opatrení.

e) Slovenská republika si v súlade s článkom 42 a článkom 29 ods. 4 dohovoru vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie žiadosti o uchovanie údajov v prípadoch, v ktorých má dôvody domnievať sa, že v čase sprístupnenia nemožno splniť podmienku obojstrannej trestnosti.“.